Javne nabavke

JN 39/2018 – Usluga štampanja, po partijama, Partije 2, 3 i 4

(4) JN 39-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 39-2018 Konkursna dokumentacija


JN 36/2018 – Usluge - Organizovanje i realizacija svečanosti povodom obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova  Srbije u 2019. godini, po partijama, Partije 1, 2, 3 i 4 

(5) JN 36-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(6) JN 36-2018 Konkursna dokumentacija


JN 31/2018 – Usluga modifikacije softvera za jedinstvenu matičnu evidenciju korisnika prava u oblasti boračko-invalidske zaštite

(10) JN 31/2018 Odluka o dodeli ugovora

JN 31-2018 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JN 31-2018 Konkursna dokumentacija


JN 37/2018 –  Usluga izrade analize procesa interne i eksterne komunikacije, predloga procesa komunikacije i plana unapređenja pocesa komunikacije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i  socijalna pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(9) JN 37-2018 Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 37-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 37-2018 Konkursna dokumentacija


JN 35/2018 – Posredovanje pri kupovini i rezervaciji prevoznih karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja za potrebe Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(4) JN 35-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 35-2018 Konkursna dokumentacija


JN 34/2018 – Usluga štampanja, po partijama, Partije 2, 3 i 4

(8) JN 34/2018 Odluka o obustavi postupka

JN 34-2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

(5-1) JN 34-2018 Konkursna dokumentacija - izmenjena

(4) JN 34-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 34-2018 Konkursna dokumentacija


JN 33/2018 – Usluga štampanja, po partijama, Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

(6-1) JN 33-2018 Odgovori na postavljena pitanja

(6) JN 33-2018 Odgovori na postavljena pitanja

(4) JN 33-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 33-2018 Konkursna dokumentacija


JN 32/2018 - Usluga izrade službenih legitimacija i identifikacionih kartica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(10) JN 32-2018 Odluka o dodeli ugovora

(6) JN 32-2018 Odgovori na postavljena pitanja

(4) JN 32-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 32-2018 Konkursna dokumentacija


JN 30/2018 - Usluge popravka i održavanje službenih automobila, po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o obustavi postupka

(10-1) JN 30/2018 Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

(6-1) JN 30/2018 Odgovori na postavljena pitanja

(4) JN 30-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 30-2018 Konkursna dokumentacija


JN 29/2018 - Nabavka novih sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

(6) JN 29-2018 Odgovori na postavljena pitanja

(4) JN 29-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 29-2018 Konkursna dokumentacija


JN 28/2018 – Usluga zakupa izlagačkog prostora na 49. Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, 63. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga i 4. Medija marketu

JN 28/2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(9) JN 28-2018 Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 28-2018 Obaveštenje o pokretanju postupka

(5) JN 28-2018 Konkursna dokumentacija


JN 27/2018 – Usluge stručnog usavršavanje zaposlenih - Stručni seminar  za inspektore rada

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(9) JN 27-2018 Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 27-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 27-2018 Konkursna dokumentacija


JN 26/2018 – Nabavka Informacionog sistema Socijalna karta – I faza

JN 26/2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

JN 26-2018 Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

(6-4)  JN 26-2018 Odgovori na postavljena pitanja 4

(6-3)  JN 26-2018 Odgovori na postavljena pitanja 3

(6-2)  JN 26-2018 Odgovori na postavljena pitanja 2

(6-1)  JN 26-2018 Odgovori na postavljena pitanja 1

(4) JN 26-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 26-2018 Konkursna dokumentacija

(5-1) JN 26-2018 Konkursna dokumentacija 1 - Izmenjena

(5-2) JN 26-2018 Konkursna dokumentacija 2 - Izmenjena

(5-3) JN 26-2018 Konkursna dokumentacija 3 - Izmenjena

(5-4) JN 26-2018 Konkursna dokumentacija 4 - Izmenjena


JN 13/2018 – Objedinjena usluga komunikacijske podrške projektu „Jačanje kapaciteta Inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada ''na crno'' , (''RECI NE RADU NA CRNO'')

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 13/2018 – Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 13-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 13-2018 Konkursna dokumentacija

(5-1) JN 13-2018 Konkursna dokumentacija - Izmenjena

(6) JN 13-2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

(6-1) JN 13-2018 Odgovori na pitanja 1

(5-2) JN 13-2018 Konkursna dokumentacija 2 – Izmenjena

(7-2) JN 13-2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


JN 25/2018 – Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada korisnicima prava iz nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

 (6-1) JN 25-2018 – Odgovori na postavljena pitanja 1

 (5-1) JN 25-2018 – Konkursna dokumentacija 1 izmenjena

(6-2)  JN 25-2018 – Odgovori na postavljena pitanja 2

 (5-2) JN 25-2018 – Konkursna dokumentacija 2 izmenjena

 (4-1) JN 25-2018 – Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada – Poziv za podnošenje ponuda

(4-2) JN 25-2018 – Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada – Poziv za podnošenje ponuda – engleski

 (5)    JN 25-2018 – Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada – Konkursna dokumentacija


JN 24/2018 - Usluge prevođenja, po partijama, u cilju zaključenja Okvirnog sporazuma

JN 24-2018 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu – Partija 2

(10) JN 24-2018 Odluka o dodeli ugovora

Pojašnjenje Konkursne dokumentacije broj 3

Izmenjena i dopunjena Konkursna dokumentacija broj 2

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 2

(5-2) JN 24/2018 –  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

(5-1) JN 24/2018 –  Konkursna dokumentacija 1 - Izmenjena

(6-2) JN 24/2018 –  Odgovori na postavljena pitanja 2

JN 24/2018 – Odgovori na postavljena pitanja 1

(4) JN 24-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 24-2018 Konkursna dokumentacija


