Objašnjenje postupka za korišćenje prava na roditeljski dodatak

Korisnike prava na roditeljski dodatak za decu rođenu u periodu od 25. decembra 2017. godine zaključno sa 30. junom 2018. godine, lokalna samouprava poziva da dostave dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za nastavak korišćenja prava po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. Uslovi za nastavak korišćenja prava su:

da su deca vakcinisana;

  • da deca pohađaju pripremni predškolski program;
  • da su deca uključena u osnovnu školu;
  • da deca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj školi.

U slučaju da su uslovi ispunjeni, korisnici prava podnose pisani zahtev, i pravo ostvaruju po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. U suprotnom, korišćenje prava se nastavlja po starom Zakonu.

 

Građani koji nisu ostvarili pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu u periodu od 25. decembra 2017. godine zaključno sa 30. junom 2018. godine, podnose pisani zahtev lokalnoj samoupravi. Rok za podnošenje zahteva je šest meseci od rođenja deteta. Pored ostalih, uslovi za ostvarivanje prava su:

da su deca vakcinisana;

  • da deca pohađaju pripremni predškolski program;
  • da su deca uključena u osnovnu školu;
  • da deca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj školi.

Ako su navedeni uslovi ispunjeni, pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje po novom Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom. U suprotnom, o zahtevu se odlučuje po starom Zakonu, koji nije propisivao navedene uslove.

 

Nevedeni uslovi se ne proveravaju za decu o kojoj se korisnik prava ili podnosilac zahteva za roditeljski dodatak neposredno ne brine, jer su deca poverena odlukom suda drugom roditelju. Takođe, ukoliko dete nije vakcinisano iz zdravstvenih razloga, to ne može biti smetnja za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.

 

Za decu rođenu od 1. jula 2018. godine, pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti po novom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u iznosima i prema rokovima koje propisuje taj zakon.