ISPLATA PO PRAVIMA KORISNICIMA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

ISPLATA PO PRAVIMA KORISNICIMA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Osnovni parametri za određivanje iznosa isplata po pravima korisnicima u oblasti boračko-invalidske zaštite su statistički podaci o iznosima prosečne neto zarade u Republici Srbiji (zarada bez poreza i doprinosa) iz meseca koji prethodi isplati, prosečne bruto zarade iz prethodnog meseca, prosečne neto zarade iz prethodne godine, kvartalne zarade koja prethodni mesecu obračuna, kao i statistički podaci o procentu kretanja mesečne neto zarade u toku godine i procentu kretanja prosečne neto zarade u toku godine u odnosu na prosečnu neto zaradu iz prethodne godine.

Ove podatke Republički zavod za statistiku objavljivao je 25 dana po isteku meseca za prethodni mesec.

Republički zavod za statistiku je od januara 2018. godine prešao na novi izvor prikupljanja podataka i metodologiju za obračun prosečnih zarada i podatke  objavljuje 55 dana po isteku izveštajnog meseca.

Imajući u vidu intervale objavljivanja podataka, nije moguće vršiti redovan mesečni obračun i isplatu korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao u proteklom periodu, već bi obračun i isplate bile izvršavane svaki drugi mesec odnosno 6 puta godišnje.

U cilju nastavka redovnih mesečnih isplata korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite njihovog materijalnog položaja, ministar je doneo odluku, broj 401-01-342/2018-11 od 8.03.2018. godine, da se obračuni vrše na osnovu zvaničnih statističkih podataka o iznosu prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa za mesec novembar 2017. godine i da će se usklađivanje isplaćenih iznosa iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2018. godinu, vršiti jednom godišnje.

Kako je obračun moguće vršiti samo na osnovu zvanično objavljenih statističkih podataka i da je prosečnom godišnjem iznosu najbliža osnovica iz novembra, iznos od 47.575,00 dinara je uzet kao osnov za obračun u 2018. godini. Nije moguće u obračunu koristiti jedan podatak koji se odnosi na konkretni mesec ili prosečnu godišnju zaradu a koristiti ostale podatke iz drugog meseca, jer nisu uporedivi.

Nakon objavljivanja zvaničnih statističkih podataka za 2018. godinu, biće obračunata i isplaćena razlika svim korisnicima.

Donošenje navedene odluke omogućilo je da se korisnicima redovno vrši isplata. U suprotnom prva isplata, nakon januara 2018. godine,  bila bi moguća tek u aprilu mesecu 2018. godine i sve naredne bi se vršile nakon dva meseca.

Dakle, nikakvo smanjenje primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite nije bilo, niti je planirano. A iznosi po pravima u novembru 2017. godine, decembru 2017. godine i januaru 2018. godine su isplaćeni po zvanično objavljenim statističkim podacima iz prethodnog meseca.

 

Član 71. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni  glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr, 108/13,  142/14, 68/15, 99/2016-dr. zakon i 113/17) definiše da je funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, odgovoran za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.

Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija.

Zakonska obaveza Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je da vrši kontrolu trošenja sredstava namenjenih za ostvarivanje prava po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Isplata akontacija odnosno isplata bez utvrđenog prava nije u skladu sa važećim zakonskim normama. Ne postoji sistem državne uprave u kome je moguće vršiti isplatu bez zakonskog osnova.