Arhiva - oktobar 2013.

31. oktobar 2013.

RATIFIKOVANA KONVENCIJA SE O SPREČAVANjU I BORBI PROTIV NASILjA U PORODICI (CAHVIO)

Danas je usvojen Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Time je postala šesta zemlja, članica Saveta Evrope, koja je potvrdila ovaj regionalni međunarodni sporazum, kao i treća zemlja u regionu, pored Crne Gore i Albanije.

 RATIFIKOVANA KONVENCIJA SE O SPREČAVANjU I BORBI PROTIV NASILjA U PORODICI (CAHVIO)

Polazeći od činjenice da je Vlada Republike Srbije jasno uočila i ukazala da nasilje nad ženama i nasilje u porodici predstavlja težak društveni problem, svojim Planom za 2013. godinu predvidela je iniciranje postupka potvrđivanja navedenog instrumenta Saveta Evrope u Narodnoj Skupštini sa ciljem da se u nacionalno zakonodavstvo implementiraju rešenja izneta u Konvenciji, koja regulišu efikasniji i kvalitetniji odgovor na pojavu nasilja nad ženama. Jedno od njih je i izdavanje hitnih naloga za pomoć žrtvama nasilja, koji obuhvataju i decu, naročito decu svedoke nasilja. Podaci centara za socijalni rad u Republici Srbiji za 2012. godinu, pokazuju da je 9 325 žrtava dobilo neki vid pomoći, od kojih je 4 133 bilo žrtava fizičkog nasilja, 156 seksualnog nasilja, 2 595 psihičkog i 2 443 ostalih oblika nasilja, uključujući ekonomsko. Nasilje se uglavnom dešavalo u porodici ili u 8 925 slučajeva, odnosno u oko 96 procenata. Centri za socijalni rad evidentirali su 6 121 počinioca nasilja prema deci i odraslim od kojih su u 70 procenata lica muškog pola

Potrebe su, dakle, velike i opravdavaju postupak potvrđivanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je, nadamo se, još na vreme prepoznala Vlada Republike Srbije. Stoga je Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, na svojoj poslednjoj sednici 24. oktobra 2013. godine, zaključio da se odmah po potvrđivanju Konvencije preduzme niz koraka i mera, koje treba da stvore institucionalne i druge uslove kako bi suočavanje sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici bilo delotvorno. Te mere će podrazumevati izmene i dopune postojećih zakona, koji se odnose na ovu materiju, jačanje kapaciteta kako na državnom, tako i na lokalnom nivou za pomoć žrtvama, saradnja sa organizacijama civilnog društva i ostalo.

„Usvajanjem ovog Zakona Srbija je još jednom potvrdila jasan stav da neće tolerisati nasilje nad ženama ali ni nasilje kao kulturni obrazac“'- izjavila je Stana Božović, predesdnica Saveta za ravnopravnost polova i državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

*

Inače, Konvencija je doneta u Istanbulu 11. maja 2011. godine, tokom predsedavanja Republike Turske Savetom Evrope. Republika Srbija je potpisala Konvenciju 4. aprila 2012. godine u skladu sa svojom Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti iz 2009. godine i Nacionalnom strategijom za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima od 2011. godine. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu prvog dana u mesecu posle isteka perioda od tri meseca nakon dana kada je 10 potpisnica izrazilo pristanak na obavezivanje Konvencijom.

Ovaj regionalni instrument iz domena ljudskih prava uvodi nova rešenja na polju suočavanja sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici – od prevencije, do obezbeđenja adekvatne pomoći žrtvama. Predviđa procedure, koje vode ka efikasnijem i sveobuhvatnijem suočavanju sa ovom vrstom nasilja, kao što su – procene rizika i upravljanje rizikom, hitne mere zaštite, pravnu pomoć. Naglašava principe jednakosti i nediskriminacije, dužnosti strana ugovornica da u potpunoj posvećenosti pristupe izradi rodno osetljivih politika i da, pri tom, sarađuju sa udruženjima građana i civilnim društvom. Zahteva se rad na prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštitnim merama i podršci u formiranju sigurnih kuća, uspostavljanju SOS telefonskih linija i specijalizovanih usluga podrške sa naglaskom na decu žrtve nasilja i decu svedoke nasilja.

30. oktobar 2013.

PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Državna sekretarka mr Stana Božović, održala je danas je u Vladi Republike Srbije Koordinacioni sastanak sa predstavnicima institucija i međunarodnih organizacija koji na različite načine i u različitim delovima Srbije podržavaju razvoj kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost. Sastanak je bio posvećen razmeni informacija o aktivnostima i planovima za podršku lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost u Srbiji.

 PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Cilj sastanka bio je razmena informacija i iskustava, razmatranje zajedničkih izazova i potencijalnih oblasti saradnje.

''Kao predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i državna sekretarka u čijoj je nadležnosti rodna ravnopravnost u poslednjih šest meseci , uvidela sam da se najveći broj aktivnosti u okviru sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti sprovodi na lokalnom nivou što je i jedini način da se principi rodne ravnopravnosti implementiraju među krajnjim korisnicima'', rekla je državna sekretarka mr Stana Božović.

 PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Ona je rekla da se očekuju izmene i dopune Zakona o ravnopravnosti polova , što će biti prilika da se unaprede nadležnosti lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost.

