ПРИТУЖБЕ НА РАД ИНСПЕКТОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Понедељак, 12 Март 2018 |

Одељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Инспектори социјалне заштите обављају послове који се односе на: инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите односно психолошке делатности у погледу примене закона, других прописа и општих аката; послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите; контролу поступка пријема корисника у установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установе; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција; инспекцијски надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора (покрајина, град), даје предлоге за увођење нових облика и метода рада и едукацију сарадника у установама социјалне заштите за примену истих, сагласност за накнаде трошкова смештаја у интернат средњих школа и трошкова оспособљавања деце и омладине ометене у развоју, и друге послове из делокруга Одељења.

Притужбе на рад инспектора социјалне заштите можете доставити на понуђеном обрасцу електронским путем на адресе: biljana.zekavica@minrzs.gov.rs и socijalna.zastita@minrzs.gov.rs  или путем поште на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Одељење за инспекцијски надзор Немањина 22-26 Београд

Образац притужбе на рад инспекције социјалне као документ за преузимање