IPA IV – Razvoj ljudskih resursa

U Republici Srbiji je trenutno u toku priprema nadležnih institucija za korišćenje IV komponente IPA programa – razvoj ljudskih resursa. S tim u vezi, Vlada RS je 5. novembra 2009. godine donela Zaključak o prihvatanju Informacije o potrebi određivanja Operativnih struktura za upravljanje i sprovođenje Operativnih programa u okviru IPA komponenti regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa. Pomenutim Zaključkom pomoćnik ministra za zapošljavanje, imenovan je za odgovorno lice u obavljanju poslova organa nadležnog za Operativni program IPA komponente razvoj ljudskih resursa.

Sektor za zapošljavanje je nadležan organ za Operativni program. Na poslovima vezanim za IPA IV komponentu trenutno radi 11 zaposlenih u dve organizacione jedinice Odsek za planiranje i implementaciju IPA projekata (Grupa za pripremu projekata i Grupa za sprovođenje projekata) i Grupa za IPA Operativni program za razvoj ljudskih resursa. Svih 11 zaposlenih na poslovima vezanim za IPA fondove prošli su 17 modula obuka iz oblasti IPA procedura. Pored Sektora za zapošljavanje koje je nadležno za dve prioritetne ose (zapošljavanje i tržište rada i tehničku pomoć)- operativnu strukturu čini i IPA jedinica Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne koja prati oblasti rada i socijalne politike i Ministarstvo prosvete i oni su odgovorni za po jednu prioritetnu osu (socijalnu inkluziju, odnosno obrazovanje).

U procesu pripreme za III i IV IPA komponentu, nadležna ministarstva, pod rukovodstvom Nacionalnog IPA koordinatora i Strateškog koordinatora i u saradnji sa njima, a na osnovu Okvira za strateško usklađivanje, pripremaju odgovarajuće Operativne programe. Okvir za strateško usklađivanje predstavlja krovni strateški dokument kojim se uređuju prioriteti u okviru IPA komponente III (regionalni razvoj) i IV (razvoj ljudskih resursa). Prioriteti su detaljnije razrađeni na nivou sektorskih dokumenata, odnosno Operativnih programa. Operativni program za razvoj ljudskih resursa je pripremljen i poslat na mišljenje Evropskoj komisiji, međutim u dogovoru sa EK dogovoreno je da se prioriteti iz Operativnog programa finansiraju iz sredstava prve komponente IPA za 2012 i 2013 godinu.

U procesu pripreme za decentralizovani sistem upravljanja sredstvima za III i IV IPA komponentu do sada je završeno 5 od ukupno 6 faza mape puta. (Mapa puta se sastoji od 6 faza (od 0-5), pri čemu faza 0 predstavlja ustanovljavanje sistema upravljanja i kontrole, u fazi 1 su ustanovljeni nedostaci sistema, koji su zatim u fazi 2 otklonjeni, faza 3 predstavlja preocenu usaglašenosti postojećeg sistema sa zahtevima EU (procena nezavisnih revizora), 4. faza predstavlja nacionalnu akreditaciju i podnošenje akreditacionog paketa.

U maju 2012. godine, kao rezultat faze procene usaglašenosti sistema sa zahtevanim standardima, eksterni revizori su prezentovali finalni izveštaj (CAR). Mišljenje revizora bilo je da je Sektor za zapošljavanje prikazao visok nivo stručnosti i poznavanja procedura i pravila rada. Nakon sugestija datih u mišljenju revizora paket za akreditaciju je dodatno unapređen i u junu 2012. godine predat Evropskoj komisiji.

Naredni korak (faza 5 ) u ovom procesu biće utvrđivanje ispunjenosti uslova za prenos nadležnosti od strane Evropske komisije ka institucijama Republike Srbije te se u tom smislu očekuje misija revizora Evropske komisije koji će se baviti ispitivanjem pripremljenih procedura i spremnosti zaposlenih za rad po njima.

Očekuje se i poćetak pisanja novog Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa za naredni period.

Sve opisane aktivnosti koje se sprovode u cilju razvoja zaposlenih i procedura i struktura kako bi se sistem što bolje pripremio za III i IV IPA komponentu, kao i aktivnosti implementacije Operativnih programa koje će uslediti od trenutka dobijanja akreditacije za DIS, za nadležne institucije u Srbiji predstavljaju pripremu kao i izgradnju kapaciteta za buduće korišćenje sredstava iz strukturnih fondova, odnosno, u slučaju IV IPA komponente, za Evropski socijalni fond.