Насловна » Пројекти

Пројекти

Пројекти

Сектор за рад

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

Дана 03.03.2014. године, започето је спровођење твининг пројекта „Унапређење социјалног дијалога“, који финансира Европска унија, у оквиру средстава ИПА 2012. Главни корисници пројекта су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Национални социјално-економски савет, Савез самосталних синдиката, Савез синдиката „Независност“, Унија послодаваца Србије и локални социјално-еконономски савети.

Твининг пројекат „Унапређење социјалног дијалога“, који финансира Европска унија, има за циљ да оснажи социјални дијалог и омогући да он постане инструмент којим ће Република Србија остварити економски развој и унапредити услове рада ближом хармонизацијом са међународним и стандардима рада Европске уније.

Током периода март 2014 - март 2016, са буџетом од скоро 1,5 милиона евра, експерти из Словачке ће помагати Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и социјалним партнерима да развију капацитете у смислу хармонизације законодавства у области рада са стандардима ЕУ, као и у погледу спровођења ефективног социјалног дијалога на националном и локалном нивоу.

Пројектне активности су подељене на три компоненте:

Компонента 1 Унапређење законодавних и политичких капацитета за ефективни социјални дијалог

Ова компонента је посвећена пружању техничке и аналитичке подршке у погледу усклађивања Закона о раду са Директивама ЕУ наведеним у оквиру Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ за 2013. и 2014. годину, и конкретних предлога за измене истог у складу са најбољом праксом ЕУ.

Посебна пажња ће бити усмерена на успостављање механизама који могу допринети процесу борбе против неформалне економије и новом запошљавању, као подршка Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике.

Запосленима Министарства и социјалних партнера биће пружен низ обука, семинара и тренерских сесија. Штавише, спровешће се и кампање подизања јавне свести о унапређењу индустријских односа и широког партнерства при стварању бољих услова рада и једнаких могућности за приступ квалитетним радним местима.

Компонента 2 Унапређење институционалних капацитета јавне администрације, Националног социјално-економског савета и социјалних партнера за развој и спровођење социјалног дијалога који води ка социјалним и економским реформама

У оквиру друге компоненте, спровешће се свеобухватни програм изградње капацитета, са циљем повећања капацитета социјалних партнера, и то унапређењем вештина обуке, у погледу активног учешћа у процесима социјалног дијалога на свим нивоима (компанија, локални, регионални, секторски, национални).

Кроз ову компоненту ће се спровести обука тренера и развити приручници, студије случаја, модули обуке којима се уводе нови инструменти за ефективни социјални дијалог и колективне преговоре. Очекује се да ће се интензивним модуларним обукама ојачати капацитети запослених у Министарству, социјалних партнера и осталих актера. Учесници ће стећи напредно знање, вештине и компетенције везане за спровођење ефективног социјалног дијалога на нивоу националних и политика ЕУ.

Компонента 3 Унапређен социјални дијалог на локалном нивоу

Циљ ове компоненте је да се члановима социјалних и економских савета на локалном нивоу обезбеде знање и вештине за ефективан развој локалног партнерства, као и да се локални социјално-економски актери покрену да остваре право својине над развојем локалних социјално-економских савета и на виши ниво подигну своју улогу у развоју економског и социјалног тржишта на локалном нивоу.

На крају пројекта, у функцији ће бити веб платформа која ће повезивати све локалне социјалне и економске савете са разним локалним актерима који се баве запошљавањем, социјалном инклузијом и стратегијама локалног развоја, како би им се помогло да прилагоде локалне политике измењеним условима и променљивим потребама тржишта рада, као и да се на бољи начин одговори на изазове по питању запошљавања и социјалне политике са којима се држава суочава.

 

Сектор за пензијско инвалидско осигурање

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

Пројекат «Достизање адекватног, сигурног и одрживог система ПИО у Србији кроз међусобно учење» који је финансиран у оквиру финансијаког инструмента ЕУ – ПРОГРЕС, има за циљ да допринесе реформи која води ка адекватном, безбеданом и одрживом пензијском систему у Србији који је у складу са циљевима из Беле књиге и социјалног програма ЕУ; резултати овог пројекта биће од значаја за даље расправе, не само у Србији и на Западном Балкану, већ и на нивоу ЕУ, у контексту приоритета програма ПРОГРЕС.

Ово је први пројект о пензијској реформи у Србији који се реализује у оквиру програма ПРОГРЕС.

Са оваквим деловањем жеља је да успоставимо основу за израду стратешко-развојног правца и будуће структуре пензијског система у Србији, дефинишемо одржив и одговарајући метод за заштиту примања за популацију старих. То ће се учинити путем размене знања и искуства са другим Европским земљама и земљама у региону.

