Projekti

Poziv za dostavljanje ponuda - Inovativne, integrisane usluge za mlade sa fokusom na razvoj preduzetničkih veština i uspostavljanje modela aktivne inkluzije kroz lokalna partnerstva - IPA 2014 

CfP EuropeAid 159572 ID ACT RS

CfP EuropeAid 159572IDACTRS _local-publication-notice

Annexes to the Guidelines for Applicants


POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: PODRŠKA PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU POZITIVAN UTICAJ NA MLADE

VIŠE INFORMACIJA OVDE


PROJEKAT SVETSKE BANKE I REPUBLIKE SRBIJE KONKURENTNOST I ZAPOŠLjAVANjE (COMPETITIVENESS AND JOBS)

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji će se u našoj zemlji sprovoditi do 30. juna 2019. godine.

VIŠE INFORMACIJA OVDE

 

Sektor za rad

PROJEKTI U TOKU

Dana 03.03.2014. godine, započeto je sprovođenje tvining projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga“, koji finansira Evropska unija, u okviru sredstava IPA 2012. Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalni socijalno-ekonomski savet, Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Unija poslodavaca Srbije i lokalni socijalno-ekonomski saveti.
Tvining projekat „Unapređenje socijalnog dijaloga“, koji finansira Evropska unija, ima za cilj da osnaži socijalni dijalog i omogući da on postane instrument kojim će Republika Srbija ostvariti ekonomski razvoj i unaprediti uslove rada bližom harmonizacijom sa međunarodnim i standardima rada Evropske unije.
Tokom perioda mart 2014 - mart 2016, sa budžetom od skoro 1,5 miliona evra, eksperti iz Slovačke će pomagati Ministarstvu i socijalnim partnerima da razviju kapacitete u smislu harmonizacije zakonodavstva u oblasti rada sa standardima EU, kao i u pogledu sprovođenja efektivnog socijalnog dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou.
Projektne aktivnosti su podeljene na tri komponente:

Komponenta 1 Unapređenje zakonodavnih i političkih kapaciteta za efektivni socijalni dijalog


Ova komponenta je posvećena pružanju tehničke i analitičke podrške u pogledu usklađivanja Zakona o radu sa Direktivama EU navedenim u okviru Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU za 2013. i 2014. godinu, i konkretnih predloga za izmene istog u skladu sa najboljom praksom EU.
Posebna pažnja će biti usmerena na uspostavljanje mehanizama koji mogu doprineti procesu borbe protiv neformalne ekonomije i novom zapošljavanju, kao podrška Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike.
Zaposlenima Ministarstva i socijalnih partnera biće pružen niz obuka, seminara i trenerskih sesija. Štaviše, sprovešće se i kampanje podizanja javne svesti o unapređenju industrijskih odnosa i širokog partnerstva pri stvaranju boljih uslova rada i jednakih mogućnosti za pristup kvalitetnim radnim mestima.

Komponenta 2 Unapređenje institucionalnih kapaciteta javne administracije, Nacionalnog socijalno-ekonomskog saveta i socijalnih partnera za razvoj i sprovođenje socijalnog dijaloga koji vodi ka socijalnim i ekonomskim reformama


U okviru druge komponente, sprovešće se sveobuhvatni program izgradnje kapaciteta, sa ciljem povećanja kapaciteta socijalnih partnera, i to unapređenjem veština obuke, u pogledu aktivnog učešća u procesima socijalnog dijaloga na svim nivoima (kompanija, lokalni, regionalni, sektorski, nacionalni).
Kroz ovu komponentu će se sprovesti obuka trenera i razviti priručnici, studije slučaja, moduli obuke kojima se uvode novi instrumenti za efektivni socijalni dijalog i kolektivne pregovore. Očekuje se da će se intenzivnim modularnim obukama ojačati kapaciteti zaposlenih u Ministarstvu, socijalnih partnera i ostalih aktera. Učesnici će steći napredno znanje, veštine i kompetencije vezane za sprovođenje efektivnog socijalnog dijaloga na nivou nacionalnih i politika EU.

