Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte

U delokrug nadležnosti Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte spadaju poslovi iz oblasti multilateralne međunarodne saradnje vezani za ispunjavanje obaveza koje proističu iz članstva Republike Srbije u međunarodnim organizacijama, čije se polje delovanja poklapa sa pitanjima i poslovima iz delokruga nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Tu spada:

 • Priprema izveštaja o primeni ratifikovanih i neratifikovanih konvencija Međunarodne organizacije rada, Saveta Evrope, UN i ostalih međunarodnih organizacija,
 • Priprema platformi za nastupanje delegacije Republike Srbije na Međunarodnoj konferenciji rada,
 • Priprema predloga zakona za ratifikaciju konvencija.

Na polju bilateralne saradnje, aktivnosti Sektora vezane su za pripremu nacrta međunarodnih ugovora sa drugim državama, memoranduma o razumevanju i saradnji sa relevantnim ministarstvima, priprema informacija o bilateralnoj saradnji u oblasti rada i socijalne politike, kao i priprema službenih poseta, kako stranih delegacija, tako i delegacija Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

U oblasti saradnje sa institucijama EU, poslovi Sektora vezani su za koordinaciju aktivnosti harmonizacije propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike, a oni obuhvataju:

 • Analizu usklađenosti domaćih propisa sa propisima EU,
 • Koordinacija aktivnosti vezanih za stručnu redakturu prevoda pravnih propisa EU,
 • Pripremu izveštaja o sprovođenju akcionih planova i drugih dokumenata značajnih za proces pridruživanja EU,
 • Učestvovanje u pripremi zakona i drugih propisa u postupku usklađivanja sa pravnim tekovinama EU,
 • Koordinaciju aktivnosti vezanih za primenu programa Evropske zajednice u oblasti rada i socijalne politike (program PROGRES),
 • Organizovanje seminara za realizaciju stručne pomoći u okviru TAEKS instrumenta Evropske komisije – program tehničke pomoći za harmonizaciju zakonodavstva.

Bitna oblast delovanja Sektora vezana je za projektne aktivnosti. U cilju postizanja pune efikasnosti u programiranju i sprovođenju projekata koji se finasiraju od strane EU, u okviru Sektora formirane su dve grupe:

 1. Grupa za pripremu projekata finansiranih iz EU fondova
 2. Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz EU.

Poslovi iz ove oblasti vezani su za: utvrđivanje metodologije i unutrašnje procedure za programiranje i sprovođenje projekata i njihova kontrola i ocena; sprovođenje mera neophodnih za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU; organizaciju sprovođenja aktivnosti od značaja za vidljivost projekata finansiranih od strane EU i dr.

Telefon Sektora je 011 3616 261.