Процена степена успешности постојећег метода обезбеђења заштите за остарела лица у Србији извршиће се путем обухватне студије, која ће садржати и могуће опције реформе система. На пројектом планираним студијским путовањима у неке од земаља ЕУ испитиваћи се одређени аспекти њихових пензијских система: померање ефективне старосне границе за одлазак у пензију у складу са продужетком очекиваног животног века, истражити могућности за смањење разлике између старосних граница за жене и мушкарце; учити из искустава других о допунским пензијама. Ово ће се комбиновати са анализом положаја одређених група пензионера у Србији, што ће у знатној мери обликовати целокупни пензијски систем (за пољопривреднике, запосленима на пословима на којима имају увећан стаж тј. посебне групе пензионера – војна лица, полицију и сл.) Активност ће бити транспарентна и партиципативна, обухватиће низ актера учесника у расправи (укључујући радионице и завршну конференцију, са учешћем међународних и регионалних експерата) заинтересованих за будућност пензијског система (синдикати, послодавци, пензионери, Влада, партнери у цивилном друштву који се баве социјалном политиком). Доминантна промотивна компонента ће омогућити досег до шире публике.

Реализација пројекта је почела у септембру 2013. године, предвиђено време трајања је 16 месеци, а укупна вредност пројекта је 295 000 евра.

У претхорном периоду углавном се радило на деск топ анализама, због кашњења са почетком пројекта. Тим је више био ангажован на прављењу основе за укључивање заинтересованих страна у наредној фази.

Циљ је био да се до краја јануара уради највећи део посла који се односи на:

  • историјат и представљање карактеристика пензијског система,
  • оцену садашњег стања,
  • да се дају оквири оцене успешности система у испуњавању његових задатака,
  • да се начини деск топ упоредна анализа основних карактеристика реформских процеса у државама региона и ЕУ као и осврт на најзначајнија документа из међународне литературе који се тичу актуелних трендова и будућности пензијских система.

Крајем периода се започело са радом на питањима изазова и опција које стоје пред системом у будућности. То укључује прављење плана сарадње списак питања и тема за размишљање који су послати заинтересованим странама да би се припремили за рад на фокус групама. Такође, радило се на дефинисању улога иностраних учесника и тема, тј. питања на која требају да дају одговор приликом планираних посета.

 

Сектор за запошљавање

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

Твининг пројекат ''Припрема институција тржишта рада Републике Србије за Европску стратегију запошљавања'' за циљ има убрзање реформи тржишта рада у складу са европским стандардима, као и јачање утицаја националне политике запошљавања.

Пројекат се финансира из европских ИПА 2011 фондова и реализује се са партерима из Европске уније – Министарством рада, запошљавања и здравља Републике Француске и Националном службом Републике Француске, Министарством рада, породице и социјалне политике Републике Румуније и Националном службом за запошљавање Краљевине Шведске.

У реализацију пројекта, осим запослених и руководилаца Сектора за запошљавање, Националне службе за запошљавање (НСЗ) и локалних савета за запошљавање, биће укључени и представници социјалних партнера и других заинтересованих страна.

Реализација пројекта је почела у мају 2012. године, предвиђено време трајања је 24 месеца, а укупна вредност пројекта је 2 милиона еура.

Експерти на пројекту, представници француских, румунских и шведских институција тржишта рада, помоћи ће у подизању нивоа знања и способности запослених у институцијама тржишта рада на националном нивоу. Наставиће се са пружањем подршке како би се завршио процес хармонизације српског законодавства у области запошљавања и припремила администрација за инструменте сарадње који се користе током претприступног процеса.

Поред тога, на локалном нивоу, пројекат ће помоћи локалним саветима за запошљавање у подизању њихових способности за израду и спровођење локалних акционих планова запошљавања. Поменути планови ће бити прилагођени ситуацији на локалном тржишту рада и представљаће легитмну основу за добијање средстава из европских фондова што ће допринети смањењу неравнотежа на тржиштима рада на регионалном нивоу. Пројекат ће подстицати сарадњу између институција тржишта рада и локалних социјалних партнера.

У првом кварталу спроведене су следеће активности: извршена је анализа потреба за обуком Сектора за запошљавање и НСЗ-а у области Европске политике запошљавања, припремљен је програм за развој људских ресурса у области политике запошљавања Европске уније, организоване су консултације између правног особља Сектора за запошљавање и НСЗ-а и експерата из земље чланице Европске уније, дефинисан је обим активности у вези са хармонизацијом прописа и сачињена је прелиминарна листа прописа и обављене су припремне радње за спровођење активности на локалном нивоу.

Одржан је први састанак Одбора за праћење пројекта кога чине представници партнерских институција, релеватна министарства, социјални партнери, Стална конференција градова и општина, Канцеларија за европске интеграције и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва.

Kонференција за обележавање почетка спровођења твининг пројекта одржана је у петак, 28. септембра 2012. године у 11:00 у Палати „Србија“, а међу говорницима су били заменик шефа Делегације Европске уније у Србији, Адриано Мартинс, потпредседник Владе Републике Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике, г-дин Јован Кркобабић и амбасадор Француске у Србији, Њ.Е. г-дин Франсоа Гзавије Денио.