JN 23/2018 - Zakup multifunkcionalnih uređaja za obradu teksta (štampanje, kopiranje skeniranje)

JN 23-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(10) JN 23-2018 Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 23-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 23-2018 Konkursna dokumentacija


JN 21/2018 - Završetak modifikacije softvera za dečije dodatke i roditeljske dodatke u skladu  sa izmenama novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom - Implementacija razvijenog softvera

JN 21/2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 21-2018 Odluka o dodeli ugovora

(5) JN 21-2018 Konkursna dokumentacija - IZMENjENA

(4) JN 21-2018 Obaveštenje o pokretanju postupka

(5) JN 21-2018 Konkursna dokumentacija


JN 22/2018 - Usluge održavanja aplikativnog softvera za  dečije i roditeljske dodatke za potrebe 140 službi dečije zaštite u Republici Srbiji

(9) Odluka o dodeli ugovora

JN 22/2018 – Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(4) JN 22-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 22-2018 Konkursna dokumentacija


JN 20/2018 – Nabavka pet novih sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom

JN 20-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(10) JN 20-2018 Odluka o dodeli ugovora

(6-1) JN 20-2018 Odgovori na postavljena pitanja 1

(5-1) JN 20-2018 Konkursna dokumentacija 1 - Izmenjena

(4) JN 20-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 20-2018 konkursna dokumentacija


JN 15/2018 - Usluge popravke i održavanja službenih automobila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

JN 15/2018 – Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

JN 15/2018 – Konkursna dokumentacija 2 - Izmenjena

JN 15/2018 – Odgovori na postavljena pitanja 3

(6-2) JN 15-2018 Odgovori na postavljena pitanja 2

6-1_-JN-15-2018-Odgovori-na-postavljena-pitanja-1

(5-1) JN 15-2018 Konkursna dokumentacija 1 - Izmenjena

(4) JN 15-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 15-2018 konkursna dokumentacija


JN 19/2018 - Usluge domskog smeštaja koje se pružaju odraslim i starijim licima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 19-2018 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

(10-1) JN 19-2018 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

(6) JN 19-2018 Odgovori na postavljena pitanja-1

(5) JN 19-2018 Konkursna dokumentacija 2- izmenjena 

(4) JN 19-2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

(5-1) JN 19-2018 konkursna dokumentacija 1 –  izmenjena

(4) JN 19-2018 Obaveštenje za pokretanje postupka

(5) JN 19-2018 konkursna dokumentacija


JN 18/2018 -Usluge održavanja aplikativnog softvera NexTBIZ za ekonomsko-finansijsko poslovanje 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(9) JN 18 - 2018  Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 18-2018 Obaveštenje za pokretanje postupka

(5) JN 18-2018 konkursna dokumentacija


JN 17/2018 - Usluga obnova tehničke podrške licenci za Oracle database 11g

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

(10) JN 17 - 2018 Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na postavljena pitanja 1

Konkursna dokumentacija 1 – izmenjena

Obaveštenje o produžetku roka za  podnošenje ponuda

(4) JN 17-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 17-2018 Konkursna dokumentacija


JN 16/2018 - Nabavka dobara - venaca, cveća, zastava, jarbola i drugih državnih simbola za potrebe obeleževanja značajnih datuma, po partijama

Obaveštenje  o zaključenom ugovoru - partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-partija 2

Odluka o dodeli ugovora

(4) JN 16-2018 Poziv za podnošenje ponuda

(5) JN 16-2018 konkursna dokumentacija


CJN 6/2016 Usluge osiguranja zaposlenih

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2


JN 14/2018 - Usluga obnova tehničke podrške licenci za Oracle database 11g

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi postupka

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 12/2018 - Usluge prevođenja, po partijama 

N 12/2018 Obaveštenje o poništenju postupka javne nabavke

Obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na postavljena pitanja 4

Odgovori na pitanja - 3

Odgovori na pitanja - 2

Obaveštenje o produžetku roka - 2

Konkursna dokumentacija – izmenjena - 2

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Usluge prevođenja -  KD-ID

Odgovori na postavljena pitanja

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


JN 11/2018 - usluga ustupanja multimedijalnog paketa - Servisa novinske agencije TANJUG

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija


JN 10/2018 Nabavka usluge izrada studije u oblasti upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u centrima za socijalni rad, izrada predloga mera za unapređenje normativnog okvira upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u centrima za socijalni rad i izrade projektnog predloga unapređenja sistema upravljanja ljudskim resursima u centrima za socijalni rad u skladu sa kriterijumima poziva koje raspisuju organi i programska tela Evropske unije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 7/2018 Licence za daljinski pristup računarima TEAM VIEWER - BUSSINES

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na pitanja 1

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 8/2018 - Usluga -  Završetak modifikacije softvera za dečije dodatke i roditeljske dodatke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produžetku roka

Konkursna dokumentacija – 1 - Ispravka

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija


JN 9/2018 - Usluga održavanja softvera NexTBIZ za ekonomsko-finansijsko poslovanje

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o pokretanju postupka 

Konkursna dokumentacija


JN 6/2018 Obnova licence za antivirus softver NOD

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 5/2018 Organizovanje  prisustvovanja komemorativnim svečanostima u inostranstvu radi obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2018. godini

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 9

Odluka o obustavi postupka za partiju 8

Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na pitanja 2

Odgovori na pitanja 1

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 4/2018 Banjsko i klimatsko lečenje i oporavak korisnika u oblasti boračko invalidske zaštite, po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 5

Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na pitanja 1

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 3/2018 - Usluge održavanja softvera za jedinstvenu matičnu evidenciju korisnika u oblasti boračko-invalidske zaštite

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija


JN 2/2018.- Organizovanje i realizacija svečanosti povodom obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2018. godini

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  1

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  2 

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  3

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  4

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  5

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  6

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  7

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  8

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  9

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  10

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  11

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  12

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  13

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  14

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  15

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru partija  16

 Odluka o dodeli ugovora

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


JN 1/2018 - Usluge organizovanja i realizacije svečanosti povodom obeležavanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Odgovori na pitanja 2

Odgovori na pitanja

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija


CJN 13/2017 Nabavka  računarske  opreme  i štampača.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

CJN 8/2017 – Partija 3 – Nabavka originalnih tonera za HP uređaje

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Partija 3

CJN 8/2017 – Partija 5 - Nabavka originalnih tonera za LEXMARK uređaje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Partija 5

JN 47/2017.- Usluge terenskog prikupljanja i informatičke obrade podataka centara za socijalni rad u Republici Srbiji koji se odnose na raspoložive ljudske i profesionalne resurse

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija za JN 47/17

CJN 10/217.-Održavanje računarske  i komunikacione opreme  i štampača

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 LEXMARK

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 CANON

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11 KYOCERA

JN 46/2017 - Ustupanje multimedijalnog paketa servisa vesti Novinske agencije FoNet

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora za JN 46/2017

Pojašnjenje (2) konkursne dokumentacije za JN 46/2017

POJAŠNjENjE (1) U VEZI PRIPREMANjA PONUDE

Obaveštenje o pokretanju postupka

docxKonkursna dokumentacija

JN 45/2017 - Ustupanje usluga dnevnog i ekonomskog BETA servisa vesti i biltena BetaNews Novinske agencije BETA PRESS

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o pokretanju postupka

docxKonkursna dokumentacija

JN 44/2017 – Usluge hostinga i izrade internet prezentacije i migracije podataka sa trenutne internet prezentacije

Odluka o obustavi postupka

Pojašnjenje (4) Konkursne dokumentacije za JN 44/2017 – usluge hostinga.

Pojašnjenje (3) konkursne dokumentacije za JN 44/2017 – usluge hostinga.

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 44/2017 – usluge hostinga i izrade internet prezentacije i migracije podataka sa trenutne internet prezentacije

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 44/2017 – usluge hostinga

docxPoziv za podnošenje ponuda

docxKonkursna dokumentacija

JN 43/2017 – Usluge video snimanja i montaže sa događaja iz svakodnevnog rada

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

docxPoziv za podnošenje ponuda

docxKonkursna dokumentacija

Usluga Posredovanje pri kupovini i rezervaciji prevoznih karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja za potrebe Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka in socijalna pitanja. JN 42/2017

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama za III kvartal 2018. godine

 Obaveštenje o izdatim narudžbenicama za II kvartal 2018. godine

Obaveštenje o izdatim narudžbenicama za I kvartal 2018. godine

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma u otvorenom postupku javne nabavke

Izmena Konkursne dokumentacije

docxKonkursna dokumentacija

Nabavka pneumatika za službena vozila, po partijama JN 41/2017

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU – Partija 1

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU – Partija 2

Odluka o dodeli ugovora

docxKonkursna dokumentacija

docxPoziv za podnošenje ponuda
 

Usluge produkcije-ustupanje arhivskih materijala novinske agencije TANJUG  JN 40/2017

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Odluka o dodeli ugovora

docxKonkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Usluge veštačenja, kroz reviziju izvedenih radova, na objektu - Gerontološki centar u Valjevu Br. JN 39/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 39/2017. Usluge veštačenja, kroz reviziju izvedenih radova, na objektu - Gerontološki centar u Valjevu

pdfOdluka o dodeli ugovora za JN 39/2017. Usluge veštačenja, kroz reviziju izvedenih radova, na objektu - Gerontološki centar u Valjevu

docxKonkursna dokumentacija

docxPoziv za podnošenje ponuda

Usluga izrade aplikativnog softvera „Registar obaveštenja o upućivanju na privremeni rad u inostranstvo, registar poslodavaca i zaposlenih na privremenom radu u inostranstvu Br. JN 38/2017

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda

Pojašnjenje i otklanjanje uočenih nedostataka konkursne dokumentacije

docxPoziv za podnošenje ponuda27.23 KB

docxKonursna dokumentacija120.35 KB

Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada korisnicima prava iz nadležnosti ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Br. JN 37/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru

pdfOdluka o dodeli ugovora

docxPojašnjenje konkursne dokumentacije

docxKonkursna dokumentacija - izmena

docxPoziv za podnošenje ponuda

docxKonkursna dokumentacija

docxInvitation to submit bids

Popravka i održavanje službenih automobila za sedište Ministarstva i Inspektorata za rad, po partijama Br. JN 36/2017 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 36/2017 Popravka i održavanje službenih automobila u garantnom roku marke Škoda, partija 33

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 29.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

Odluku o dodeli ugovora

Odluku o obustavi postupka za partiju 16

docxPoziv za podnošenje ponuda85.8 KB

pdfKonkursna dokumentacija1.4 MB

Usluge produkcije filmova Br. JN 35/2017

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 35/2017.Usluge produkcije dokumentarnih filmova za potrebe Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, po partijama

docxPoziv za podnošenje ponuda26.47 KB

docKonkursna dokumentacija464 KB

Odluka o obustavi postupka

Usluge projektovanja, oblikovane u 16 partija, za partiju 8, 9 I 12 Br. JN 34/2017

pdfObaveštenje o obustavi - Partije 8,9 i 12621 KB

pdfOdluka o obustavi postupka600 KB

docPoziv za podnošenje ponuda54 KB

docxKonkursna dokumentacija 106.45 KB

Nabavka aplikativnog softvera za vođenje jedinstvene evidencije o svim spomen obeležjima u Republici Srbiji, srpskim spomen obeležjima u inostranstvu i spomen obeležjima pripadnika stranih oružanih snaga u Republici Srbiji Br. JN 33/2017