Državna sekretarka Božović, na sastanku je inicirala i pružanje podrške ženskom preduzetništvu i zapošljavanju žena , sa posebnim akcentom na žene koje su preživele traume zbog nasilja. Ona je istakla da će zapošljavanje biti jedan od prioriteta u narednom periodu. '''Kao što obrazovanje daje slobodu, tako i ekonomska nezavisnost žene čini srećnim i slobodnim'', naglasila je državna sekretarka Božović.

Državna sekretarka je saopštila zaključke donesene na kraju sastanka :

- Aktivnosti Saveta Vlade za rodnu ravnopravnost i međunarodnih organizacija , usmeriti u podizanje kapaciteta rodne ravnopravnosti.

- Cilj nam je da lokalne samouprave koje nemaju formirano telo za rodnu ravnopravnost da ih što pre oforme (u tom smislu , zakazan je sastanak sa svim predsednicima opština i gradonačelnicima koji će se održati 5.12.2013. godine )

- Umrežavanje lokalnih mehanizama u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti

- Umrežavanje međunarodnih organizacija i Saveta Vlade za rodnu ravnopravnosti u cilju razmene informacija i unapređenja procesa saradnje

- Podrška lokalnim akcionim planovima

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Uprave za rodnu ravnopravnost, Pokrajinskog sekretarijata za ekonomiju, Pokrajinskog instituta za rodnu ravnopravnost, Kancelarije za pridruživanje EU, Stalne konferencije gradova i opština, delegacije EU, GIZ-a, OSCE-a, NDI-a, UNDP-a, UNOPS-a, UN Women.

29. oktobar 2013.

ŽENE U POLITICI NAJLAKŠA META

Nakon najnovijeg napada na ministarku Zoranu Mihajlović i to u trenutku kada se u Narodnoj skupštini usvaja Zakon o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Stana Božović, predsednica Saveta Vlade za ravnopravnost polova Republike najoštrije osuđuje neprikladno obraćanje visokog funkcionera Demokratske stranke i predsednika Opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića koji je kao nosilac javne funkcije putem sredstava informisanja dao izjave kojima se direktno vređa ministarka energetike, razvoja i životne sredine gospođa Zorana Mihajlović, ali i omalovažavaju pripadnice ženskog pola.

 ŽENE U POLITICI NAJLAKŠA META

Opasnost od ovakvog napada nosioca javne vlasti je velika i tužno je što u trenutku kada sve snage koristimo da poboljšamo društvo u celini nosioci javne vlasti traže slabe tačke kako bi omalovažile sve uspehe koje upravo žena postiže. Ovim protestom javno se suprotstavljamo jeziku mržnje prema ženama i obaveštavamo da pojedinci neće zaustaviti Srbiju u procesu napretka.

Stana Božović naglašava da se žene u Srbiji jednako uspešno kao i muškarci bave svim delatnostima i da na sve moguće načine ravnopravno doprinose svim segmentima društvenog života u Srbiji. Krajnje je vreme da se žene u Srbiji, kao i muškarci, prepoznaju po svojim dostignućima, a ne da se njihove sposobnosti procenjuju isključivo na osnovu pripadnosti polu. S tim u vezi osuđujemo svako javno iznošenje neprikladnih i uvredljivih komentara i zaključaka kojima se žene karakterišu kao objekti ili kao manje inteligentne od muškaraca.

U trenutku kada Republika Srbija, kao i mnogobrojni evropski partneri ulažu resurse u rušenje stereotipnog predstavljanja žena u medijima, izjave visokih državnih predstavnika kojima se vređaju pripadnice ženskog pola koje zauzimaju iste pozicije moraju se najoštrije osuditi. Ovakvim izjavama građanima i građankama Srbije šalje se poruka da se žene ne procenjuju prema stepenu stručnosti, već se njihovo političko delovanje degradira, što predstavlja povredu njihovog profesionalnog dostojanstva.

Zato, predsednica Saveta Vlade za ravnopravnost polova predlaže medijima da svakodnevno kritički prate izjave nosilaca javnih funkcija i da se i na taj način procenjuje uspešnost njihovog rada. Samo na ovaj način, zajedno ćemo moći da promenimo sistem vrednosti koji će nam potom omogućiti ostvarivanje napretka i boljitka za celu zajednicu.

28. oktobar 2013.

SASTANAK SA EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA

Državni sekretari Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković, Stana Božović i Zoran Martinović, sastali su se danas sa članovima delegacije Evropskog parlamenta – potkomiteta za ljudska prava (DROI) - Barbarom Lohbiler i Laslom Tokešom i predstavnicima Delegacije EU u RS – Lukom Bjankonijem, Jolandom San Hose i Gordanom Aračkić Nikolić. Tema sastanka bila je Prava manjina, jednake mogućnosti: Šta se može učiniti za poboljšanje administrativnih kapaciteta u Republici Srbiji iz nadležnosti Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 SASTANAK SA EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA

Evropske parlamentarce najviše je zanimao položaj osetljivih društvenih grupa, naročito Roma, osoba sa invaliditetom i žena.

