Пројекти

Позив за достављање понуда - Иновативне, интегрисане услуге за младе са фокусом на развој предузетничких вештина и успостављање модела активне инклузије кроз локална партнерства - ИПА 2014 

CfP EuropeAid 159572 ID ACT RS

CfP EuropeAid 159572IDACTRS _local-publication-notice

Annexes to the Guidelines for Applicants


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ: ПОДРШКА ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ИМАЈУ ПОЗИТИВАН УТИЦАЈ НА МЛАДЕ

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ


ПРОЈЕКАТ СВЕТСКЕ БАНКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОНКУРЕНТНОСТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ (COMPETITIVENESS AND JOBS)

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ОВДЕ

 

Сектор за рад

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

Дана 03.03.2014. године, започето је спровођење твининг пројекта „Унапређење социјалног дијалога“, који финансира Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката Србије, УГС Независност, Унија послодаваца Србије и локални социјално-економски савети.
Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога“, који финансира Европска унија, има за циљ да оснажи социјални дијалог и омогући да он постане инструмент којим ће Република Србија остварити економски развој и унапредити услове рада ближом хармонизацијом са међународним и стандардима рада Европске уније.
Током периода март 2014 - март 2016, са буџетом од скоро 1,5 милиона евра, експерти из Словачке ће помагати Министарству и социјалним партнерима да развију капацитете у смислу хармонизације законодавства у области рада са стандардима ЕУ, као и у погледу спровођења ефективног социјалног дијалога на националном и локалном нивоу.
Пројектне активности су подељене на три компоненте:

Компонента 1 Унапређење законодавних и политичких капацитета за ефективни социјални дијалог


Ова компонента је посвећена пружању техничке и аналитичке подршке у погледу усклађивања Закона о раду са Директивама ЕУ наведеним у оквиру Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ за 2013. и 2014. годину, и конкретних предлога за измене истог у складу са најбољом праксом ЕУ.
Посебна пажња ће бити усмерена на успостављање механизама који могу допринети процесу борбе против неформалне економије и новом запошљавању, као подршка Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике.
Запосленима Министарства и социјалних партнера биће пружен низ обука, семинара и тренерских сесија. Штавише, спровешће се и кампање подизања јавне свести о унапређењу индустријских односа и широког партнерства при стварању бољих услова рада и једнаких могућности за приступ квалитетним радним местима.

Компонента 2 Унапређење институционалних капацитета јавне администрације, Националног социјално-економског савета и социјалних партнера за развој и спровођење социјалног дијалога који води ка социјалним и економским реформама


У оквиру друге компоненте, спровешће се свеобухватни програм изградње капацитета, са циљем повећања капацитета социјалних партнера, и то унапређењем вештина обуке, у погледу активног учешћа у процесима социјалног дијалога на свим нивоима (компанија, локални, регионални, секторски, национални).
Кроз ову компоненту ће се спровести обука тренера и развити приручници, студије случаја, модули обуке којима се уводе нови инструменти за ефективни социјални дијалог и колективне преговоре. Очекује се да ће се интензивним модуларним обукама ојачати капацитети запослених у Министарству, социјалних партнера и осталих актера. Учесници ће стећи напредно знање, вештине и компетенције везане за спровођење ефективног социјалног дијалога на нивоу националних и политика ЕУ.

Компонента 3 Унапређен социјални дијалог на локалном нивоу


Циљ ове компоненте је да се члановима социјалних и економских савета на локалном нивоу обезбеде знање и вештине за ефективан развој локалног партнерства, као и да се локални социјално-економски актери покрену да остваре право својине над развојем локалних социјално-економских савета и на виши ниво подигну своју улогу у развоју економског и социјалног тржишта на локалном нивоу.
На крају пројекта, у функцији ће бити веб платформа која ће повезивати све локалне социјалне и економске савете са разним локалним актерима који се баве запошљавањем, социјалном инклузијом и стратегијама локалног развоја, како би им се помогло да прилагоде локалне политике измењеним условима и променљивим потребама тржишта рада, као и да се на бољи начин одговори на изазове по питању запошљавања и социјалне политике са којима се држава суочава.

