MISIJA OEBS-A U SRBIJI

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji (OEBS)

 

U pripremi:

1. Program podrške ekonomskim migracijama u Srbiji

Mandat Kancelarije OEBS-a za ekonomske i aktivnosti po pitanju okruženja (OCEEA)se fokusira na jačanje politike legalnih radnih  migracija i propisa u cilju optimiziranja ekonomskih i socijalnih benefita za zemlje porekla i destinacije, kao i za same migrante.

 

Misije se preduzimaju sa ciljem procene potreba, istraživanja interesa, razumevanja izazova na polju legalne migracije u oblasti rada i/ili obrazovanja, uključujući migracije u vezi sa povratkom i uzimajući u obzir celokupni migracioni proces: period pre migriranja (fer regrutovanje i priznavanje veština, informisanje i orijentacija pre odlaska), migracioni proces (dokumentacija, putovanje, prvi prihvat), iskustvo u zemlji koja je domaćin (radna i socijalna inkluzija, učešće), iskustvo povratka (pokretnost socijalnih prava, radno i socijalno ponovno uključivanje, priznavanje stečenih veština). Posebna pažnja se poklanja ženama i mladim migrantima, kao i ulozi lokalnih vlasti u planiranju i implementaciji praksi u vezi sa upravljanjem migracijama.

U planu je da se održi više sastanaka sa različitim državnim institucijama i organizacijama civilnog sektora kako bi se prikupile detaljne informacije o potrebama u ovoj oblasti i kasnije izneli predlozi za realizaciju potencijalnih projekata posebno vodeći računa da ne dođe do preklapanja u delovanju sa drugim međunarodnim organizacijama, a u nameri da se  izrade kapaciteti za povezivanje različitih učesnika.

OEBS će u realizaciji projekata pregovarati sa EU ali i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Kada se jasno definišu potrebe i odluči šta je neophodno pristupa se pregovorima oko finansiranja koje obavlja OEBS.