Систем лиценцирања организација социјалне заштите и стручних радника, које је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике започело, има за циљ унапређење и стандардизовање квалитета у социјалној заштити у Србији. Први пут, кроз лиценцирање уводи се систем квалитета за организације социјалне заштите и стручне раднике у овој области. Систем лиценцирања гарантује стручност, кредибилитет и поузданост свих организација и стручних радника у социјалној заштити у Србији. Успостављање система лиценцирања је велики и значајан изазов. Зато је потребно да сви учесници у процесу буду активни и заинтересовани. На првом месту, да буду тачно и на време информисани.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

По Закону о социјалној заштити, лиценцирање је поступак у коме се испитује да ли организација СЗ,  односно пружалац услуга, испуњава услове и стандарде за пружање услуга у области социјалне заштите. Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да организација СЗ испуњава утврђене услове за пружање конкретних услуга у области социјалне заштите.

Организације социјалне заштите (пружаоци услуга) не могу да непосредно пружају услуге уколико немају лиценцу у складу са Законом.

Лиценцу за пружање  услуга социјалне заштите  издаје Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.

Једна организација социјалне заштите може да има више лиценци истовремено, и сваку услугу лиценцира одвојено, у посебном поступку. Организација СЗ мора испуњавати услове за издавање лиценце током читавог периода за који је лиценца издата.

Услови и стандарди за пружање услуга социјалне заштите прописани су Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите.

Поступак за издавање, обнављање, суспензију и одузимање лиценце прописан је Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите.

 

Уз захтев за издавање лиценце, потребно је доставити доказ о уплати таксе у износу 19.900,00 динара по тарифном броју 209  – Тарифа републичких административних такси; сврха уплате: утврђивање испуњености услова за пружање услуга социјалне заштите; жиро рачун 840-742221843-57; модел 97; позив – контролни број  општине.    

Све информације у вези са процесом лиценцирања организација социјалне заштите и издавање лиценци пружаоцима услуга могу се добити у Одељењу за инспекцијски надзор Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, или обраћањем на електронску адресу licenciranje@zavodsz.gov.rs.

Републички завод за социјалну заштиту сачинио је Упутство за припрему документације и израду елабората о испуњености услова за издавање лиценце пружаоцима услуга социјалне заштите, које је доступно на њиховој званичној интернет презентацији: www.zavodsz.gov.rs

 

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БЕОГРАД, ТЕРАЗИЈЕ 41

 

Поштовани стручни радници социјалне заштите,

Обавештавамо вас да су се стекли услови за отпочињање поступка лиценцирања, и то на основу  Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити (Службени гласник бр. 42/2013) и Одлука о висини чланарине, надокнаде за упис у Регистар Коморе социјалне заштите и надокнаде за издавање лиценце, Службени гласник 52/2013.

Нажалост, сајт Коморе још увек није у функцији, па смо замолили наше колеге и сараднике да на својим сајтовима омогуће простор за објаву потребних информација и образаца.

Напомињемо да документацију можете слати у електронској форми или путем поште. У функцији је и електронска адреса за сва ваша питања:
komorasz@minrzs.gov.rs

Наша адреса:
Комора социјалне заштите
Теразије 41, II спрат
11.000 Београд

Контакт телефони су:
011/33 43 272
011733 42 028
011/32 42 262

 В.Д. ДИРЕКТОРА
 Србијанка Ђорђевић, с.р.

Погледајте филм

"Систем лиценцирања у социјалној заштити Републике Србије" - 1. део
https://www.youtube.com/watch?v=HZZntBd3DWU

"Систем лиценцирања у социјалној заштити Републике Србије" - 2. део
https://www.youtube.com/watch?v=HZZntBd3DWU