Odluka o obustavi postupka JN 33/2017

docPoziv za podnošenje ponuda66 KB

docKonkursna dokumentacija458.5 KB

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva. Nabavka hrane namenjene migrantskoj populaciji na teritoriji Republike Srbije. Br. JN 32/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru578 KB

Odluka o dodeli ugovora

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1145.5 KB

docxKonkursna dokumenatacija106.2 KB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka591.91 KB

Usluge štampanja partija 4 Štampanje publikacija, u vezi negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i međunarodnih aktivnosti posvećenih očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve oružanih sukoba Br. JN 31/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4649.23 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora640.62 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1146.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda43 KB

docKonkursna dokumentacija380 KB

Održavanje aplikativnog softvera za dečije i roditeljske dodatke Br. JN 30/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru645.24 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora383.54 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 146.72 KB

docPoziv za podnošenje ponuda36 KB

docKonkursna dokumentacija448 KB

Popravka i održavanje službenih vozila za sedište Ministarstva, po partijama Br. JN 29/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 32

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 34

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 28 i 301.18 MB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 31649.15 KB

pdfObaveštenje o obustavi - Partija 33559.78 KB

pdfOdluka o obustavi - Partija 33620.77 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora - Partija 28, 30, 31,32 i 341.71 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 439.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 3147.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 242 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 139.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda69.5 KB

docKonkursna dokumentacija457 KB

Popravka i održavanje službenih vozila Inspektorata za rad, po partijama Br. JN 28/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 12

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 25

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 22

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 17

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 13

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 21

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 19

pdfObaveštenje o obustavi - Partija 3, 5 i 16587.49 KB

pdfOdluka o obustavi - Partija 3, 5 i 16723.4 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora6.37 MB

docxPojašnjenje konkursne dokumentacije 139.64 KB

docPoziv za podnošenje ponuda94 KB

docKonkursna dokumentacija3.73 MB

Sredstva za higijenu porodični paketi - Partija 3 toaletni sapun Br. JN 27/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3617.58 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1146.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda44 KB

docKonkursna dokumentacija355 KB

Usluge štampanja Br. JN 26/2017

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 114.74 MB

pdfOdluka o dodeli ugovora5.42 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1149.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda49 KB

docKonkursna dokumentacija285 KB

Usluge projektovanja objekata u resoru Ministarstva oblikovanu u 16 partija Br. JN 25/2017

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 i 101.07 MB

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11 i 131.07 MB

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 14, 15 i 161.61 MB

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1, 2, 4, 5, 6 i 73.22 MB

pdfObaveštenje o obustavi postupka - Partija 8, 9 i 12562.08 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora7.9 MB

pdfOdluka o obustavi postupka - Partija 8, 9 i 121.33 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 13149 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 12149 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 11150 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 10148.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 9151 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 8152 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 7148 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 6148 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 5146 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 4154 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 3147 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 2154 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1156.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda66.5 KB

docKonkursna dokumentacija688 KB

Obuća za socijalno najugroženije stanovništvo i migrante, po partijama Br. JN 24/2017

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 i 21.2 MB

pdfOdluka o dodeli ugovora674.24 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1147.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda48.5 KB

docKonkursna dokumentacija422.5 KB

Odeća za socijalno najugroženije stanovništvo i migrante, po partijama Br. JN 23/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1617.98 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2617.95 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.05 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 2147 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1147 KB

docPoziv za podnošenje ponuda48 KB

docKonkursna dokumentacija466.5 KB

Usluge projektovanja objekata u resoru Ministarstva, po partijama Br. JN 22/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1581.64 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3583.78 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2581.11 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.22 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1147 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 2145.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 3146 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 4146.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 5151 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 6154.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 7155.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 8148.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 9153 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 10153 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 11148.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 12148 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 13152 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 14149.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 15153 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 16153.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 17171 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 18151 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 19149 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 20149 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 21151 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 22155.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda52 KB

docKonkursna dokumentacija358 KB

Gorivo, po partijama za potrebe Projekta „Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantskoj populaciji u Srbiji 2017: Potvrda prijateljskih odnosa izmedju dve države Br. JN 21/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru623.46 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.94 MB

docPoziv za podnošenje ponuda49 KB

docKonkursna dokumentacija316.5 KB

Nabavka pet sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom za potrebe Projekta "Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantskoj populaciji u Srbiji 2017: Potvrda prijateljskih odnosa između dve države" Br. JN 20/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru643.82 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.41 MB

docPoziv za podnošenje ponuda44.5 KB

docKonkursna dokumentacija414 KB

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Usluge održavanja softvera NexTBIZ za ekonomsko finansijsko poslovanje Br. JN 19/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru518.21 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.16 MB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka548.76 KB

docKonkursna dokumentacija249 KB

Stručno usavršavanje zaposlenih, partija 1 stručno usavršavanje zaposlenih iz Inspektorata za rad Br. JN 18/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru547.86 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.05 MB

docPoziv za podnošenje ponuda42 KB

docKonkursna dokumentacija396.5 KB

Usluge interneta na 278 lokacija u Republici Srbiji Br. JN 17/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku „Usluge interneta na 278 lokacija u Republici Srbiji“