Сектор за запошљавање

СПРОВЕДЕНИ ПРОЈЕКТИ


ИПА 2011 ТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ


Твининг пројекат „Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за Европску стратегију запошљавања“ имао је за циљ убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.
Како би помогле Србији у остваривању наведеног циља, три државе чланице Европске уније су учествовале у овом институционалном твининг пројекту, заједно са партнерима из Републике Србије: Француска, Румунија и Шведска. Више од 60 експерата из ових земаља је поделило своје знање и примере добре праксе са српским колегама из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за запошљавање и локалних савета за запошљавање, али и представницима социјалних партнера и других заинтересованих страна.
Пројекат je финансиран из европских ИПА 2011 фондова и реализован са партерима из Европске уније – Министарством за рад, запошљавање, стручно образовање и социјални дијалог Републике Француске и Националном службом за запошљавање Републике Француске, Министарством рада, породице, социјалне заштите и старих лица Републике Румуније и Националном службом за запошљавање Краљевине Шведске.
Реализација пројекта је почела у мају 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 2 милиона еура.
Пројекат је унапредио капацитете институција тржишта рада у Републици Србији за убрзање реформи и испуњење захтева Европске уније, а у контексту Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, на чијој изради раде Република Србија и Европска комисија.
Заједнички је спроведено више од 100 активности, које су довеле до конкретних резултата. На националном нивоу су подржани први и кључни кораци у процесу приступања у области запошљавања: реформски правци за постизање транспарентнијег, паметног и инклузивног тржишта рада су сада спремни за усвајање; основне услуге Националне службе за запошљавање намењене незапосленим лицима и послодавцима се тренутно унапређују у циљу веће усклађености понуде и потражње на тржишту рада. У погледу децентрализованих политика, половина локалних савета за запошљавање у Републици Србији је оспособљена за израду Локалних акционих планова запошљавања боље прилагођених потребама на локалном нивоу; такође, локални савети за запошљавање су боље обучени да конкуришу за доделу средстава у оквиру грант шема Европске уније, како би суфинансирали своје приоритете у области запошљавања.
Током трајања пројекта израђени су следећи приручници које можете преузети са сајта:


pdf„Практични приручник за израду локалног акционог плана запошљавања”4.54 MB

pdf„Приручник за разумевање Европске политике запошљавања“4.93 MB

pdf„Приручник за припрему и спровођење грант пројеката“2.95 MB


ИПА 2011 УГОВОР О УСЛУГАМА ПРОЈЕКТА


Пројекат техничке помоћи „Даље интегрисање система за прогнозе, мониторинг и евалуацију у креирање и спровођење мера активне политике запошљавања и усклађивање Националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима“ допринео је одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, пружио помоћ институцијама тржишта рада да користе резултате испитивања тржишта рада и евалуација мера активне политике запошљавања за креирање и спровођење политике запошљавања и ускладе националну класификацију занимања са ISCO 08 стандардима.
Пројекат је финансирала Европска унија из ИПА 2011 фондова. Пројектом је руководила Делегација Европске уније у Србији, а спроведен је од стране HD European Consulting Group из Београда, у конзорцијуму са Националном службом за запошљавање Републике Француске, Канцеларијом за економску политику и регионални развој Републике Пољске (ЕPRD) и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН).
Реализација пројекта је почела у септембру 2012. године и трајала је 26 месеци, а укупна вредност пројекта је 1,2 милиона еура.
Корисници пројекта су Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за запошљавање и Национална служба за запошљавање.
Пројекат се састојао од три компоненте:
Компонента 1: Прогнозе, мониторинг и евалуација – средства за креирање политике запошљавања засноване на подацима. Општи циљ компоненте 1 био је пружање подршке унапређењу методологија за прогнозе, мониторинг и евалуације и спровођењу истраживања и прикупљање и коришћење података (резултата претходно поменутих истраживања) неопходних за планирање политике запошљавања (за НАПЗ и у сврху оперативног планирања НСЗ).
Компонента 2: Помоћ у припреми НАПЗ. Општи циљ компоненте 2 био је пружање подршке развоју оквира политике запошљавања и припреми НАПЗ за 2014. годину и НАПЗ за 2015. годину – на основу података тржишта рада и мониторинга, и у складу са приоритетима политике запошљавања ЕУ и на основу резултата претходног НАПЗ-а.
Компонента 3: Усклађивање националне класификације занимања са ISCO 08 стандардима. Општи циљ компоненте 3 је израда преосталих описа занимања у складу са ISCO 08 захтевима.
Документа израђена у току трајања пројекта можете пронаћи на линку http://podrskapoliticizaposljavanja.org/publikacije-projekta

 

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ


Национална служба за запошљавање је са Делегацијом Европске уније у Републици Србији 24.04.2014. потписала уговор о додели директног гранта у укупном износу од 6,5 милиона евра из ИПА 2012 програмског циклуса. Сврха директног гранта је реализација пројекта „Повећање ефикасности политике запошљавања према угроженим групама“. Пројекат обухвата низ активности, усмерених ка даљем ширењу мреже клубова за тражење посла, центара за каријерно вођење и саветовање и самоуслужних станица у НСЗ односно јединицама локалне самоуправе, као и укључивања незапослених лица у обуке за потребе тржишта рада, уз пилотирање модела мобилних учионица. Предвиђено је да се имплементација пројекта директног гранта подржи кроз техничку помоћ из истог ИПА циклуса чији се почетак очекује почетком 2015. године.

 

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ


За програмски циклус ИПА 2013 – Социјални развој одобрена је мера „Повећање ефикасности и укључености лица у услуге запошљавања кроз развој система обука заснованог на анализи неусаглашености понуде и потражње (у смислу вештина и знања) на тржишту рада, програма и услуга из области запошљавања прилагођених особама са инвалидитетом и субвенције за запошљавање“, укупне вредности од 7.000.000 ЕУР, а која би се реализовала кроз две операције (уговор о услугама предложене вредности од 2.000.000,00 ЕУР и кроз директно додељена средства Националној служби за запошљавање предложене вредности од 5.000.000,00 ЕУР). У оквиру предложене мере планирано је унапређење система обука, односно програма обука потребних на тржишту рада, са циљем смањења неусаглашености понуде и потражње, повећавање ефикасности политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала радни однос коришћењем субвенција за запошљавање.