Komponenta 3 Unapređen socijalni dijalog na lokalnom nivou


Cilj ove komponente je da se članovima socijalnih i ekonomskih saveta na lokalnom nivou obezbede znanje i veštine za efektivan razvoj lokalnog partnerstva, kao i da se lokalni socijalno-ekonomski akteri pokrenu da ostvare pravo svojine nad razvojem lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i na viši nivo podignu svoju ulogu u razvoju ekonomskog i socijalnog tržišta na lokalnom nivou.
Na kraju projekta, u funkciji će biti veb platforma koja će povezivati sve lokalne socijalne i ekonomske savete sa raznim lokalnim akterima koji se bave zapošljavanjem, socijalnom inkluzijom i strategijama lokalnog razvoja, kako bi im se pomoglo da prilagode lokalne politike izmenjenim uslovima i promenljivim potrebama tržišta rada, kao i da se na bolji način odgovori na izazove po pitanju zapošljavanja i socijalne politike sa kojima se država suočava.

Sektor za zapošljavanje

SPROVEDENI PROJEKTI


IPA 2011 TVINING PROJEKAT


Tvining projekat „Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja“ imao je za cilj ubrzanje reformi tržišta rada u skladu sa evropskim standardima, kao i jačanje uticaja nacionalne politike zapošljavanja.
Kako bi pomogle Srbiji u ostvarivanju navedenog cilja, tri države članice Evropske unije su učestvovale u ovom institucionalnom tvining projektu, zajedno sa partnerima iz Republike Srbije: Francuska, Rumunija i Švedska. Više od 60 eksperata iz ovih zemalja je podelilo svoje znanje i primere dobre prakse sa srpskim kolegama iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih saveta za zapošljavanje, ali i predstavnicima socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana.
Projekat je finansiran iz evropskih IPA 2011 fondova i realizovan sa parterima iz Evropske unije – Ministarstvom za rad, zapošljavanje, stručno obrazovanje i socijalni dijalog Republike Francuske i Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Francuske, Ministarstvom rada, porodice, socijalne zaštite i starih lica Republike Rumunije i Nacionalnom službom za zapošljavanje Kraljevine Švedske.
Realizacija projekta je počela u maju 2012. godine i trajala je 26 meseci, a ukupna vrednost projekta je 2 miliona eura.
Projekat je unapredio kapacitete institucija tržišta rada u Republici Srbiji za ubrzanje reformi i ispunjenje zahteva Evropske unije, a u kontekstu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, na čijoj izradi rade Republika Srbija i Evropska komisija.
Zajednički je sprovedeno više od 100 aktivnosti, koje su dovele do konkretnih rezultata. Na nacionalnom nivou su podržani prvi i ključni koraci u procesu pristupanja u oblasti zapošljavanja: reformski pravci za postizanje transparentnijeg, pametnog i inkluzivnog tržišta rada su sada spremni za usvajanje; osnovne usluge Nacionalne službe za zapošljavanje namenjene nezaposlenim licima i poslodavcima se trenutno unapređuju u cilju veće usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada. U pogledu decentralizovanih politika, polovina lokalnih saveta za zapošljavanje u Republici Srbiji je osposobljena za izradu Lokalnih akcionih planova zapošljavanja bolje prilagođenih potrebama na lokalnom nivou; takođe, lokalni saveti za zapošljavanje su bolje obučeni da konkurišu za dodelu sredstava u okviru grant šema Evropske unije, kako bi sufinansirali svoje prioritete u oblasti zapošljavanja.
Tokom trajanja projekta izrađeni su sledeći priručnici koje možete preuzeti sa sajta:


pdf„Praktični priručnik za izradu lokalnog akcionog plana zapošljavanja”4.54 MB

pdf„Priručnik za razumevanje Evropske politike zapošljavanja“4.93 MB

pdf„Priručnik za pripremu i sprovođenje grant projekata“2.95 MB


IPA 2011 UGOVOR O USLUGAMA PROJEKTA


Projekat tehničke pomoći „Dalje integrisanje sistema za prognoze, monitoring i evaluaciju u kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i usklađivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima“ doprineo je održavanju i daljem razvijanju sistema za monitoring i evaluaciju mera aktivne politike zapošljavanja i prognoziranje trendova na tržištu rada, pružio pomoć institucijama tržišta rada da koriste rezultate ispitivanja tržišta rada i evaluacija mera aktivne politike zapošljavanja za kreiranje i sprovođenje politike zapošljavanja i usklade nacionalnu klasifikaciju zanimanja sa ISCO 08 standardima.
Projekat je finansirala Evropska unija iz IPA 2011 fondova. Projektom je rukovodila Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sproveden je od strane HD European Consulting Group iz Beograda, u konzorcijumu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Francuske, Kancelarijom za ekonomsku politiku i regionalni razvoj Republike Poljske (EPRD) i Fondom za razvoj ekonomske nauke Republike Srbije (FREN).
Realizacija projekta je počela u septembru 2012. godine i trajala je 26 meseci, a ukupna vrednost projekta je 1,2 miliona eura.
Korisnici projekta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Projekat se sastojao od tri komponente:
Komponenta 1: Prognoze, monitoring i evaluacija – sredstva za kreiranje politike zapošljavanja zasnovane na podacima. Opšti cilj komponente 1 bio je pružanje podrške unapređenju metodologija za prognoze, monitoring i evaluacije i sprovođenju istraživanja i prikupljanje i korišćenje podataka (rezultata prethodno pomenutih istraživanja) neophodnih za planiranje politike zapošljavanja (za NAPZ i u svrhu operativnog planiranja NSZ).
Komponenta 2: Pomoć u pripremi NAPZ. Opšti cilj komponente 2 bio je pružanje podrške razvoju okvira politike zapošljavanja i pripremi NAPZ za 2014. godinu i NAPZ za 2015. godinu – na osnovu podataka tržišta rada i monitoringa, i u skladu sa prioritetima politike zapošljavanja EU i na osnovu rezultata prethodnog NAPZ-a.
Komponenta 3: Usklađivanje nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima. Opšti cilj komponente 3 je izrada preostalih opisa zanimanja u skladu sa ISCO 08 zahtevima.
Dokumenta izrađena u toku trajanja projekta možete pronaći na linku http://podrskapoliticizaposljavanja.org/publikacije-projekta

 

PROJEKTI U TOKU


Nacionalna služba za zapošljavanje je sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji 24.04.2014. potpisala ugovor o dodeli direktnog granta u ukupnom iznosu od 6,5 miliona evra iz IPA 2012 programskog ciklusa. Svrha direktnog granta je realizacija projekta „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“. Projekat obuhvata niz aktivnosti, usmerenih ka daljem širenju mreže klubova za traženje posla, centara za karijerno vođenje i savetovanje i samouslužnih stanica u NSZ odnosno jedinicama lokalne samouprave, kao i uključivanja nezaposlenih lica u obuke za potrebe tržišta rada, uz pilotiranje modela mobilnih učionica. Predviđeno je da se implementacija projekta direktnog granta podrži kroz tehničku pomoć iz istog IPA ciklusa čiji se početak očekuje početkom 2015. godine.

 

PLANIRANI PROJEKTI


Za programski ciklus IPA 2013 – Socijalni razvoj odobrena je mera „Povećanje efikasnosti i uključenosti lica u usluge zapošljavanja kroz razvoj sistema obuka zasnovanog na analizi neusaglašenosti ponude i potražnje (u smislu veština i znanja) na tržištu rada, programa i usluga iz oblasti zapošljavanja prilagođenih osobama sa invaliditetom i subvencije za zapošljavanje“, ukupne vrednosti od 7.000.000 EUR, a koja bi se realizovala kroz dve operacije (ugovor o uslugama predložene vrednosti od 2.000.000,00 EUR i kroz direktno dodeljena sredstva Nacionalnoj službi za zapošljavanje predložene vrednosti od 5.000.000,00 EUR). U okviru predložene mere planirano je unapređenje sistema obuka, odnosno programa obuka potrebnih na tržištu rada, sa ciljem smanjenja neusaglašenosti ponude i potražnje, povećavanje efikasnosti politike zapošljavanja prema osobama sa invaliditetom i povećanje broja lica koja su zasnovala radni odnos korišćenjem subvencija za zapošljavanje.