Pojašnjenje konkursne dokumentacije (12) „Usluge interneta na 278 lokacija u Republici Srbiji

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku „Usluge interneta na 278 lokacija u Republici Srbiji“

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava575.00 KB

pdfPoziv za podnošenje ponuda23 KB

pdfKonkursna dokumentacija153 KB

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava576.73 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 846.34 KB

docxIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije153.84 KB

docxObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda17.49 KB

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava575.81 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 747.47 KB

docxObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda17.05 KB

docxIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije152.39 KB

pdfRešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava789.46 KB

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava550.59 KB

docxObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda17.88 KB

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava550.54 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 6150.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 5159 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 4160 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 3158 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 2160 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1157.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda54 KB

docKonkursna dokumentacija825 KB

Popravka i održavanje službenih automobila, po partijama Br. JN 16/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 27761.38 KB

pdfObaveštenja o zaključenom ugovoru - Partija 26808.63 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora4.16 MB

docPoziv za podnošenje ponuda63.5 KB

docKonkursna dokumentacija332 KB

Usluge organizovanja sajmova socijalne zaštite Br. JN 15/2017

pdfOdluka o dodeli ugovora656.14 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 121.49 KB

docPoziv za podnošenje ponuda42.5 KB

docKonkursna dokumentacija376.5 KB

Izrada idejnog rešenja za spomenik major Milanu Tepiću Br. JN 14/2017

pdfOdluka o dodeli ugovora1006.69 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru550.73 KB

docPoziv za podnošenje ponuda63.5 KB

docxKonkursna dokumentacija109.6 KB

Nabavka artikala hrane za potrebe narodnih kuhinja i porodičnih paketa za socijalno ugroženo stanovništvo, po partijama Br. JN 13/2017

Procurement of food items for soup kitchens and family packages for socially deprived population, in lots 13/2017

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 157.84 MB

pdfObaveštenja o zaključenom ugovoru - Partija 1644.55 KB

pdfObaveštenja o zaključenom ugovoru - Partija 2644.52 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora9.62 MB

docPoziv za podnošenje ponuda56.5 KB

docINVITATION TO TENDER51 KB

docKonkursna dokumentacija472 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 139.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 241.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 338 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 438 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 549.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 647.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 741 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 838 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 938 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1038.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1142 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 1240 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 13152 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 14145 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 15150.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 16147.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 17145 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 18155 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 19148 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 20146 KB

Kartonske ambalažne kutije Br. JN 12/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru622.72 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.79 MB

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava570.36 KB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka585.73 KB

pdfObaveštenje o obustavi postupka590.38 KB

pdfOdluka o obustavi postupka2.57 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 139.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda43.5 KB

docKonkursna dokumentacija304 KB

Sredstva higijene za program porodičnih paketa, po partijama Br. JN 11/2017

zipObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 84.21 MB

pdfOdluka o dodeli ugovora5.66 MB

pdfOdluka o obustavi postupka - Partija 31.61 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 12165 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 11146.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 10147.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 9146.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 8149 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 7146 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 638.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 538.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 437.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 337.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 238.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 137.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda52 KB

docKonkursna dokumentacija396.5 KB

Stručno usavršavanje zaposlenih, partija 1 stručno usavršavanje zaposlenih iz Inspektorata za rad Br. JN 10/2017

pdfOdluka o obustavi postupka877.15 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 321.94 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 222.95 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 123.03 KB

docPoziv za podnošenje ponuda41 KB

docKonkursna dokumentacija392 KB

Nabavka industrijske opreme za vešeraj i kuhinju za potrebe centara za maloletne migrante bez pratnje Br. JN 9/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru647.97 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.12 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 148 KB

docPoziv za podnošenje ponuda46 KB

docKonkursna dokumentacija398.5 KB

Usluge prevođenja, po partijama Br. JN 8/2017

pdfOdluka o dodeli ugovora3.44 MB

docPoziv za podnošenje ponuda38 KB

docKonkursna dokumentacija343 KB

docPoziv za podnošenje ponuda - Izmena38.5 KB

docKonkursna dokumentacija - Izmena343.5 KB

docOtklanjanje uočenih nedostataka i pojašnjenje Konkursne dokumentacije 164 KB

docOtklanjanje uočenih nedostataka i pojašnjenje Konkursne dokumentacije 261.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 349 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 460 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 562 KB

Obnova licence, po partijama, Partija 2 Obnova tehničke podrške licenci za Oracle database 11g Br. JN 7/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru527.83 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.61 MB

docPoziv za podnošenje ponuda37 KB

docKonkursna dokumentacija226.5 KB

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za usluge održavanja softvera za jednistvenu matičnu evidenciju korisnika prava u oblasti boračko-invalidske zaštite Br JN 6/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru534.4 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora846.95 KB

pdfObaveštenje o porketanju postupka548.72 KB

docKonkursna dokumentacija286 KB

Obnova licence, po partijama, Partija 1 Obnova licence za antivirus softver NOD Br. JN 5/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru535.35 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.19 MB

docPoziv za podnošenje ponuda36 KB

docKonkursna dokumentacija224 KB

Usluga banjsko i klimatsko lečenje i oporavak korisnika u oblasti boračko invalidske zaštite, po partijama Br. JN 4/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1716.6 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2739.72 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3648.33 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4648.6 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5647.93 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.08 MB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 199.26 KB

docPoziv za podnošenje ponuda58 KB

docxKonkursna dokumentacija99.26 KB

Organizovanje prisustvovanja komemorativnim svečanostima u inostranstvu radi obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2017. godini, po partijama Br. JN 3/2017

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1793.4 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2739.16 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3739.33 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4739.15 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5738.98 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6739.31 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7707.01 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora3.39 MB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 127.59 KB

docPoziv za podnošenje ponuda69.5 KB

docKonkursna dokumentacija385.5 KB

Nabavka venaca, cveća, zastava, jarbola i drugih državnih simbola za potrebe obeležavanja značajnih datuma, po partijama Br. JN 2/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2647.42 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.81 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 155 KB

docPoziv za podnošenje ponuda53.5 KB

docKonkursna dokumentacija474.5 KB

Organizovanje i realizacija svečanosti povodom obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2017. godini, oblikovane po partijama Br. JN 1/2017

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 4541.19 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 5542.92 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 6543.52 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 7543.14 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 8543.21 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 9542.96 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 10542.07 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 11542.3 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 12542.59 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 13543.2 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 14543.09 KB

pdfObaveštenja o zaključenim ugovorima - Partija 15543.24 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2542.28 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3542.72 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1541.62 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora6.95 MB

docPoziv za podnošenje ponuda73.5 KB

docKonkursna dokumentacija433.5 KB

Usluge tehničkog projektovanja na programu „Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migratnstkom krizom“ Br. JN 45/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru559.73 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.34 MB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 117.92 KB

docIzmena Konkursne dokumentacije337 KB

docxOtklanjanje uočenih nedostataka 120.09 KB

docxOtklanjanje uočenih nedostataka 218.82 KB

docPoziv za podnošenje ponuda36 KB

docKonkursna dokumentacija336.5 KB

Usluge savetovanja iz oblasti građevine kao pripremnih radnji i određivanje prioritetnih zadataka za projekat i stručni nadzor za investiciona ulaganja koja će biti realizovana u narednom periodu Br. JN 44/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru564.14 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.5 MB

docPoziv za podnošenje ponuda35 KB

docKonkursna dokumentacija263.5 KB

Usluge realizacije manifestacije «Čovek godine» Br. JN 43/2016

pdfOdluka o dodeli ugovora1.94 MB

docPoziv za podnošenje ponude46 KB

docKonkursna dokumentacija289.5 KB

Tableti (hand held uređaji) sa majkrosoftovom platformom koje ne nabavlja Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Br. JN 42/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru567.2 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.33 MB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 340 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 241 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 138.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda40 KB

docKonkursna dokumentacija323 KB

Usluge štampanja, partija 13 štampanje fascikli i kesa za Inspektorat Br. JN 41/2016

pdfOdluka o dodeli ugovora1.41 MB

docPoziv za podnošenje ponuda40.5 KB

docKonkursna dokumentacija258.5 KB

Usluge produkcije dokumentarno biografskog filma o Diani Budisavljević za potrebe Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Br. JN 40/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru564.25 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora827.98 KB

docPoziv za podnošenje ponuda50 KB

docKonkursna dokumentacija296 KB

Usluge štampanja, partija 4 štampanje publikacija u vezi negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i međunarodnih aktivnosti posvećenih očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve oružanih sukoba Br. JN 39/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru552.81 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora847.84 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 139.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 240 KB

docPoziv za podnošenje ponuda41 KB

docKonkursna dokumentacija245 KB

Organizovanje i realizacija svečanosti povodom obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2017. godini Br. JN 38/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4599.58 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2541.54 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1532.04 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3544.37 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.56 MB

docPoziv ua podnošenje ponuda58.5 KB

docKonkursna dokumentacija368.5 KB

Posredovanje pri kupovini i rezervaciji prevoznih karata i hotelskog smeštaja za službena putovanja Br. JN 37/2016

IV kvartal 2017. obaveštenje o izdatim narudžbenicama

III kvartal 2017. obaveštenje o izdatim narudžbenicama

II kvartal 2017. obaveštenje o izdatim narudžbenicama

I kvartal 2017. obaveštenje o izdatim narudžbenicama

IV kvartal 2016. obaveštenje o izdatim narudžbenicama

pdfOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma1.81 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 157 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 245.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 346 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 444 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 550.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda43 KB

docKonkursna dokumentacija359.5 KB

Nabavka pneumatika za službene automobile, letnjih i zmiskih pneumatika za službena vozila koja se koriste pri sedištu Ministarstva i Inspektorata za rad Br. JN 36/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru612.2 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.72 MB

docPoziv za podnošenje ponuda46 KB

docKonkursna dokumentacija387.5 KB

Popravka i održavanje službenih automobila, partija 5 Popravka i održavanja službenih automobila odeljenja inspekcije rada za Zapadnobački okrug sa sedištem u Somboru Br. JN 35/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5614.05 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.39 MB

docPoziv za podnošenje ponuda62 KB

docKonkursna dokumentacija358 KB

Usluga produkcije Br. JN 34/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru605.97 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.04 MB

docPoziv za podnošenje ponuda46 KB

docKonkursna dokumentacija273.5 KB

Izrada scenarija za igrani film na temu "Bitka na Košarama". Br. JN 33/2016

pdfObaveštenje o zaključenom566.42 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora899.48 KB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 119.13 KB

docPoziv za podnošenje ponuda38 KB

docKonkursna dokumentacija231 KB

Modifikacija postojećeg aplikativnog rešenja za DD i RD u skladu sa sa izmenama novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, povezivanje sa drugim evidencijama i izrada modula za naknadu regresiranja boravka dece u predškolskim ustanovama Br. JN 32/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru532.03 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.53 MB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva543.34 KB

