PROGRAM ZAPOŠLjAVANjA (EaSI)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije  (EaSI)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije ima za cilj podršku socijalnoj politici i politici zapošljavanja u Evropskoj uniji. Podržava napore zemalja članica u kreiranju i sprovođenju socijalnih reformi i reformi na polju zapošljavanja na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou kroz identifikaciju, koordinaciju, analizu i razmenu najboljih primera iz prakse.  Za ostvarivanje ovih ciljeva program poklanja posebnu pažnju ranjivim grupama, promoviše jednakost među polovima, garantuje adekvatnu i pristojnu socijalnu zaštitu, radi na suzbijanju diskriminacije i dugotrajne nezaposlenosti, kao i na borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije je instrument za finansiranje na nivou Evropske unije kojim neposredno upravlja Evropska komisija. To znači da ona raspisuje konkurse, prima i ocenjuje predloge projekata i vrši finansijske isplate i kontrolu sredstava, kao i ocenu efekata projekata i celog programa. Zajedno sa sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda (ESF) i Evropskog fonda za prilagođavanje globalizaciji (EGF), ovaj program oblikuje koherentan skup EU programa za promociju zapošljavanja, socijalne zaštite i socijalne inkluzije, kao i radnih uslova u periodu od  2014-2020. godine. Budžet za EaSI program iznosi 919,47 miliona evra. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju kontribuciju (entry ticket) u iznosu od 200.000,00 evra, kako bi R. Srbiji, kao zemlji kandidatu za članstvo u EU bilo omogućeno učešće u ovom programu.

Ovim programom objedinjena su tri programa EU kojima se od 2007. do 2013. godine upravljalo odvojeno:

  • Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS),
  • Evropska mreža javnih službi za zapošljavanje (EURES) i
  • Evropski program mikrofinansiranja (European Progress Microfinance Facility).

Od 2014. godine ovi programi čine tri ose Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije:

1.   PROGRESS osa – modernizacija zapošljavanja i socijalne politike (61% EaSI budžeta)

2.   EURES osa – radna mobilnost (18% EaSI budžeta)

3.   Osa mikrofinansiranje i socijalno preduzetništvo (21% EaSI budžeta)

Pozivi za apliciranje za grantove se objavljuju na veb sajtu Evropske komisije


http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081.


 

Tekući projekti u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u kojima je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koaplikant:

 

1.   Detašman radnika: unapređenje administrativne saradnje i pristupa informacijama

Cilj projekta je proaktivno rešavanje pitanja upućivanja radnika pružanjem pomoći zemljama istočne Evrope, a posebno zemljama koje su kandidati za članstvo – Albanija, Makedonija, Crna Gora i Srbija, u primeni Direktive Evropske unije o upućivanju radnika.

     Dužina trajanja projekta je 24 meseca (01.02.2018. – 30.10.2019. godine).

     Vrednost projekta 439.031,53 evra, od čega je udeo Ministarstva 33.818,95 evra. Planirana kontribucija za ovaj projekat je 6.786,79 evra.  

 

2.   Brza integracija na tržište rada državljana trećih zemalja, azilanata, izbeglih lica i članova njihovih porodica

Cilj projekta je kreiranje modela intervencije koji će tražiocima azila, izbeglicama, njihovim porodicama i osobama koje traže međunarodnu zaštitu na osnovu Ženevske konvencije kao i korisnicima supsidijarne zaštite omogućiti da postanu aktivni deo ekonomskog i društvenog života zemlje domaćina.

 

     Period realizacije projekta je 36 meseci (od 01.02.2018. do 31.01.2021. godine).

     Ukupna sredstva predviđena projektom su 2.739.441,05 evra, od čega je za aktivnosti Ministarstva izdvojeno 127.402,58 evra. Iznos od 26.000,00 evra predstavlja kontribuciju Ministarstva.


 

Planirana saradnja za 2018. godinu

 

1.   Metode radnog osposobljavanja: nove šanse za razvoj veština odraslih u Republici Srbiji

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu podnelo je predlog projekta na ovu temu.  Cilj projekta je stvaranje čvrstog osnova u Republici Srbiji za sprovođenje Preporuke Saveta o Metodama radnog osposobljavanja, uzimajući u obzir postojeće odredbe na osnovu kojih se mogu izgraditi podsticajne mogućnosti i identifikovati nedostaci u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama, kao i podrška nacionalnim vlastima u cilju usmeravanja podučavanja odraslih.

      Planirana dužina trajanja projekta je 24 meseca.

      Planirani budžet projekta je 335.667,30 evra.

 

2.   Integrisani odgovor na harmonizaciju privatnog i poslovnog života u Republici Srbiji

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Stalnom konferencijom gradova i opština, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Institutom za javnu politiku i Institutom Ekvilib iz Slovenije podnelo je predlog navedenog projekta 18.04.2018. godine. Evaluacija projektnog predloga traje do jula 2018. godine. Odgovor se očekuje u avgustu 2018. godine.

       Planirana dužina trajanja projekta je 34 meseca.

       Planirani budžet projekta je 1.201.228,98 evra.

 

3.   Pristup socijalnoj zaštiti i podrška nacionalnoj reformi

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u procesu je pripreme projektnog predloga na ovu temu. Cilj projekta je izrada jedne od faza u izgradnji sistema socijalne karte, odnosno treće faze, koja podrazumeva izradu ''vizarda'',                      tj. svojevrsnog informativnog portala koji bi omogućio građanima da utvrde eventualnu mogućnost ostvarivanja određenog prava socijalne zaštite. Informativni portal služio bi za iniciranje određenog postupka. Paralelno sa navedenim, planirana je i izrada kol centra, u okviru kog bi operateri vodili korisnike kroz spomenuti portal. Spomenute aktivnosti bile bi praćene promocijom i medijskom kampanjom. Rok za podnošenje predloga projekata je 18.05.2018. godine.