PROGRAM PRAVO GRAĐANSTVO JEDNAKOST

Program Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo

Evropski parlament i Savet usvojili su 17. decembra 2013. godine Uredbu (EU) broj 1381/2013 o uspostavljanju Programa EU za prava, jednakost i državljanstvo.

    

Za Republiku Srbiju, kao zemlju koja je kandidat za članstvo u EU, učestvovanje u ovom programu je izuzetno značajano. Cilj ovog instrumenta EU  je promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), Ugovorom o Evropskoj uniji (UEU), Poveljom Evropske unije o osnovnim pravima („Povelja”)  kao i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima. Priključivanje ovom EU programu pružiće dodatne mogućnosti našoj zemlji za dobijanje bespovratnih sredstava iz fondova EU.

 

Prema navodima iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2017. godinu, pravni i institucionalni okvir koji se odnosi na ljudska prava u Republici Srbiji postoji, ali je neophodno dosledno i efikasno primenjivati zakonodavstvo i mere politike u čitavoj zemlji.  Republika Srbija, po ovom izveštaju, treba da ojača institucije za zaštitu ljudskih prava i da jemči njihovu nezavisnost, pojača mere za zaštitu osnovnih prava grupa koja se suočavaju sa diskriminacijom i obezbedi veći prioritet pravima deteta.

 

S obzirom na navedeno i imajući u vidu suštinu Programa EU za prava, jednakost i državljanstvo, priključivanje ovom instrumentu EU će omogućiti da se, kroz  implementaciju projekata koji će se finansirati sredstvima ovog programa, bolje sprovode zakoni koje je Republika Srbija donela u prethodnom periodu, u skladu sa zahtevom EU. U pitanju su sledeći propisi: Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, br. 22/2009), Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“, br. 104/2009), Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni glasnik SRJ”, br. 11/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 72/09 − dr. zakon i 97/13 – US), Porodični zakon (,,Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 72/11 i 6/15), Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (,,Službeni glasnik RS”, br. 33/2006 i 13/2016) kao i srodne strategije  i Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23. Osim toga, učestvovanje u ovom programu obezbediće neophodna iskustva iz zemalja EU u cilju potpunog usklađivanja domaćeg zakonodavstva i prakse sa zakonodavstvom i praksom u zemljama članicama Evorpske unije.

 

Ciljevi  ovog programa, koji su značajni za Republiku Srbiju,  su:

 

  • podsticanje delotvorne primene načela zabrane diskriminacije po osnovu pola, rasne i etničke pripadnosti, religije ili uverenja, invaliditeta, godina ili seksualne orijentacije uz uvažavanje načela zabrane diskriminacije po osnovama navedenim u članu 21 Povelje;
  • sprečavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih vidova netolerancije;
  • podsticanje i zaštita prava osoba sa invaliditetom;
  • promovisanje ravnopravnosti žena i muškaraca i integrisanje načela rodne ravnopravnosti;
  • sprečavanje i suzbijanje svih vidova nasilja nad decom, omladinom i ženama, kao i nasilja nad drugim grupama pod rizikom od nasilja u bliskim odnosima i zaštita žrtava od takve vrste nasilja;
  • zaštita prava deteta;
  • doprinos dostizanju najvišeg stepena zaštite privatnosti i ličnih podataka.

 

Ukupni  budžet ovog programa  iznosi više od 439.000.000 evra, a učešće  Republike Srbije u njemu omogućiće i organizacijama civilnog društva, kao i javnim ustanovama i lokalnim samoupravama da pristupe značajnim  finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovih prava. Pri tome, sva odobrena sredstva su bespovratna.

 

           Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na čelu sa ministrom Zoranom Đorđevićem obezbedilo je godišnju kontribuciju (entry ticket) u iznosu od 200.000,00 evra, kako bi R. Srbiji, kao zemlji kandidatu za članstvo u EU bilo omogućeno učešće u ovom programu.  To znači da zainteresovani entiteti sa teritorije R. Srbije (nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, službe za zapošljavanje, socijalni partneri, nevladine organizacije, visokoobrazovne ustanove i istraživački instituti, eksperti za evaluaciju i procenu uticaja, nacionalni zavodi za statistiku, mediji) mogu da podnesu zahtev za finansijska sredstva u okviru ovog Programa. Konkretni kriterijumi za aktere koji mogu da apliciraju dati su u pojedinačnom pozivu za podnošenje predloga projekata. Potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u Programu Evropske unije za prava, jednakost i državljanstvo očekuje se do kraja juna 2018. godine