 SASTANAK SA EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA

Predstavnici Ministarstva su istakli da je Zakon o diskriminaciji iz 2009. godine potpuno usklađen sa Evropskom poveljom o ljudskim pravima. Dalji napori našeg Ministarstva ići će u pravcu potpune implementacije, sa posebnom pažnjom obraćenom na žene, decu, osobe sa invaliditetom, Rome. Posebno su naglašeni napori države u pogledu sprovođenja aktivnih mera politike zapošljavanjas koji su usmereni ka najosetljiviojim društvenim grupama uključujući i Rome.

 SASTANAK SA EVROPSKIM PARLAMENTARCIMA

U oblasti rodne ravnopravnosti republika Srbija je usvojila relevantna zakonska i strateška dokumenta. Vlada Srbije se posebno zalaže za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u partnerskim odnosima, kao i unapređenje položaja žena kroz tri prioritetne aktivnosti – ekonomsko, medijsko i političko osnaživanje žena. Radi se i na zdravlju i edukaciji žena. U skupštinskoj proceduri je Istanbulska konvencija – regionalni pravni dokument koji će unaprediti mehanizme i pravne institute u oblasti zaštite žena od nasilja.

28. oktobar 2013.

SEKSUALNE MANjINE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Asocijacijom „Duga“, organizovala je, 28. oktobra 2013. u beogradskom Medija centru, predstavljanje obuka zaposlenih u svim centrima za socijalni rad širom Srbije za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i članovima njihovih porodica, u skladu sa programom „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“.

 SEKSUALNE MANjINE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Svrha treninga koji su realizovani u Kruševcu, Jagodini, Čačku, Nišu, Prokuplju, Vranju, Požarevcu, Kragujevcu, Pančevu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i Beogradu, kojima je do sada obuhvaćeno više od trista osoba iz 108 centara za socijalni rad, jeste sticanje znanja i veština stručnih radnika za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i članovima njihovih porodica, s ciljem uspešne socijalne inkluzije i unapređivanja njihovog položaja.

U programu priređenom u Medija centru učestvovali su: Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Antje Rotemund, šefica Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Džejms Mur, prvi sekretar za politička pitanja Britanske ambasade u Beogradu, i Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije „Duga“.

Program obuke, koja će obuhvatiti ukupno petsto osoba iz svih centara za socijalni rad u Srbiji, sprovodi se uz finansijsku podršku Saveta Evrope i Britanske ambasade.

28. oktobar 2013.

KRKOBABIĆ I DEVENPORT O REFORMAMA U OBLASTI RADA

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Jovan Krkobabić primio je danas šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkla Devenporta. Razgovor s predstavnicima Delegacije EU u Srbiji bio je posvećen strukturnim reformama posebno onim u domenu rada i zapošljavanja.

 KRKOBABIĆ I DEVENPORT O REFORMAMA U OBLASTI RADA

- Uz inteziviranje rada, izmenjeni i dopunjeni Zakon o radu mogao bi da uđe u skupštinsku proceduru do kraja ove ili najdalje do janaura sledeće godine, rekao je Krkobabić, naglasavši da se do tih promena ne može doći komotnim rešenjima već strpljivim i pažljivim socijalnim dijalogom, uz maskimalan napor socijalnih partnera na njegovom usaglašavanju. Samo tako možemo doći do prihvatljivog teksta zakona, zaključio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 KRKOBABIĆ I DEVENPORT O REFORMAMA U OBLASTI RADA

Šef delegacije EU u Srbiji pozdravio je odlučnost Vlade Srbije kao i Ministarstva rada da udje u nephodne reforme kao i spremnost da se prepoznati problemi rešavaju. Devenport je izrazio očekivanja da se dijalogu socijalnih partnera da dodatni impuls. Na tom, reformskom putu Evropska unija je u svakom trenutku spremna da pomogne Srbiji, naglasio je Šef delegacije EU u Srbiji.

 KRKOBABIĆ I DEVENPORT O REFORMAMA U OBLASTI RADA

Ministarstvo će, naglasio je Krkobabić, u punom svom kapacitetu pomoći dijalog socijalnih partnera kako bi se došlo do optimalnih zakonskih rešenja pri čemu će primena evopskih iskustava I standarda u ovoj materiji biti od velike pomoći. U razgovoru je obostrano konstatovano da zakonska rešenja moraju da vode računa i o socijalnoj dimenziji kao i da treba ohrabritit svaki potez koji doprinosi stvaranju ambijenta za novo zapošljavanje.

27. oktobar 2013.

OBELEŽAVANjE 101. GODIŠNjICE KUMANOVSKE BITKE

Ceremonijom odavanja počasti, polaganjem venaca, protokolarnim obraćanjima, kao i umetničkim programom 27. oktobra 2013. godine obeležena je 101. godišnjica Kumanovske bitke, kod Spomenika pobede srpske vojske na brdu Zebrnjak kod Kumanova (Republika Makedonija), u organizaciji Odbora Vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

 OBELEŽAVANjE 101. GODIŠNjICE KUMANOVSKE BITKE

Lovorove vence u ime Vlade Srbije tom prilikom položili su državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković, u ime Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije vojni izaslanik ambasade Srbije u Skoplju, predstavnici Vlade Republike Makedonije, predstavnici brojnih udruženja građana opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

 OBELEŽAVANjE 101. GODIŠNjICE KUMANOVSKE BITKE

Umetnički program realizovalo je: „Udruženje scenskih umetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije” iz Beograda, uz učešće sledećih glumaca: Gojko Baletić, Nebojša Kundačina i Iva Stefanović. Reditelj programa bio je Jovan Ristić po dramskom tekstu Milovana Vitezovića, dok je „Oktetom” iz Beograda dirigovao Đorđe Stefanović.

