AKTUELNO

IPA 2013

1. Razvoj efikasnih društvenih usluga u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou – Bespovratna pomoć (Grant šema)

Vrednost ugovor je 5.500.000 evra, a potpisan je 05.06.2017. godine. Dodeljeno je 30 grant ugovora (bespovratne pomoći) za razvoj najosetljivijih grupa. Poziv je obuhvatao tri prioriteta (partije, lota) na koji su podnošeni predlozi projekata:

- LOT 1 - Pružanje socijalnih usluga u zajednici osetljivim i marginalizovanim grupama sa podkomponentom -  de-institucionalizacija: prelazak iz stanovanja u instituciji ka principu lečenja u zajednici/porodici (nastavak IPA 2011), u okviru koga su dodeljena 22 ugovora,

- LOT 2 - Sprovođenje inicijative socijalnog preduzetništva sa jasnim društvenim ciljem, u okviru koga su dodeljena 4 ugovora,

- LOT 3 – Prevencija ranog napuštanja škole i osipanja iz sistema obrazovanja, u okviru koga su dodeljena 4 ugovora.

 

2. Podrška razvoju regulatornih mehanizama iz oblasti socijalne zaštite – Vrsta ugovora - Tehnička pomoć za sprovođenje bespovratne pomoći (Ugovor o uslugama).

Vrednost ugovora je 700.000 evra, a potpisan je 06.06.2017. godine. 

A, ima zadatak da ostvari sledeće rezultate:

- Rezultat 1 - pružanje podrške Ministarstvu i Ugovornom telu u sprovođenju ugovorenih projekata (grantova) izgradnjom kapaciteta obe instiutcije i to u implementaciji i prećenju sprovođenja i provere na terenu (monitoringu grantova), pisanju  finansijskih i narativnih delova izveštaja, nabavki itd. Podrška se prvenstveno odnosi na svakodnevni rad sa zaposlenima iz IPA jedinice i Ugovornog tela koji su odgovorni za praćenje i verifikaciju 30 projekta (grant ugovora).

- Rezultat 2 - pružanje podrške korisnicima projekta (grantova) na lokalu, na ekspertskom i bilo kom drugom nivou, kako u sprovođenju svojih ugovora, tako i u postupcima neophodnim za licenciranje usluga socijalne zaštite.

- Rezultat 3 - pilotiranje i evaluacija novih regulatornih mehanizama u socijalnoj zaštiti, a pre svega izrada nove Strategije socijalne zaštite

 

3. Podrška programu zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje -  Direktna bespovratna pomoć (Direktni grant)

Vrednost ugovora je 5.000.000 evra, a potpisan je 16.05.2017. godine.  
Cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti i uključenosti u mere politike zapošljavanja kroz podršku programa zapošljavanja NSZ-a. Način pružanja navedene podrške su obuke i subvencije za otvaranje novih radnih mesta i za samozapošljavanje.

4. Tehnička pomoć za izgradnju kapaciteta u oblasti politike zapošljavanja  Tehnička pomoć (Ugovor o uslugama).

Vrednost ugovora je 2.000.000 evra, a potpisan 1.06.2017. godine.  A, ima zadatak da ostvari sledeće rezultate:

Rezultat 1 – Unapređenje programa koje pruža Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ)

Rezultat 2 –  Unapređenje proces organizacije treninga u NSZ

Rezultat 3 -  Unapređenje mera za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom  koje pruža NSZ

Rezultat 4 – Unapređenje kvaliteta programa profesionalne rehabilitacije za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju u zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Rezultat 5 – Pružanje podrške u sprovođenju direktnog granta Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Sektoru za rad i zapošljavanje i IPA jedinici).

 

5. Unapređenje uslova života i stanovanja romske populacije koja trenutno prebiva u neformalnim naseljima - Bespovratna pomoć (Grant šema)

Vrednost ugovora je 9.500.000 evra, a potpisano je 11 ugovora.

- Potpisano je 11 ugovora, vrednost 9.500.000 evra. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je zaduženo za sprovođenje ugovora, dok je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uključeno u proces sprovođenja iz domena socijalne uključenosti.

 

6. Tehnička pomoć za unapređenje uslova života i stanovanja romske populacije koja trenutno prebiva u neformalnim naseljima - Tehnička pomoć za sprovođenje bespovratne pomoći (Ugovor o uslugama)

Vrednost ugovora je 1.500.000 evra.

- Vrednost ugovora je 1.500.000 evra. Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je zaduženo za sprovođenje ugovora, dok je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uključeno u proces sprovođenja iz domena socijalne uključenosti.


 

IPA 2014

 

1.Inovativne, integrisane usluge za mlade sa fokusom na razvoj preduzetničkih veština i uspostavljanje modela aktivne inkluzije kroz lokalna partnerstva - Bespovratna pomoć (Grant šema)

Iznos predviđenih sredstava je 4.000.000 evra, a rok za ugovaranje je 24.  decembar 2018. godine. 

- Poziv za podnošenje ponuda otvoren je 16. marta 2018, a zatvoren 3. maja 2018.  Opšti cilj ovog ugovora je podsticanje zapošljavanja kroz sprovođenje prioriteta Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), dok je njegov specifični cilj  - povećanje zaposlenosti kroz povećanje aktivnosti mladih, rano sticanje radnog iskustva, preduzetništva i aktiviranje korisnika socijalne zaštite.

2.Tehnička pomoć socijalnom uključivanju mladih kroz inovativne, integrisane i skrojene usluge - Tehnička pomoć za sprovođenje bespovratne pomoći (Ugovor o uslugama).

Iznos predviđenih sredstava je 1.000.000 evra, a rok za ugovaranje je 24.  decembar 2018. godine. 

- Predviljen je pružanje podrške Ministarstvu i Ugovornom telu u sprovođenju ugovorenih projekata (grantova), istovremeno će biti pružana podrška korisnicima bespovratne pomoći u sprovođenju njuhivih projekata uz skladu sa PRAG pprocedurama. Tehnička pomoć će podržati jačanje institucionalnog okvira u sektoru aktivne inkluzije i zapošljavanja mladih kao rezultat analize sadašnje situacije u sektoru i  dati preporuke na osnovu rezultata i napredaka postignutih krz implementaciju grant šeme.


 

IPA 2015

 

Regionalni savet za saradnju (RSS) IPA 2015 višekorisnička grant šema

„Platforma za zapošljavanje i socijalnu politiku” (ESAP)

 

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju politika, institucionalnom okviru i rezultatima, kao i regionalnoj saradnji u oblastima zapošljavanja, ljudskog kapitala i socijalne politike u zemljama zapadnog Balkana.

Glavna faza Projekta 2016-2018. godina.


 

IPA 2016

 

1.  Podrška EU inkluziji Roma  - Ugovor - Direktna bespovratna pomoć (Direktni grant)

Vrednost ugovora dodeljenog  Stalnoj konferenciji gradova i opština  i potpisanog u decembru 2017. godine je 4.000.000 evra (2.000.000 evra za bespovratnu pomoć – konkurs za lokalne samouprave i 2.000.000 evra za nabavke).

- Tema projekta je  osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma , a uloga Ministarstva je nadzor, kontrola i odobravanje procesa sprovođenja ugovora.