SOS TELEFON

Sprečavanje porodičnog nasilja - SOS TELEFON

 

Nasilje u porodici je problem kojem naše društvo i institucije poslednjih godina posvećuju dosta pažnje. Zajedničkim delovanjem civilnih organizacija i državnih ustanova dolazi do velikih pomaka u kreiranju agende i mehanizama za prevenciju nasilja i zaštitu žrtava. Skupština Republike Srbije usvojila je predložene zakone i stvorila sistemske uslove za efikasniju borbu protiv nasilja u porodici. Prema izveštavanju medija, nasilje u porodici je najčešći vid nasilja u našem društvu. Stiče se utisak da je ono u stalnom porastu, a prema podacima ženskih organizacija, više od polovine žena iskusilo je neki vid porodičnog ili partnerskog nasilja. Podaci nadležnih institucija, takođe, ukazuju na kontinuirani porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici policiji i centrima za socijalni rad.

 

Dosledne namere Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraka i socijalna pitanja u vezi sa rešavanjem problema nasilja u porodici prepoznaju se i kroz rad Sektora za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnost, kao i praktičnim delovanjem na ostvarivanju suštinske zaštite žrtava nasilja u porodici, odnosno definisanju nasilja kao neprihvatljivog modela ponašanja. Republika Srbija je usvajanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od 2011. godine (Istanbulska konvencija) preuezela obaveze koje se odnose i na preduzimanje neophodnih zakonodavnih ili drugih mera za uspostavljanje non-stop besplatne SOS telefonske linije, radi davanja saveta pozivaocima u poverljivoj formi ili čuvajući njihovu anonimnost u vezi sa svim vidovima nasilja obuhvaćenih ovom konvencijom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, shodno svom delokrugu regulisanim članom 16. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15–dr.zakon, 62/17), zaduženo je da realizuje navedenu socijalnu uslugu.

 

Ministarstvo je predvidelo sredstva za konkretno delovanje – pomoć i podršku ženama sa iskustvom nasilja. Pokretanjem Nacionalnog SOS telefona stvoriće se mogućnost da svaka žena sa iskustvom nasilja, sa cele teritorije Republike Srbije, na najbrži mogući način dobije sve informacije potrebne radi zaštite i ostvarivanja  svojih prava. Pozivi sa svih linija fiksne i mobilne telefonije biće besplatni za pozivaoca. Ministarstvo priprema javnu nabavku usluge Nacionalnog SOS telefona, na kome mogu učestvovati licencirana Udruženja koja već pružaju usluge SOS telefona. Cilj ovog projekta je pružanje neposredne pomoći ženama sa iskustvom nasilja, kao i uspostavljanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu s međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 012/13)).

 

Očekivanje Ministarstva je da će se pokretanjem Nacionalnog SOS telefona, uz jasan preventivni efekat kroz informisanje celokupne javnosti, obezbediti neposredna podrška, osnaživanje i pomoć ženama sa iskustvom nasilja. Ostvarivanjem planirane aktivnosti približićemo se evropskim standardima za rešavanje ovog problema i, nadamo se, suzbiti u što većoj meri pojavu nasilja prema ženama.

 

  • Linkovi za SOS telefon

Potpisan Memorandum o saradnji na uspostavljanju SOS telefonske linije za žene žrtve nasilja

Ministar Đorđević na tribini pod nazivom „Srbija ujedinjeno u borbi protiv nasilja nad ženama”

Državna sekretarka Stana Božović na tribini „Zajedno u borbi protiv nasilja nad ženama“

Državni sekretar Stana Božović na tribini „Sprečavanje nasilja nad ženama“