*
*        *

Najznačajnika bitka Prvog balkanskog rata odigrala se u kumanovskoj dolini 21. i 22. oktobra 1912. godine. Srpska vojska pobedila je tada nadmoćnije turske trupe i posle više od pet vekova donela slobodu starim srednjovekovnim srpskim oblastima.

 OBELEŽAVANjE 101. GODIŠNjICE KUMANOVSKE BITKE

Spomenik kumanovskim junacima prvobitno visok preko 48 metara, rad istaknutog srpskog arhitekte Momira Korunovića, podignut je 1937. godine da bi svega pet godina kasnije bio većim delom uništen od strane bugarskih okupacionih trupa.

U kripti spomenika položeni su posmrtni ostaci više stotina srpskih junaka stradalih u Kumanovskoj bici.

27. oktobar 2013.

OTKRIVEN OBNOVLjENI SPOMENIK RUSKIM RATNIM ZAROBLjENICIMA

U okviru obeležavanja stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, 27. oktobra 2013. godine na Petrovaradinskom vojnom groblju otkriven je obnovljeni spomenik ruskim ratnim zarobljenicima iz 1915 – 1918. godine.

 OTKRIVEN OBNOVLjENI SPOMENIK RUSKIM RATNIM ZAROBLjENICIMA

Uz ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandra Čepurina, predstavnike Grada Novog Sada, Vojske Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, ceremoniji je prisustvovala i Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 OTKRIVEN OBNOVLjENI SPOMENIK RUSKIM RATNIM ZAROBLjENICIMA

Spomenik u obliku ruskog pravoslavnog krsta podignut je 1929. godine na mestu sahrane 96 vojnika ruske vojske, koji su umrli od rana i bolesti u austrougarskom zarobljeničkom logoru kod Novog Sada. U poslednjoj deceniji minulog veka spomenik je ruiniran, ali je obnovljen u julu ove godine državnim sredstvima Ruske Federacije.

25. oktobar 2013.

POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O SPROVOĐENjU RHP

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, dr Jovan Krkobabić i viceguverner Banke za razvoj Saveta Evrope, Mikolaj Dovgilevic, potpisali su danas Okvirni sporazum između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (CEB) o sprovođenju Regionalnog stambenog programa za trajno rešavanje stambenih potreba izbeglica. Srbija je prva zemlja učesnica u Programu u kojoj će Okvirni sporazum stupiti na snagu.

 POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O SPROVOĐENjU RHP

„Svedoci smo jednog od najvažnijih trenutaka u procesu regionalne saradnje, koji nakon sarajevske Donatorske konferencije, čini veliku prekretnicu u okončanju izbegličke drame u regionu Zapadnog Balkana. Ovaj sporazum će omogućiti neposredno sprovođenje Regionalnog stambenog programa i krov nad glavom za 17.000 najugroženijih izbegličkih porodica. Ponosan sam na činjenicu što smo konačno u prilici da vidimo konkretne rezultate procesa saradnje država regiona, u čemu sam i sam učestvovao 2008. godine“ – izjavio je tokom ceremonije potpisivanja potpredsednik Vlade, Jovan Krkobabić.


Beograd, Jovan Krkobabić ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, o značaju sporazuma i regionalnog stambenog programa

On se zahvalio prisutnim predstavnicima međunarodne zajednice i brojnim bilateralnim donatorima koji su i u teškim vremenima uspeli da obezbede sredstva i istakao značaj podrške Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, UNHCR-a, OEBS-a i Banke za razvoj Saveta Evrope u procesu ponovnog uspostavljanja saradnje zemalja regiona koja je, između ostalog, rezultirala i Regionalnim stambenim programom.

 POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O SPROVOĐENjU RHP

Mikolaj Dovgilevic, viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope, koja upravlja Fondom za stambeno zbrinjavanja i pruža podršku zemljama partnerima u sprovođenju Regionalnog projekta stambenog zbrinjavanja čestitao je Republici Srbiji što je prva među četiri zemlje partnera potpisala Okvirni sporazum. „U toku je odabir korisnika za prvi projekat Srbije koji je odobrila Skupština donatora, što ukazuje na to da ćemo prve rezultate na terenu videti na proleće 2014. godine. Zahvaljujući donatorima koji su priložili sredstva za RSP - EU, SAD, Nemačka, Italija, Norveška, Švajcarska, Danska, Turska i Luksemburg, već je obezbeđeno 260 miliona evra. Skupština donatora Fonda za RSP je ove godine već odobrila dva zahteva Srbije za isplatu bespovratnih sredstava, a treći zahtev je podnet i odobrenje se očekuje do kraja godine. Ako bude odobren, ukupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava Srbiji za 2013. godinu iznosiće 24 miliona evra“, izjavio je Dovgilevic.


Beograd, Mikolaj Dovgilevic viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope, o izgradnji prvih domova za izbeglice

Potpisivanju su prisustvovali i predstavnici donatora i partnerskih organizacija - Delegacije Evropske Unije u RS, Ambasade SAD u Srbiji, UNHCR-a, OEBS-a, Komesarijata za izbeglice i migracije i predstavnici insitucija Republike Srbije.

