Zakoni

docZakon o zapošljavanju

docZakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Zakon o zapošljavanju stranaca

ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU

ZAKON O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVJETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PRIVREMENOM ZAPOŠLjAVANjU

Zakonom o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS“ broj 128/2014 od 26. novembra 2014. godine, u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 4. decembra 2014. godine i Pravilnikom o dovolama za rad („Službeni glasnik RS“ broj 94/2015 od 17. novembra 2015. godine) koji je stupio na snagu dana 25. novembra 2015. godine, propisani su novi uslovi za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji.

Prelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da stranci koji su zasnovali radni odnos ili rade na osnovu odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koja su izdata po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Zakona nastavljaju da rade do isteka roka na koje je odobrenje izdato.

Stranci koji su u Republici Srbiji ostvarili pravo po osnovu rada pre stupanja na snagu Zakona, a koji po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu Zakona nisu bili u obavezi da pribave odobrenje za zasnivanje radnog odnosa, odnosno dozolu za rad (npr. stranci koji su zaključili ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili drugi ugovor u skladu sa propisima o radu, upućena lica, vlasnici, osnivači, zastupnici ili članovi organa pravnog lica registrovanog u Republici ukoliko borave duže od 90 dana, nezavisni profesionalci i dr.), imaju obavezu da pribave dozvolu za rad u skladu sa novim Zakonom.