 


 

Пројекат техничке помоћи „Даља интегрисање прогнозирања, праћења и евалуације у изради и спровођењу активних политика тржишта рада и усклађивање Националне класификације занимања са стандардима ISCO 08“ финансира Европска унија из ИПА 2011 фондова. Пројектом руководи Делегација Европске уније у Србији а спроводи га HD European Consulting Group, у конзорцијуму са Националном службом Републике Француске, Канцеларија за економску политику и регионални развој Републике Пољске и Фондом за развој економске науке Републике Србије (ФРЕН).

Пројекат техничке помоћи отпочео је 5. септембра 2012. године и планирано трајање пројекта је 24 месеца. Укупна вредност пројекта је 1,2 милиона еура.

Пројекат ће допринети одржавању и даљем развијању система за мониторинг и евалуацију мера активне политике запошљавања и прогнозирање трендова на тржишту рада, помоћи институцијама тржишта рада да користе резултате испитивања тржишта рада и евалуација мера активне политике запошљавања за креирање и спровођење политике запошљавања и ускладе националну класификацију занимања са ISCO 08 стандардима.

Пројекат се састоји од три компоненте:

Компонента 1: Прогноза, мониторинг и евалуација – средства за креирање политике запошљавања засноване на подацима. Општи циљ компоненте 1 је пружање подршке унапређењу методологија за прогнозе, мониторинг и евалуације и спровођењу истраживања и прикупљање и коришћење података (резултата претходно поменутих истраживања) неопходних за планирање политике запошљавања (за НАПЗ и у сврху оперативног планирања НСЗ)

Компонента 2: Помоћ у припреми НАПЗ. Општи циљ компоненте 2 је подршка развоју оквира политике запошљавања и припреми НАПЗ за 2014. годину и НАПЗ за 2015. годину - на основу података тржишта рада и мониторинга, и у складу са приоритетима политике запошљавања ЕУ и на основу резултата претходног НАПЗ.

Компонента 3: Усклађивање националне класификације занимања са ИСЦО 08 стандардима. Општи циљ компоненте 3 је израда преосталих описа занимања у складу са ISCO 08 захтевима.

ИНФОРМАЦИЈА о Уговору о услугама за ИПА 2011 пројекат

 

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ

За програмски циклус ИПА 2012 Секторски образац – Социјални развој, Сектор за запошљавање је предложио меру „Повећање ефикасности политике запошљавања према угроженим групама“, односно низ активности, чија ће се реализација вршити на основу директне доделе средстава Националној служби за запошљавање. У оквиру предложене мере, планирано је даље ширење мреже клубова за тражење посла, центара за каријерно вођење и саветовање и самоуслужних апарата у НСЗ, односно јединицама локалне самоуправе, уз пилотирање каравана запошљавања који имају за циљ информисање лица која живе у удаљеним, теже доступним или руралним областима о правима и могућностима активног тражења посла, уз укључивање незапослених лица у обуке за потребе тржишта рада. Вредност предвиђене мере износи 6,5 милиона ЕУР за реализацију директне доделе средстава НСЗ и 1,5 милион ЕУР за реализацију пројекта техничке помоћи, којим ће се пружити техничка помоћ за спровођење гранта по процедурама Европске комисије. Пројекат је одобрен на националном нивоу, а финална сагласност Европске комисије за целокупни ИПА 2012 пакет очекује се до краја године.

За програмски циклус ИПА 2013 – Социјални развој Сектор за запошљавање је предложио меру „Повећање ефикасности и укључености лица у услуге запошљавања кроз развој система обука заснованог на анализи неусаглашености понуде и потражње (у смислу вештина и знања) на тржишту рада, програма и услуга из области запошљавања прилагођених особама са инвалидитетом и субвенције за запошљавање“, укупне вредности од 8.000.000 ЕУР, а која би се реализовала кроз две операције (уговор о услугама предложене вредности од 2.500.000,00 ЕУР и кроз директно додељена средства Националној служби за запошљавање предложене вредности од 5.500.000,00 ЕУР). У оквиру предложене мере планирано је развијање система обука, односно програма обука потребних на тржишту рада, са циљем смањења неусаглашености понуде и потражње, повећавање ефикасности политике запошљавања према особама са инвалидитетом и повећање броја лица која су засновала радни однос коришћењем субвенција за запошљавање. Пројекат се налази у фази програмирања.

Предлог пројекта „Према већој запошљивости кроз процес заједничког учења, са фокусом на младе и друге рањиве групе“ који ће бити реализован у оквиру финансијаког инструмента ЕУ – ПРОГРЕС, има за циљ побољшање креирања политике запошљавања базиране на трансферу најефикаснијих политика, добрих пракси и иновативних приступа у спровођењу ЕУ политика у складу са европском стратегијом запошљавања - Европа 2020. Предвиђени партнери на пројекту су Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, Центар за либерално-демократске студије, Национална служба за запошљавање, Служба за запошљавање Републике Француске, Министарство рада, породице и социјалне политике Републике Румуније. Предвиђено време трајања пројекта је 12 месеци, а укупна вредност око 180.000 евра. Пројекат се налази у фази одобравања.

Издвајамо