*****

Regionalni stambeni program predstavlja zajedničku inicijativu četiri zemlje - Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Crne Gore i Republike Srbije, koja ima za cilj okončanje raseljenja u regionu kroz rešavanje stambenih potreba najugroženijih izbeglica. Najveći donator je EU koja je obezbedila 230 miliona evra, a najveći pojedinačni donator su SAD koje su prvi talas projekata podržale sa 10 miliona dolara.

Potpisivanje ovog sporazuma omogućiće nesmetano sprovođenje planiranih projekata finansiranih sredstvima donatorskog fonda. Ono što predstoji je izgradnja oko 17.000 domova.

državabroj izbegličkih porodica
Srbija16.780
BiH5.400
Hrvatska3.541
Crna Gora1.177

U Srbiji će biti obezbeđene četiri vrste stambenih rešenja i to izgradnja 10.000 stambenih jedinica za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i sa mogućnošću otkupa, donacija i postavljanje 1.200 montažnih kuća, otkup 2.000 seoskih domaćinstava i obezbeđivanje 3.580 paketa građevinskog materijala.

Republika Srbija je do sada podnela tri potprojekta – prvi vredan 2.215.500 evra za 70 montažnih kuća i 125 paketa građevinskog materijala, drugi vredan 12.933.600 evra za izgradnju 200 stambenih jedinica, donaciju i postavljanje 120 montažnih kuća, donaciju 300 paketa građevinskog materijala i otkup 250 domaćinstava sa okućnicom i treći, ukupne vrednosti 13.005.871 evra koji će omogućiti izradnju 235 stanova, donaciju 80 montažnih kuća, 350 paketa građevinskog materijala i otkup 50 domaćinstava sa okućnicom.

 POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O SPROVOĐENjU RHP

Komesarijat za izbeglice i migracije, uz podršku Kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije, dr Jovana Krkobabića, nosilac je aktivnosti na sprovođenju Regionalnog stambenog programa. Program se sprovodi u saradnji sa drugim relevantnim institucijama i organizacijama u Srbiji.

25. oktobar 2013.

KONFERENCIJA O REFORMI RADNOG ZAKONODAVSTVA

U Zagrebu je, u oktobru 2013. godine, u organizaciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske i Evropske komisije a uz podršku koorganizatora Fondacije Fridrih Ebert, održana Konferencija o reformi radnog zakonodavstva i razvoju socijalnog dijaloga u zemljama jugoistočne Evrope. Skup su otvorili g-din Mirando Mirsić, ministar rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske i g-din Laslo Andor , evropski komesar za zapošljavanje.

 KONFERENCIJA O REFORMI RADNOG ZAKONODAVSTVA

Prvog dana Konferencije održan je sastanak ministara zaduženih za oblast rada. Specifična tema ovog ministarskog sastanaka bila je rad na crno. Državni sekretar Zoran Martinović je upoznao učesnike o stanju u ovoj oblasti u Republici Srbiji kao i o merama za suzbijanje ove pojave u našoj zemlji.

Zoran Martinović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović i predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković prezentovali su informacije o stanju socijalnog dijaloga u Republici Srbiji i o kolektivnom pregovaranju kao važnom segmentu socijalnog dijaloga.

Govrilo se i o trenutnoj situaciji u svakoj pojedinačnoj zemlji u području radnog zakonodavstva generalno. Predstavljeni su rezultati koji su postignuti u prethodnom periodu i planovi za naredni period – planovi za reforme u ovoj oblasti koje imaju za cilj usklađivanje sa standardima EU. Predstavnici svih zemalja su se saglasili da je u budućnosti potrebno uspostaviti regionalnu i prekograničnu saradnju o ovoj oblasti.

Dogovoreno je i da će zemlje regiona koje su članice EU asistirati zemljama koje se nalaze u procesu integracije u EU , bilo da su počele proces pregovora ili su još uvek u statusu kandidata odnosno potencijalnog kandidata, u implementaciji preporuka i smernica koje će dobiti tokom skrininga za Poglavlje 2 evropskog zakonodavstva ,,Sloboda kretanja radnika” i Poglavlje 19 evropskog zakonodavstva ,,Socijalna politika i zapošljavanje”.

Pored predstavnika Republike Srbije, konferenciji su prisustvovali i predstavnici Republike Hrvatske, Savezne Republike Nemačke, Republike Austrije, Republike Poljske, Republike Rumunije, Republike Bugarske, Republike Slovenije i još nekih država članica Evropske unije, kao i država kandidata za članstvo u EU (Republike Albanije, Republike Crne Gore, Republike BiH – Federacija BiH i Republika Srpska).

Skupu su prisustvovali i predstavnici socijalnih partnera iz regiona kao i direktor Regionalnog projekta Friedrich Ebert fondacije za radne odnose i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Evropi.

24. oktobar 2013.

STARENjE I STAROST U MEDIJIMA

Konferencija posvećena starenju i starosti u medijima, održana 24. oktobra u beogradskom Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, pokazala je da je neophodno povećati prostor u medijima posvećen starima i starenju, uz razbijanje negativnih stereotipa, uz više analitičnosti i uz raznovrsniji pristup složenosti života u trećem dobu.

 STARENjE I STAROST U MEDIJIMA

Konferenciju su svojim uvodnim izlaganjima otvorili Jasmina Ivanović, viši savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Nino Brajović, generalni sekretar Udruženja novinara Srbije, i dr Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije.

Jasmina Ivanović govorila je o starenju i starosti povodom Međunarodnog dana starijih osoba i meseca solidarnosti sa starijima, dr Miloš Nemanjić o medijskom i gerontološkom polju kao delu globalnog društvenog prostora, a Nino Brajović o medijima u tranziciji – izazovu u prezentovanju nekomercijalnih sadržaja.

Život starijih u štampanim medijima predstavila je dr Ljiljana Manić sa Fakulteta za kulturu i medije, a naučnu periodiku o starenju i starosti – Bojana Vukotić iz Narodne biblioteke Srbije.

 STARENjE I STAROST U MEDIJIMA

Mr Radmila Urošević, sociolog i publicista, govorila je o ulozi medija u unapređenju svakodnevnog života seniora u Srbiji, Slavica Josifović, rukovodilac Centra za istraživanja RTS-a – o percepciji televizijskog programa od strane starijeg stanovništva Srbije, Nada Senić, saradnica Centra za istraživanja RTS-a – o televiziji u svakodnevnom životu starijeg stanovništva Srbije, dr Dragana Dinić sa Instituta za političke studije – o radijskoj posvećenosti starenju i starosti, „Doživeti stotu“, a novinarka „Glasa osiguranika“ Vesna Kadić – o internetu kao novom izazovu u informisanju starijih.

Svetlana Ljuboja, rukovodilac medijske arhive EBART-a, načinila je analizu priloga o starenju i starosti u dnevnoj štampi u periodu od 2003. do 2012. godine.

Mirjana Sokolović i Centra za socijalni rad Stara Pazova, govorila o starenju i starosti u medijima lokalnih zajednica, dr Ružica Rosandić – o specijalizovanim porukama penzionerima u „Glasu osiguranika“, a Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Mreže „HumanaS“ – o kampanjama za promovisanje starosti i starenja.

Novinarka Branka Otašević dala je na kraju pregled svih izlaganja, sa zaključcima:

Činjenica da populacija u Srbiji stari i da građani stariji od 65 godina već sad čine gotovo polovinu redovnih korisnika klasičnih medija (štampe, radija i televizije) obavezuje medije da se prema njima odgovornije i s više pažnje odnose dvojako. S jedne strane, da njihove egzistencijalne interese, probleme, aktivnosti učine stalnim delom svog programskog sadržaja, a s druge strane da uvažavaju njihove potrebe, želje i afinitete u pogledu opšte ponude informativnih, obrazovnih i zabavnih medijskih sadržaja.

S obzirom da uticaj savremenih medija umnogome oblikuje javno mnjenje, nameće modele ponašanja i uveliko određuje sistem vrednosti, profesionalni odnos prema širokom spektru tema o starenju i starosti mogao bi da se poboljša i specijalizovanim dodatnim stručnim usavršavanjem novinara, za šta bi podjednako mogli biti zainteresovani i angažovani organizatori Savetovanja – Gerontološko društvo Srbije i Udruženje novinara Srbije.

Boljem, sveobuhvatnije i ispravnijem medijskom bavljenju starima i starošću svojom spremnošću da usavršavaju sopstvene veštine u komuniciranju, predstavljanju i oglašavanju svojih delatnosti, u širenju vesti putem novih medija i novih tehnologija, u velikoj meri mogu i treba da doprinose institucije socijalne zaštite, udruženja građana, lokalne samouprave, stručne službe i naučne institucije kojima su po prirodi posla u fokusu pripadnici generacija trećeg doba.

24. oktobar 2013.

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Druga sednica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije održana je 24. oktobra 2013. godine u 11 časova u Vladi Republike Srbije. Sednicom je predsedavala Stana Božović, predsednica Saveta i državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, a prisustvovali su predstavnici svih državnih institucija i organizacija civilnog društva, koje je Vlada Republike Srbije imenovala u Savet svojom Odlukom iz aprila 2013. godine.

 ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Na dnevnom redu ove sednice bile su tačke, koje je predsednica Saveta, u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost navedenog ministarstva, predložila za raspravu i odlučivanje imajući u vidu trenutno najznačajnija pitanja ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na osnovu toga, članovi i članice Saveta su razmatrali i predložili dalje mere na osnovu Zaključnih zapažanja o Drugom i trećem izveštaju Republike Srbije podnetom Komitetu UN za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) od 25. jula 2013. godine. Naime, taj komitet je preporučio Republici Srbiji i njenim nadležnim organima određene mere iz oblasti: pravosuđa, zdravstva, obrazovanja, kulture, položaja žena na selu, saradnje sa organizacijama civilnog društva i druge, kojima se unapređuje status žena i dostižu međunarodni standardi ljudskih prava na ovom polju. Na sednici Saveta, još jednom je podvučeno da Republika Srbija sa dužnim poštovanjem prihvata preporuke Komiteta UN i da će, u okviru svojih raspoloživih kapaciteta, raditi na njihovom ispunjavanju.

