Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

  • Priprema propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mišljenja za njihovu primenu;
  • Priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i prati njegovo ostvarivanje;
  • Prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu i priprema stavove za jedinstveno uređivanje mera bezbednosti i zdravlja na radu koje su predmet ovog zakona i drugih propisa;
  • Istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada; pruža stručnu pomoć u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
  • Priprema metodologije za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;organizuje polaganje stručnih ispita iz člana 54. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;
  • Vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica i preduzetnika kao i odgovornih lica sa licencom i priprema predloge rešenja za izdavanje i oduzimanje licenci iz čl. 55. i 57. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, o čemu vodi evidenciju;
  • Prikuplja i analizira podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima;
  • Obavlja informaciono-dokumentacionu delatnost u oblasti bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
  • Organizuje savetovanja, vrši edukaciju zaposlenih, poslodavaca, lica za bezbednost i zdravlje na radu, inspektora i dr., objavljuje različite materijale i informiše javnost o stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; stara se o primeni međunarodnih akata u ovoj oblasti;
  • Podstiče obrazovanje i razvijanje kulture rada u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

v.d. Direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu: Marina Furtula