Državni sekretar Dr Stana Božović na uvodnoj konferenciji „PODRŠKA EVROPSKE UNIJE INKLUZIJI ROMA – OSNAŽIVANjE LOKALNIH ZAJEDNICA ZA INKLUZIJU ROMA“

Utorak, 06 Mart 2018 |

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dr Stana Božović govorila je danas na na uvodnoj konferenciji povodom predstavljanja programa IPA 2016 „PODRŠKA EVROPSKE UNIJE INKLUZIJI ROMA – OSNAŽIVANjE LOKALNIH ZAJEDNICA ZA INKLUZIJU ROMA“. Tekst njenog obraćanja prenosimo u celini.

 

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je predlagač i jedan od glavnih nosilaca sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine. Otuda, mi u Ministarstvu snažno podržavamo sve programske i projektne aktivnosti Stalne konferencije gradova i opština u Srbiji, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Evropske unije, usmerene ka lokalizaciji socijalne inkluzije Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

 

Romsko pitanje je internacionalno i evropsko pitanje jer su Romi najbrojniji narod u Evropi u kojoj nemaju svoju državu, već su zastupljeni u svim državama Evrope. Romi u Republici Srbiji, prema poslednjem popisu iz 2011. godine, čine svega 2,1% populacije Srbije. Ali, Romi predstavljaju mlado stanovništvo, čija bi energija i demograska struktura mogla da unapredi celo društvo.

 

Poboljšanje položaja svih građana, njihova pravna sigurnost i jednake mogućnosti za sve građane i građanke u Republici Srbiji su naša obaveza i preduslov izgradnje prosperitetnog građanskog društva. Cilj nam je da sprovođenjem konkretnih politika, projekata i mera kod građana romske nacionalnosti stvorimo poverenje u institucije, omogućimo im da nađu svoje mesto u društvu i da postanu njegov integralni deo. 

 

Strateški okvir za sistematsko rešavanje ovog važnog pitanja postoji od 2009. godine a dodatno je ojačan usvajanjem Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016-2025 sa Akcionim planom čija je primena u toku. Jedan od osnovnih principa na kojima se Strategija bazira je prenošenje težišta realizacije mera na nivo jedinica lokalne samouprave. S tim u vezi, osnovni preduslov za uspešno funkcionisanje mehanizama za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou jeste postojanje lokalnih akcionih planova kao i usvojeni budžeti za njihovu primenu. Ovi akcioni planovi moraju da budu u saglasnosti sa pomenutom Strategijom i podržani drugim lokalnim strategijama iz prioritetnih oblasti. 

 

Mehanizam za sprovođenje mera predviđenih strateškim dokumentima predstavljaju mobilni timovi za inkluziju Roma, kao radna tela skupštine ili veća grada/opštine, formirana u cilju jačanja saradnje između službenika u odgovarajućim lokalnim institucijama. Članovi mobilnih timova organizuju zajedničke terenske posete romskim naseljima i pružaju zajedničku i koordinisanu podršku i pomoć pojedincima i porodicama.

 

Pored toga, koordinatori za romska pitanja su lica angažovana u jedinicama lokalnih samouprava radi pružanja stručne podrške u okviru lokalnih samouprava u sprovođenju Strategije kroz podršku u definisanju prioriteta, sprovođenju, koordinisanju i praćenju strateških mera za inkluziju Roma na lokalnom nivou.

 

Koordinatori, kao i zdravstvene medijatorke i pedagoški asistenti imaju nezamenljivu posredničku ulogu između romskog stanovništva i lokalnih institucija. Pored navedenih lica, sastavni deo svakog mobilnog tima čine predstavnici filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i pomesnih centra za socijalni rad. 

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja aktivno je uključeno u različite programe i projekte koji doprinose realizaciji mera predviđenih Strategijom.

 

Ministarstvo je učestvovalo na projektu „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koji je finansiran iz programa IPA 2012. Opšti cilj projekta bio je podrška merama socijalne inkluzije i razvoj obima i kvaliteta socijalnih usluga u zajednici za marginalizovane i ugrožene grupe, uključujući Rome. Projekat je podrazumevao tri posebna cilja, odnosno jačanje institucionalnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou radi upravljanja merama politike socijalne inkluzije u zemlji; razvoj socijalnih usluga u zajednici za ugrožene grupe; i podrška sprovođenju inicijative aktivne inkluzije romskog stanovništva. Socijalne usluge razvijaju se u okviru pet klaster projekata i 13 inicijativa socijalne zaštite u ukupnom iznosu od skoro 3 miliona evra.

 

Pored toga, realizacijom projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih” predviđen je obuhvat 100 mladih, nezaposlenih Roma i Romkinja putem realizovanja kratkih obuka u pet profila za kojima postoji potreba na tržištu rada, sa efektom na zapošljavanje i samozapošljavanje od 60%, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ. Ukupna vrednost planiranih projektnih aktivnosti procenjena je na 250 hiljada evra.

 

Završen je i projekat „Ekonomsko osnaživanje Romkinja: unapređivanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje“ čiji je cilj bio pohađanje kurseva od strane Roma i Romkinja i sticanje novih veština za razna zanimanja, kao i unapređenje kapaciteta civilnog društva za rad u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja. Projekat je trajao 18 meseci, a projektne aktivnosti su se realizovale na teritoriji Grada Beograda kao i na teritoriji Novog Bečeja, Zrenjanina i Pančeva.

 

Pored navedenog, moram da istaknem da je u 2017. godini, izrađena procena zapošljivosti i zaključeni su individualni planovi zapošljavanja (uključujući i revizije) za 17.365 Roma i Romkinja, dok je usluge profesionalne orijentacije u Nacionalnoj službi za zapošljavanje koristilo 376 Roma i Romkinja.

 

Mreža romskih koordinatora dalje će se razvijati i jačati, uključujući povećanje njihovog broja, sa ciljem da se sa sadašnjih 47 opština obuhvat poveća na preko 60,u skladu sa lokalnim potrebama. Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u narednom periodu će aktivnije raditi sa mrežom romskih koordinatora i unaprediti njihov stručni kapacitet u izvršavanju redovnih aktivnosti.

 

Projekat ,,Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma 2013-2017“ predstavljao je prekretnicu u sistematskom pristupu rešavanju problema romskog stanovništva na nivou jedinica lokalne samouprave. Uz podršku Evropske Unije, Misije OEBS-a u Srbiji i uz angažovanje nevladinog sektora realizovane su mere predviđene Strategijom, pre svega u oblastima kao što su: pristup osnovnim pravima kroz dobijanje ličnih dokumenata, socijalna zaštita, stipendiranje učenika, razvoj urbanističkih planova i unošenje podataka o podstandardnim naseljima u Geografsko informacioni sistem, zapošljavanje kroz podršku poslodavcima koji zapošljavaju Rome i Romkinje, i jačanje kapaciteta romskih nevladinih organizacija. Naročito su bile važne mere sprovođene u 20 opština u okviru pilot-programa sa ciljem formiranja i opremanja mobilnih timova za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja. Iskustva ovih lokalnih samouprava biće nam dragocena pri planiranju i realizaciji daljih mera. Pri tom, treba podjednako razmotriti i primere dobre prakse, kao i one koji nisu bili pozitivni primeri, a kojih je bilo i koji jasno ukazuju na rizike u procesu implementacije strateških mera o kojima treba voditi računa.

 

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vidi sebe kao jednog od glavnih partnera na svim projektima namenjenim poboljšanju položaja Roma i Romkinja. Ministarstvo je, da ponovim, ne samo predlagač važeće Strategije u kojoj su dve od pet prioritetnih oblasti – zapošljavanje i socijalna zaštita, u njegovoj direktnoj nadležnosti, već se i tri sektora u Ministarstvu neposredno bave unapređenjem položja Roma i Romkinja, a to su: 1. Sektor za rad i zapošljavanje, 2. Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu i 3. Sektor za antdiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti.

 

Donošenjem Strategije i aktivnom participacijom u realizaciji aktivnosti tokom Dekade Roma i Operativnih zaključaka sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja, učinjen je značajan napredak u sveukupnom sagledavanju položaja romske nacionalne manjine i identifikaciji sistemskih rešenja, odnosno mera i aktivnosti koje je neophodno realizovati u cilju potpunije uključenosti iste u društveno-ekonomske tokove.

 

Imajući u vidu da je oblast zapošljavanja Roma i Romkinja posebno obrađena u pomenutim dokumentima, kao i da je unapređenje položaja Roma na tržištu rada posebno prepoznato i u Nacionalnoj strategiji  zapošljavanja za period 2011-2020. godine i Programu reformi politike zapošljaavnja i socijalne politike (ESRP), mere i aktivnosti utvrđene godišnjim operativnim dokumentom iz oblasti zapošljavanja – Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja imaju za cilj podsticanje uključivanja radno sposobnih Roma na tržište rada, podizanje zapošljivosti, zapošljavanje i samozapošljavanje, posebno pripadnika onih koji pripadaju kategorijama višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica.

 

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 31. decembar 2017. godine, na evidenciji nezaposlenih lica nalazilo se 26.456 pripadnika romske nacionalne manjine, od kojih je 12.411 žena. Učešće u ukupnoj registrovanoj nezaposlenosti (618.827 nezaposlenih lica) iznosilo je 4,3%.

 

Tokom 2017. godine  merama aktivne politike zapošljavanja obuhvaćeno je 5.140 nezaposlenih Roma/Romkinja (2.252 žene), što predstavlja učešće od 3,54% u ukupnom broju nezaposlenih uključenih u mere APZ (145.356 lica).

          Veliki je pomak napravljen kada je Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i Pravilnikom o bližoj sadržini podataka i načinu vođenja evidencije u oblasti zapošljavanja, kada je omogućeno prijavljivanje lica na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, samo na osnovu Izjave o nezaposlenosti, što je omogućilo uključivanje u pojedine programe i primenu mera aktivne politike zapošljavanja pojedinim kategorijama teže zapošljivih lica, među kojima su i pripadnici romske nacionalne manjine.

 

Pored navedenog, želela bih da istaknem da je u junu 2017. godine, u okviru Ministarstva, formiran je Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti koji u okviru kreiranja i primene antidiskriminacionih mera u posebnom fokusu ima romsko stanovništvo. Sektor je uspostavio direktnu komunikaciju sa licima zaduženim za sprovođenje mera za inkluziju Roma i Romkinja iz 85 jedinica lokalne samouprave i dobijeni su aktuelni podaci o realizovanim merama u prethodnoj godini i planovima za tekuću godinu. Analiza ovih podataka omogućuje nam da stvorimo realnu sliku o stanju u pojedinim opštinama što će biti od značaja pri njihovom odabiru za realizaciji mera predviđenih ovim projektom.

 

Na kraju, koristim priliku da izrazim zahvalnost na podršci našim evropskim i domaćim partnerima, kao i izrazim nadu da će ovaj projekat, uz našu zajedničku posvećenost, biti realizovan u planiranom obimu, kao i da će njegovi efekti biti dugoročni i u funkciji direktnog boljitka za naše sugrađane Rome i Romkinje.