docKonkursna dokumentacija275.5 KB

Stručno usavršavanje zaposlenih, Partija 1 Usluga usavršavanja zaposlenih, organizovanje seminara za Inspektorat za rad, za potrebe Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Br. JN 31/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru647.16 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.07 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 135 KB

docOtklanjanje uočenih nedostataka iz konkursne dokumentacije42.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda35 KB

docKonkursna dokumentacija354 KB

Nabavka pneumatika za službene automobile, letnjih i zmiskih pneumatika za službena vozila koja se koriste pri sedištu Ministarstva i Inspektorata za rad Br. JN 30/2016

pdfObaveštenje o obustavi postupka607.94 KB

pdfOdluka o obustavi postupka2.32 MB

docPoziv za podnošenje ponuda39 KB

docKonkursna dokumentacija346 KB

Bankarske usluge i usluge gotovinske isplate novčanih naknada korisnicima prava iz nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Br. JN 29/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1630.19 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2621.08 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3620.71 KB

docPoziv za podnošenje ponuda30.5 KB

docKonkursna dokumentacija794 KB

Banking services and services of disbursement of cash benefits to the beneficiaries of the right within the competence of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Issues, by lots PP 29/2016

docINVITATION TO SUBMIT BIDS26 KB

Popravka i održavanje službenih automobila za potrebe Inspektorata za rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, oblikovane po partijama Br. JN 28/2016

pdfObaveštenje o obustavi postupka - Partija 5544.53 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10569.89 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11570 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 24571.12 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora - Partija 10,11 i 24692.12 KB

pdfOdluka o obustavi postupka - Partija 5346.75 KB

docPoziv za podnošenje ponuda81 KB

docKonkursna dokumentacija636.5 KB

Prethodno obaveštenje o nameri pokretanja postupka javne nabavke izrada scenarija za potrebe snimanja filma "Bitka na Košarama"

pdfPrethodno obaveštenje o nameri pokretanja postupka javne nabavke izrada scenarija za potrebe snimanja filma "Bitka na Košarama"456.8 KB

Usluge štampanja Br. JN 27/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2646.23 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3788.06 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5757.59 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6736.03 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7735.16 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8734.95 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9735.84 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10735.77 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 11672.06 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 12672.11 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora3.06 MB

docxPojašnjenje Konkursne dokumentacije 118.73 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 241.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda49.5 KB

docKonkursna dokumentacija280.5 KB

Nabavka jednog novog sanitetskog vozila uz prateću medicinsku opremu u sklopu rešavanja migrantske krize na osnovu sporazuma sa Vladom Republike Slovačke Br. JN 26/2016

pdfObaveštenje o zakljuečnom ugovoru567.66 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.57 MB

docPoziv za podnošenje ponuda37 KB

docKonkursna dokumentacija305 KB

Usluge prevođenja Br. JN 25/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1726.6 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2742.16 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.08 MB

docPoziv za podnošenje ponuda31.5 KB

docKonkursna dokumentacija286 KB

Popravka i održavanje službenih automobila iz sedišta Ministarstva Br. JN 24/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 31637.61 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 29563.26 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 30562.03 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 27563.69 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora3.8 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 335.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 235 KB

docPojašnjenje konkursne dokumenatcije 145 KB

docPoziv za podnošenje ponuda93 KB

docKonkursna dokumentacija580 KB

Službena obuća - cipele za inspektore rada Br. JN 23/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru675.28 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.3 MB

docPoziv za podnošenje ponuda38.5 KB

docKonkursna dokumentacija296.5 KB

Nabavka dva nova sanitetska vozila namenjena za transport i zbrinjavanje pacijenata, namenjena migrantskoj populaciji u Srbiji na Projektu "Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantskoj populaciji u Srbiji: potvrđivanje prijateljskih odnosa između dveju zemalja" Br. JN 22/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru568.7 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.36 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 133.5 KB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka542.7 KB

docKonkursna dokumentacija336.5 KB

Nabavka goriva za potrebe poslova logistike na Projektu "Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantskoj populaciji u Srbiji: potvrđivanje prijateljskih odnosa između dveju zemalja" Br. JN 21/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru570.5 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora2.95 MB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka544.46 KB

docKonkursna dokumentacija325.5 KB

Gorivo partija 1 Evro premijum BMB 95 Br. JN 20/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1657.56 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.97 MB

docPoziv za podnošenje ponuda41.5 KB

docKonkursna dokumentacija251 KB

Održavanje softvera, partija 1 Održavanje aplikativnog softvera za dečije i roditeljske dodatke za potrebe 140 službi dečije zaštite u RS Br. JN 19/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru529.39 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.32 MB

docPoziv za podnošenje ponuda31.5 KB

docKonkursna dokumentacija290.5 KB

Popravka i održavanje službenih automobila za potrebe Inspektorata za rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, oblikovane po partijama Br. JN 18/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 17621.31 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 18621.42 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2563.93 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 19563.9 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 25566.2 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1563.71 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 21567.28 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 23567.42 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3564.7 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6565.12 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 12565.58 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 16565.7 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 20565.47 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 13561.23 KB

pdfObaveštenje o obustavi postupka543.41 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9665.39 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4696.43 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8668.33 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 15697.33 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora3.77 MB

pdfOdluka o obustavi postupka za partije 5,10,11 i 241.33 MB

zipIzmena Konkursne dokumentacije332.12 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 335.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 235.5 KB

docPojašnjenje Konkursne dokumentacije 147 KB

docPoziv za podnošenje ponuda102.5 KB

docKonkursna dokumentacija3.17 MB

Nabavka hrane namenjene migrantskoj populaciji u Srbiji za potrebe Projekta „Humanitarna pomoć Republike Koreje migrantskoj populaciji u Srbiji: potvrđivanje prijateljskih odnosa između dveju zemalja“ Br. JN 17/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru519.67 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora3.43 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 333.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 234 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 133.5 KB