Takođe su inicirani postupci, koje Republika Srbija treba da preduzme nakon potvrđivanja Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHVIO). Naime, Narodna skupština Republike Srbije završila je, ove nedelje, raspravu o Predlogu zakona o potvrđivanju navedene konvencije, tako da se njeno potvrđivanje može uskoro očekivati. Republika Srbija bi, tako, postala 6 zemlja članica Saveta Evrope, koja se obavezala na primenu ovog međunarodnog pravnog instrumenta i, istovremeno, pristupila implementaciji odredbi Konvencije u svoje nacionalno zakonodavstvo. Cilj ovog procesa je, da se u Republici Srbiji uspostavi sistem efikasnije zaštite i prevencije od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a redosled budućih koraka i rešenja na tom putu predložiće Savet za rodnu ravnoprvnost na osnovu svojih ovlašćenja regulisanih Poslovnikom Vlade.

 ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Na sednici je doneta i odluka da se, u narednom periodu, obavi evaluacija Akcionog plana uz Nacionalnu strategiju za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti, koji ističe 2015. godine, i Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija–„Žene, mir i bezbednost” u Republici Srbiji (2010-2015).

U skladu sa tendencijom u Republici Srbiji, kojom se, kako je nedavno istakao prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, pruža nedvosmislena podrška u ostvarivanju mera i politika rodne ravnopravnosti u zemlji – Savet za rodnu ravnopravnost predložio je Vladi Repubilike Srbije da imenuje dve nove članice Saveta, odnosno Lepojku Mitanovski iz Organizacije za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom „Iz kruga–Beograd” i Veru Kurtić iz Romske ženske mreže. Ovo je po prvi put od kada u poslednjih 8 godina, u različitim sazivima, funkcioniše Savet za rodnu ravnopravnost da se za članicu, iz civilnog društva, predlaže neko, ko se bavi poboljšanjem položaja žena sa invaliditetom.

22. oktobar 2013.

DOBRA SARADNjA VLADE I UNICEFA

Konferenciju o sprovedenim aktivnostima u okviru programa saradnje između Vlade Republike Srbije i Unicefa za period 2011–2015, priređenu 22. oktobra u beogradskom hotelu Metropol, otvorila je gospođa Judita Rajhenberg, direktorka Unicefa u Srbiji, koja uskoro tu funkciju prepušta kolegi Mišelu San-Lotu.

 DOBRA SARADNjA VLADE I UNICEFA

Predstavivši učesnike – gospođu Kirsi Madi iz Ženeve, zamenicu direktorke Unicefa za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država, ministarku zadravlja Slavicu Đukić-Dejanović, ministra omladine i sporta Vanju Udovičića, državnu sekretarku u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Brankicu Janković, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Muhedina Fiuljanina, i šefa Političkog sektora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji – Luku Bjankonija, Judita Rajhenberg je kazala da sve njih spaja svest o važnosti položaja deteta u našoj zemlji.

 DOBRA SARADNjA VLADE I UNICEFA

Gospođa Kirsi Madi istakla je značaj aktivnosti sistema socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja kad je reč o ostvarenju prava deteta i kazala da su reforme u Srbiji, očigledno, usmerene na potpunije uvažavanje dečjih prava.

 DOBRA SARADNjA VLADE I UNICEFA

Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović naglasila je da smo mnogo postigli, ali je još mnogo posla pred nama. Predstoji nam osnaživanje sistema za rano prepoznavanje razvojnih rizika i posvećen rad sa osetljivim i marginalizovanim grupama, posebno Romima, usredsređenost na dete u porodici i na dete kao korisnika zdravstvenih usluga...

 DOBRA SARADNjA VLADE I UNICEFA

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, kao jedan od najvažnijih problema koje nam valja rešavati, naveo je nasilje nad decom – međusobno, i u porodici. Istakao je da bez dobro organizovanog sistema zdravstva, prosvete i sporta, odnosno fizičke kulture – nema zdrave nacije.

Brankica Janković – po rečima direktorke Unicefa Rajhenberg, jedna od najeminentnijih predstavnica sektora socijalne zaštite, koja pridaje izuzetnu važnost svim vidovima reformi u vezi sa pravima deteta – kazala je da je Republika Srbija prešla dug put u izgradnji sveobuhvatnog i efikasnog sistema zaštite dece i da danas, u dosta teškim materijalnim uslovima, nastoji da taj sistem unapredi, boreći se, pre svega, da deca koja ne mogu da rastu u svojim biološkim porodicama, bezbedno rastu u hraniteljskim, da se izvrši potpuna deinstitucionalizacija i što većem broju dece omogući usluga dnevnog boravka, da se razvije usluga „porodični saradnik“ kao podrška porodicama u krizi, da se osetljive i marginalizovne grupe što više uključuju u društvo, da se, namenskim transferima, smanje posledice neujednačenog regionalnog razvoja, kao i da jedan od reformskih prioriteta proteklih godina – suzbijanje zlostavljanja i zanemarivanja dece – i ubuduće ostane prioritet.

– Upravo danas – obavestila je učesnike u konferenciji Brankica Janković – naš resorni ministar i potpredsednik Vlade Srbije dr Jovan Krkobabić je u Skupštini Srbije povodom ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i haške Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, što će povećati sigurnost očuvanja najboljeg interesa deteta u ovakvim slučajevima.

