Međunarodna organizacija rada (MOR)

International Labour Organisation (ILO)

Međunarodna organizacija rada (MOR) je specijalizovana agencija UN koja nastoji da promoviše socijalnu pravdu i međunarodna ljudska i radna prava. Osnovana je 1919. godine i jedina je preživela međunarodna organizacija Versajskog ugovora koju je pruzeo sistem UN.

MOR je postao prva specijalizovana agencija UN 1946. godine.

MOR formuliše međunarodne standarde rada u formi konvencija ili preporuka postavljajući minimum standarda o osnovnim radnim pravima, poput: slobode udruživanja, prava organizovanja, kolektivnog pregovaranja, ukidanja prinudnog rada, jednakosti u pružanju jednakih šansi i tretmana, kao i drugih standarda koji regulišu uslove koji se odnose na čitav spektar pitanja iz radnog prava.

Prevashodno pruža tehničku podršku u poljima:

  • stručnih usavršavanja i rehabilitacije na radu;
  • politike zapošljavanja;
  • rukovođenja;
  • radnog prava i industrijskih odnosa;
  • uslova rada;
  • razvoja upravljačkog kadra;
  • saradnje;
  • socijalne sigurnosti;
  • radne statistike i profesionalne sigurnosti i zdravlja.

Promoviše razvoj nezavisnih organizacija poslodavaca i radnika i obezbeđuje trening i savetodavne servise tim organizacijama.

Unutar UN sistema, MOR ima jedinstvenu tripartitnu strukturu koja podrazumeva participaciju radnika i poslodavaca kao jednakih partnera u odnosu na vlade zemalja članica i upravljačke organe.

Web site: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm