Uspostavljanje i primena sistema licenciranja pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji

Sistem licenciranja organizacija socijalne zaštite i stručnih radnika, koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike započelo, ima za cilj unapređenje i standardizovanje kvaliteta u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Prvi put, kroz licenciranje uvodi se sistem kvaliteta za organizacije socijalne zaštite i stručne radnike u ovoj oblasti. Sistem licenciranja garantuje stručnost, kredibilitet i pouzdanost svih organizacija i stručnih radnika u socijalnoj zaštiti u Srbiji. Uspostavljanje sistema licenciranja je veliki i značajan izazov. Zato je potrebno da svi učesnici u procesu budu aktivni i zainteresovani. Na prvom mestu, da budu tačno i na vreme informisani.

LICENCIRANjE ORGANIZACIJA SOCIJALNE ZAŠTITE

Po Zakonu o socijalnoj zaštiti, licenciranje je postupak u kome se ispituje da li organizacija SZ,  odnosno pružalac usluga, ispunjava uslove i standarde za pružanje usluga u oblasti socijalne zaštite. Licenca je javna isprava kojom se potvrđuje da organizacija SZ ispunjava utvrđene uslove za pružanje konkretnih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Organizacije socijalne zaštite (pružaoci usluga) ne mogu da neposredno pružaju usluge ukoliko nemaju licencu u skladu sa Zakonom.

Licencu za pružanje  usluga socijalne zaštite  izdaje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Jedna organizacija socijalne zaštite može da ima više licenci istovremeno, i svaku uslugu licencira odvojeno, u posebnom postupku. Organizacija SZ mora ispunjavati uslove za izdavanje licence tokom čitavog perioda za koji je licenca izdata.

Uslovi i standardi za pružanje usluga socijalne zaštite propisani su Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Postupak za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence propisan je Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite.

1. Pravilnici

Zahtevi za izdavanje licenci za pružanje usluga socijalne zaštite organizacijama socijalne zaštite podnose se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Odeljenju za inspekcijski nadzor.

docPravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite

docPravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite

2. Obrasci za licenciranje

pdfZahtev za izdavanje licence organizacijama socijalne zaštite

docObrazac licence za organizacije

3. Dokazi o ispunjenosti uslova i standarda za pružanje usluga socijalne zaštite

docDokazi – domski smeštaj odraslih i starijih i dece i mladih

docDokazi – dnevni boravak, svratište, mala domska zajednica…

docDokazi – pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac deteta

4. Uputstva za licenciranje organizacija socijalne zaštite

pdfInstrukcije o postupcima licenciranja803.2 KB

docVodić za izradu elaborata2.31 MB

pdfMonitoring uslova pružanje usluga u zajednici777.03 KB

Uz zahtev za izdavanje licence, potrebno je dostaviti dokaz o uplati takse u iznosu 19.900,00 dinara po tarifnom broju 209  – Tarifa republičkih administrativnih taksi; svrha uplate: utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga socijalne zaštite; žiro račun 840-742221843-57; model 97; poziv – kontrolni broj  opštine.    

Sve informacije u vezi sa procesom licenciranja organizacija socijalne zaštite i izdavanje licenci pružaocima usluga mogu se dobiti u Odeljenju za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ili obraćanjem na elektronsku adresu licenciranje@zavodsz.gov.rs.

Republički zavod za socijalnu zaštitu sačinio je Uputstvo za pripremu dokumentacije i izradu elaborata o ispunjenosti uslova za izdavanje licence pružaocima usluga socijalne zaštite, koje je dostupno na njihovoj zvaničnoj internet prezentaciji: www.zavodsz.gov.rs

 

LICENCIRANjE STRUČNIH RADNIKA

REPUBLIKA SRBIJA
KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE
BEOGRAD, TERAZIJE 41

 

Poštovani stručni radnici socijalne zaštite,

Obaveštavamo vas da su se stekli uslovi za otpočinjanje postupka licenciranja, i to na osnovu  Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti (Službeni glasnik br. 42/2013) i Odluka o visini članarine, nadoknade za upis u Registar Komore socijalne zaštite i nadoknade za izdavanje licence, Službeni glasnik 52/2013.

Nažalost, sajt Komore još uvek nije u funkciji, pa smo zamolili naše kolege i saradnike da na svojim sajtovima omoguće prostor za objavu potrebnih informacija i obrazaca.

Napominjemo da dokumentaciju možete slati u elektronskoj formi ili putem pošte. U funkciji je i elektronska adresa za sva vaša pitanja:
komorasz@minrzs.gov.rs

Naša adresa:
Komora socijalne zaštite
Terazije 41, II sprat
11.000 Beograd

Kontakt telefoni su:
011/33 43 272
011733 42 028
011/32 42 262

 V.D. DIREKTORA
 Srbijanka Đorđević, s.r.

docPravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti

docObrazac licence za stručne radnike

pdfPrijava za upis u registar

pdfPotvrda

pdfIzjava

Primerak uplatnice pogledajte na sajtu KOMORE SOCIJALNE ZŠTITE

 

 

Pogledajte film

"Sistem licenciranja u socijalnoj zaštiti Republike Srbije" - 1. deo

 

 

"Sistem licenciranja u socijalnoj zaštiti Republike Srbije" - 2. deo