Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i podzakonska akta

Instrukcija o postupanju sekretara komisija koje veštače zdravstveno stanje deteta - posebna nega

01. Šifarnik 58-18

02. Obrazac zahtev porodiljsko - NZ-PO -58-18

03. Obrazac zahtev porodiljsko i nega deteta- NZ-POND - 58-18

04. Obrazac zahtev nega deteta - NZ-ND - 58-18

05. Obrazac zahtev posebna nega deteta - NZ-PND - 58-18

06. Potvrda osnovice PU 58-18

07. Obrazac zahtev ostale naknade po osnovu rodjenja i nege ON-RND-58-18

08. Obrazac zahtev ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ON-PND-58-18

09. Obazac zahtev RD-1 - majka- 58-18

10. Obrazac zahtev RD - 1-S- majka stranac- 58-18

11. Obrazac zahtev RD - 2 -otac - 58-18

12. Obrazac zahtev RD - 2-S- otac stranac- 58-18

13. Obrazac DD-1 sa DD-1a i DD-1b - 58-18

14. Obrazac zahteva nt pu dete bez roditeljskog staranja - 58-18

15. Obrazac DBS - 58-18

16. Obrazac zahteva nt pu dete sa smetnjama u razvoju - 58-18

17. Obrazac DSR - 58-18

18- Obrazac zahtev nt pu dete korisnika NSP -58-18

19. Obrazac DNSP - 58-18

Pravilnik o bližim uslovma i načinu ostvarivanja prava na FPPD 58-18


1. Obrazac broj 1 - ZOPND

2. Obrazac broj 1a - ZONPND

3. Obrazac 2 - dostavljanje zahteva komisiji

4. Obrazac broj 3 - poziv za veštačenje

5. Obrazac 4 - mišljenja prvostepena komisija ONPND

6. Obrazac 4 a - mišljenja prvostepena komisija

7. Obrazac 5 - mišljenja drugostepena komisija

8.  obrazac 6 - spisak obavljenih veštačenja prve komisije

9. Obrazac 7 - spisak obavljenih  veštačenja druge komisije

Pravilnik-posebna-nega-Sl.gl.rs.-56-18

Uredba o iznosima cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodata i iznosa dečijeg dodatka

Novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

pdfZakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

docInstrukcija o postupanju opštinskih - gradskih uprava u primeni i sprovođenju odluke Ustavnog suda Republike Srbije10.27 MB

docInstrukcija centrima za socijalni rad o načinu izdavanja uverenja organa starateljstva o činjenicama od značaja za ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom

docInstrukcija opštinskim – gradskim upravama o sprovođenju zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

docPravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom

docPravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

docPravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

docZahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

docZahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca

docZahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke