ПРОГРАМ ПРАВО ГРАЂАНСТВО ЈЕДНАКОСТ

Програм Европске уније за права, једнакост и држављанство

Европски парламент и Савет усвојили су 17. децембра 2013. године Уредбу (ЕУ) број 1381/2013 о успостављању Програма ЕУ за права, једнакост и држављанство.

    

За Републику Србију, као земљу која је кандидат за чланство у ЕУ, учествовање у овом програму је изузетно значајано. Циљ овог инструмента ЕУ  је промовисање, заштита и примена права која обезбеђују једнакост грађана која су гарантована Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ), Уговором о Европској унији (УЕУ), Повељом Европске уније о основним правима („Повеља”)  као и међународним конвенцијама о људским правима. Прикључивање овом ЕУ програму пружиће додатне могућности нашој земљи за добијање бесповратних средстава из фондова ЕУ.

 

Према наводима из Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Републике Србије за 2017. годину, правни и институционални оквир који се односи на људска права у Републици Србији постоји, али је неопходно доследно и ефикасно примењивати законодавство и мере политике у читавој земљи.  Република Србија, по овом извештају, треба да ојача институције за заштиту људских права и да јемчи њихову независност, појача мере за заштиту основних права група која се суочавају са дискриминацијом и обезбеди већи приоритет правима детета.

 

С обзиром на наведено и имајући у виду суштину Програма ЕУ за права, једнакост и држављанство, прикључивање овом инструменту ЕУ ће омогућити да се, кроз  имплементацију пројеката који ће се финансирати средствима овог програма, боље спроводе закони које је Република Србија донела у претходном периоду, у складу са захтевом ЕУ. У питању су следећи прописи: Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/2009), Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“, бр. 104/2009), Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени гласник СРЈ”, бр. 11/02 и „Службени гласник РС”, бр. 72/09 − др. закон и 97/13 – УС), Породични закон (,,Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15), Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (,,Службени гласник РС”, бр. 33/2006 и 13/2016) као и сродне стратегије  и Акциони план за Преговарачко поглавље 23. Осим тога, учествовање у овом програму обезбедиће неопходна искуства из земаља ЕУ у циљу потпуног усклађивања домаћег законодавства и праксе са законодавством и праксом у земљама чланицама Еворпске уније.

 

Циљеви  овог програма, који су значајни за Републику Србију,  су:

 

  • подстицање делотворне примене начела забране дискриминације по основу пола, расне и етничке припадности, религије или уверења, инвалидитета, година или сексуалне оријентације уз уважавање начела забране дискриминације по основама наведеним у члану 21 Повеље;
  • спречавање и сузбијање расизма, ксенофобије, хомофобије и других видова нетолеранције;
  • подстицање и заштита права особа са инвалидитетом;
  • промовисање равноправности жена и мушкараца и интегрисање начела родне равноправности;
  • спречавање и сузбијање свих видова насиља над децом, омладином и женама, као и насиља над другим групама под ризиком од насиља у блиским односима и заштита жртава од такве врсте насиља;
  • заштита права детета;
  • допринос достизању највишег степена заштите приватности и личних података.

 

Укупни  буџет овог програма  износи више од 439.000.000 евра, а учешће  Републике Србије у њему омогућиће и организацијама цивилног друштва, као и јавним установама и локалним самоуправама да приступе значајним  финансијским средствима за реализацију програма и пројеката за борбу против насиља у породици, заштиту права особа са инвалидитетом, родну равноправност и остале сегменте заштите основих права. При томе, сва одобрена средства су бесповратна.

 

           Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на челу са министром Зораном Ђорђевићем обезбедило је годишњу контрибуцију (entry ticket) у износу од 200.000,00 евра, како би Р. Србији, као земљи кандидату за чланство у ЕУ било омогућено учешће у овом програму.  То значи да заинтересовани ентитети са територије Р. Србије (националне, регионалне и локалне власти, службе за запошљавање, социјални партнери, невладине организације, високообразовне установе и истраживачки институти, експерти за евалуацију и процену утицаја, национални заводи за статистику, медији) могу да поднесу захтев за финансијска средства у оквиру овог Програма. Конкретни критеријуми за актере који могу да аплицирају дати су у појединачном позиву за подношење предлога пројеката. Потписивање Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у Програму Европске уније за права, једнакост и држављанство очекује се до краја јуна 2018. године