pdfObaveštenje o pokretanju postupka544.33 KB

docKonkursna dokumentacija327 KB

Usluge štampanja, po partijama partija 1 - Štampanje materijala, publikacija, priručnika, licenci i drugih akata u domenu brige o porodici i socijalne zaštite Br. JN 16/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru561.4 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.8 MB

docPoziv za podnošenje ponuda30 KB

docKonkursna dokumentacija230.5 KB

Usluge održavanja softvera NexTBIZ za ekonomsko-finansijsko poslovanje Br. JN 15/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru518.19 KB

pdfObaveštenje o pokretanju postupka538.6 KB

docKonkursna dokumentacija218 KB

Nabavka goriva, partija 2 Evro Dizel Br. JN 14/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru568.68 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.37 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 237 KB

docIzmena konkursne dokumentacije250.5 KB

docPojašnjenje i izmena konkursne dokumentacije 137.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda47 KB

docKonkursna dokumentacija250 KB

Usluge štampanja, partija 4 štampanje publikacija u vezi negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i međunarodnih aktivnosti posvećenih očuvanju dostojanstvenog sećanja na žrtve oružanih sukoba Br. JN 13/2016

pdfObaveštenje o obustavi postupka544.21 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 435 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 337.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 238 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 134 KB

docPoziv za podnošenje ponuda31.5 KB

docKonkursna dokumentacija239.5 KB

Građevinski radovi na investicionom održavanju, adaptaciji, dogradnji i rekonstrukciji prihvatnih centara za maloletne migrante pri Zavodu za vaspitanje omladine - Niš; Zavodu za vaspitanje dece i omladine - Beograd, i Domu za decu ometenu u razvoju "Kolevka" u Subotici Br. JN 12/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru532.41 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.66 MB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 337 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 235 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 132.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda39.5 KB

docKonkursna dokumentacija313.5 KB

Stručno usavršavanje zaposlenih, Partija 4 Obuka i edukacija za licenciranje u oblasti socijalne zaštite Br. JN 11/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru521.53 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.71 MB

docPoziv za podnošenje ponuda35.5 KB

docKonkursna dokumentacija325.5 KB

Usluga auto pranja službenih vozila, po partijama Br. JN 9/2016

pdfOdluka o dodeli ugovora4.25 MB

docPoziv za podnošenje ponuda42.5 KB

docKonkursna dokumentacija238.5 KB

Organizovanje prisustvovanja komemorativnim svečanostima u inostranstvu radi obeležavanja značajnih istorijskih događaja iz oslobodilačkih ratova Srbije u 2016. godini Br. JN 8/2016

pdfObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava513.67 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora4.36 MB

docPoziv za podnošenje ponuda62 KB

docKonkursna dokumentacija363 KB

Organizovanje seminara na projektu "Podrška maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji" izvođenje radionica i okruglih stolova Br. JN 7/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru520.82 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.44 MB

docPoziv za podnošenje ponuda30.5 KB

docKonkursna dokumentacija373 KB

Usluga banjsko i klimatsko lečenje i oporavak korisnika u oblasti boračko invalidske zaštite, po partijama. Br. JN 6/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2648.45 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4686.42 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora - Partije 2 i 4614.95 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1565.52 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3564.4 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5564.33 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora415.48 KB

docxPojašnjenje konkursne dokumentacije 471.34 KB

docxPojašnjenje konkursne dokumentacije 371 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 261.5 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 148.5 KB

docPoziv za podnošenje ponuda54.5 KB

docxKonkursna dokumentacija129.34 KB

Usluge održavanja softvera za jedinstvenu matičnu evidenciju korisnika prava u oblasti boračko.invalidske zaštite Br. JN 5/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru528.47 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.43 MB

pdfObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka538.63 KB

docKonkursna dokumentacija261 KB

Izrada analize na projektu "Podrška maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji", po partijama Br. JN 4/2016

pdfOdluka o dodeli ugovora1.81 MB

docPoziv za podnošenje ponuda32 KB

docKonkursna dokumentacija355.5 KB

Usluga obnove licenci, po partijama Br. JN 3/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1518 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru517.19 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora1.84 MB

docPoziv za podnošenje ponuda31.5 KB

docKonkursna dokumentacija200 KB

Nabavka venaca, cveća, zastava, jarbola i drugih državnih simbola za potrebe obeležavanja značajnih datuma Br. JN 2/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1659.93 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2575.99 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3563.37 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora362.69 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 237 KB

docPojašnjenje konkursne dokumentacije 138 KB

docPoziv za podnošenje ponuda47.5 KB

docKonkursna dokumentacija401.5 KB

Organizovanje i realizacija svečanosti povodom obeležavanja značajnih istorijskih događaja oslobodaličkih ratova Srbije u 2016. godini BR. JN 1/2016

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1523.2 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 522.13 KB

pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3523.88 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_4521.63 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_5525.18 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_6523.17 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_7522.68 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_8522.78 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_9523.79 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_10522.47 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_11522.83 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_12522.08 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_13522.87 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_14523.8 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_15522.91 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_16523.24 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_17523.12 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_18522.88 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_19522.07 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_20523.4 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_21523.94 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_22522.2 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_23523.65 KB

pdfObaveštenje_o_zaključenom_ugovoru_-_Partija_24525.07 KB

pdfOdluka o dodeli ugovora801.67 KB

docPoziv za podnošenje ponuda74 KB

docKonkursna dokumentacija436.5 KB