ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Понедељак, 03 Април 2017 |

Одељење за инспекцијски надзор је организациона јединица Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Обавља послове који се односе на инспекцијски надзор над радом установа социјалне заштите и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите односно психолошке делатности у погледу примене закона, других прописа и општих аката; послове издавања, суспензије и одузимања лиценце организацијама социјалне заштите; контролу поступка пријема корисника у установу социјалне заштите за смештај корисника у погледу потреба корисника и капацитета установе; контролу прописаних евиденција; приговоре на рад установа социјалне заштите од стране корисника, запослених, грађана и других институција; инспекцијски надзор над радом органа којима је поверено вршење инспекцијског надзора (покрајина, град), даје предлоге за увођење нових облика и метода рада и едукацију сарадника у установама социјалне заштите за примену истих, сагласност за накнаде трошкова смештаја у интернат средњих школа и трошкова оспособљавања деце и омладине ометене у развоју, и друге послове из делокруга Одељења.Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2017. годину усмерен је на:
• Успостављање квалитета услуга социјалне заштите кроз лиценцирање организација социјалне заштите и контролу поштовања прописаних услова и стандарда, и
• Сузбијање илегалног сектора пружалаца услуга социјалне заштите (илегални приватни домови за старе.


Преузмите план ОВДЕ51.79 KB