ПРОЈЕКАТ СВЕТСКЕ БАНКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОНКУРЕНТНОСТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ (COMPETITIVENESS AND JOBS)

Понедељак, 22 Август 2016 |

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура 2016.године.
Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.
Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три димензије реформи: у привреди(индустријске полтике и извоз), тржиту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија кроз Републички секретаријат за јавне политике хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.
Активности на Пројекту спроводе - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).
РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална коордианција) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14. јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним полтикама у овим областима.
Више информација о пројекту можете сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en и о актуелним, прошлим и будућим дешаваљима на пројекту можете пратити: http://www.rsjp.gov.rs/projekat-svetske-banke-i-republike-srbije-konkurentnost-i-zaposljavane-competitiveness-and-jobs/t

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ

1. На другој седници Међуресорног радног тела Владе усвојен је Пројектни оперативни приручник (Project Operations Manual – POM), као један од последњих предуслова за ефективност зајма. Овај документ садржи правила Пројекта, методе, смернице, специфичне развојне планове, стандардну документацију и процедуре за реализацију Пројекта. POM ће бити од помоћи у оперативном спровођењу свих пројектних активности, извештавању и контроли резултата.

pdfПројектни оперативни приручник пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања на српском језику8.78 MB

pdfProject Operations Manual Competitiveness & Jobs Project на енглеском језику3.27 MB

2. Светска банка је 5. маја 2016. године одобрила Извештај који је усвојен на конститутивној седници Међуресорног радног тела, одржаној 23. фебруара 2016. године а који обухвата Прелазни финансијски извештај и Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину (Показатељи учинка од чијег постизања зависи исплата средстава зајма). Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину можете пронаћи на следећем линку ОВДЕ

 

Јавни позив за реализацију активности у оквиру компоненте 4 Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.
Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.
Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.
Активности на Пројекту спроводиће - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.
Више информација о пројекту можете сазнати: ОВДЕ

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата и консултантских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности.
Компонента 4. овог пројекта, у надлежности je Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ), а подразумева подршку спровођењу програма Републике Србије у области рада и запошљавања, односно, унапређењу услуга НСЗ, ефективности активних мера запошљавања и транзицији/активацији корисника социјалне помоћи у формалне послове.
Пројектом је предвиђено ангажовање консултанских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то:

1. pdfEvidence Based Program Design of Labour Market Programmes550.5 KB

Молимо да нам писмо заинтересованости доставите на енглеском језику.

 

Јавни позив за реализацију активности у оквиру компоненте 1 пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.

Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводиће - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Више информација о пројекту можете сазнати:
http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата и консултантских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности.
Компонента 1. овог пројекта, у надлежности je Републичког секретаријата за јавне политике у сарадњи са Mинистарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном службом за запошљавање (НСЗ), а подразумева подршку спровођењу програма Републике Србије у мера активне политике запошљавања и транзицији/активацији корисника социјалне помоћи у формалне послове.

Пројектом је предвиђено ангажовање индивидуалних консултаната, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то:

Линк ка документу pdfОВДЕ23.54 KB

Молимо да нам писмо заинтересованости доставите на енглеском језику.

 

Јавни позив за избор консултанта за извођење активности у оквиру компоненте 4 пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.
Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.

Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Основни циљ Пројекта је ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводиће - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Више информација о пројекту можете сазнати: ОВДЕ

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата и консултантских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности.

Компонента 4. овог пројекта, у надлежности је Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ), а подразумева подршку спровођењу програма Републике Србије у области рада и запошљавања, односно, унапређењу услуга НСЗ, ефективности активних мера запошљавања и транзицији/активацији корисника социјалне помоћи у формалне послове.

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то:

1. pdfLead expert on Public Employment Services (PES) Processes and Methodologies381.55 KB

2. pdfSpecialist on Public Employment Services (PES) Processes and Methodologies381.09 KB

Молимо кандидате да своје биографије доставе на енглеском језику. Огласе за ангажовање експерата за извођење активности можете видети у наставку.

 

Јавни позив за реализацију активности у оквиру компоненте 4 Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.

Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводиће - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Више информација о пројекту можете сазнати: ОВДЕ

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата и консултантских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности.
Компонента 4. овог пројекта, у надлежности je Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ), а подразумева подршку спровођењу програма Републике Србије у области рада и запошљавања, односно, унапређењу услуга НСЗ, ефективности активних мера запошљавања и транзицији/активацији корисника социјалне помоћи у формалне послове.

Пројектом је предвиђено ангажовање консултанских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то:
1. pdfEvidence Based Program Design оf Active Labour Market Programmes394.44 KB

Молимо да нам писмо заинтересованости доставите на енглеском језику.

 

Јавни позив за реализацију активности у оквиру компоненте 4 Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања

Међународна банка за обнову и развој и Република Србија уговориле су зајам за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања.

Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума, Народна Скупштина РС усвојила је 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику Републике Србије – међународни уговори, бр.24/15 ступио је на снагу 7. јануара 2016. године.

Рок за завршетак Пројекта је 30. јун 2019. године.

Oснoвни циљ Прojeктa je ублажавање и отклањање препрека за повећање конкуретности и повећање запослености. Битан сегмент на који је Пројекат усмерен јесте однос потражње и понуде радне снаге, како са аспекта радника тако и од стране компанија, односно послодаваца. Циљане реформе су одређене на основу приоритета Владе Републике Србије, постојећих програма Светске банке на тему конкурентности и подизања запослености, као и на основу аналитичких активности из области релевантних за овај пројекат. Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога се овај Пројекат фокусира на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе ради остваривања циљева овог пројекта.

Активности на Пројекту спроводиће - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике.

Више информација о пројекту можете сазнати: ОВДЕ

Пројектом је предвиђено ангажовање експерата и консултантских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности.
Компонента 4. овог пројекта, у надлежности je Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ), а подразумева подршку спровођењу програма Републике Србије у области рада и запошљавања, односно, унапређењу услуга НСЗ, ефективности активних мера запошљавања и транзицији/активацији корисника социјалне помоћи у формалне послове.

Пројектом је предвиђено ангажовање консултанских фирми, специјализованих из области потребних за спровођење планираних активности и то:

1. pdfImproving Work Incentives for Social Assistance Beneficiaries396.1 KB

Молимо да нам писмо заинтересованости доставите на енглеском језику. Огласе за ангажовање можете видети у наставку.