Gospodin Luka Bjankoni, šef Političkog sektora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, na kraju je rekao da sve što Unicef radi u Srbiji, ima jasan cilj, a to je: puna socijalna inkluzija najugroženije dece u Srbiji i poštovanje sveukupnih dečjih prava, koje će i decu sa margine postaviti u centar.

Judita Rajhenberg, odlazeća direktorka Unicefa u Srbiji, kojoj su se svi govornici toplo zahvalili na požrtvovanom radu i zalaganju, uzvratila je predstavnicima Vlade Srbije biranim rečima: „Moj mandat u Srbiji ističe i želim da se, u ime Unicefa i u svoje vlastito ime, zahvalim svima vama za vašu pozitivnu energiju, snagu i odlučnost, za iskrenost i poverenje. Ja odlazim, ali Srbija će ostati u mom srcu.“

U drugom delu konferencije predstavljen je, pored ostalog, srednjoročni izveštaj o Programu saradnje Unicefa i Vlade Republike Srbije, u kojem je naglašeno: „Proces evropskih integracija dobra je prilika za ubrzavanje reformi i stavljanje prava dece u središte pažnje.“

22. oktobar 2013.

ODLUČNI U BORBI PROTIV NASILjA NAD ŽENAMA

Vlada Srbije nastaviće još uspešnije i energičnije borbu protiv nasilja nad socijalno ugroženim grupama, a pre svega nad ženama i decom, poručo je potpredsednik Vlade i ministar rada Jovan Krkobabić. Na kraju skupštinske debate o Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, Krkobabić je rekao da je važno da se nastavi borba da se to veliko zlo - nasilje nad ženama barem smanji, jer se ne može u kratkom vremenskom periodu potpuno iskoreniti.

Svaki slučaj nasilja, kako je istakao, predstavlja situaciju koja celo društvo mora opomenuti da svi zajedo udruženi moramo više uraditi. Govoreći o Konvenciji o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvajanja, o kojoj su poslanici takođe raspravljali, Krkobabić je rekao da se preduzimaju mere da se smanji broj institucija u kojim su smeštena deca posebno ona sa posebnim potrebama, jer je bolje da odrastaju u porodici. On je objasnio da se čine napori da najveći broj dece koje su usvojena budu usvojena u Srbiji, a tamo gde to nije moguće ide se na međuanrodno usvajanje.

Krkobabić je kao dobar primer pomenuo Švedsku, za koju je rekao da je primila veliki broj dece iz Srbije zaostalih u razvoju i da se pokazala kao odgovorna u odnosu prema njima. Kako je rekao, preduzimaju se sve mere koje su potrebne da bi se zaštitla deca koja idu na usvajanje u inostranstvo i da ne bi došlo do povrede njihove slobode, integriteta i razvoja.

Krkobabić je poslanike pozvao da podrže te konvencije.

22. oktobar 2013.

ODRŽANA SEDNICA POLITIČKOG SAVETA VLADE ZA SPROVOĐENjE NAP ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325

Danas je održana druga sednica Političkog saveta Vlade za sprovođenje NAP za primenu Rezolucije 1325. Sednicom je predsedavao predsednik Političkog saveta državni sekretar u Ministarstvu odbrane Zoran Đorđević a sednici je prisustvovala i zamenica Političkog saveta , državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike mr Stana Božović.

 ODRŽANA SEDNICA POLITIČKOG SAVETA VLADE ZA SPROVOĐENjE NAP ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST
POVODOM ODRŽAVANjA SEDNICE POLITIČKOG SAVETA VLADE ZA SPROVOĐENjE NAP ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325

Politički savet Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji održao je danas, 22.10.2013. godine, drugu sednicu ovog tela.

Ovo je prva sednica Političkog saveta, nakon rekonstrukcije Vlade, u novom sazivu.

Politički savet je najviše institucionalno telo Vlade za sprovođenje Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2010-2015), koga čine predstavnici nadležnih ministarstava Vlade za sprovođenje NAP.

 ODRŽANA SEDNICA POLITIČKOG SAVETA VLADE ZA SPROVOĐENjE NAP ZA PRIMENU REZOLUCIJE 1325

Na današnjoj sednici Političkog saveta potvrđena je rešenost članova tog tela da zajedničkim radom doprinesemo reformskim procesima u društvu i unapređenju sprovođenja ovog akcionog plana.

U svetlu priključenja Republike Srbije u članstvo Evropske Unije, Vlada Republike Srbije aktivno doprinosi procesima izgradnje mira, stabilnosti i bezbednosti u svom neposrednom okruženju, regionu, kao i u svetu, kroz učešće predstavnika Republike Srbije u multinacionalnim operacijama, među kojima je sve više žena.

Poseban napredak Republika Srbija je ostvarila u primeni Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u vidljivosti uloge žena u sektoru bezbednosti, povećanju zastupljenosti žena u vojsci, policiji, carini, u službama bezbednosti i u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Zahvaljujući medijima i brojnim edukacijama realizovanim u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, došlo je do značajne promene svesti o ulozi žena u poslovima bezbednosti i unapređen je normativni i institucionalni osnov za izgradnju mehanizama rodne ravnopravnosti u društvu i delotvornu zaštitu žena u praksi.

U narednim mesecima aktivnosti Političkog saveta biće usmerene na razmatranje mogućnosti za unapređenja rada postojećih institucionalnih tela i mehanizama za sprovođenje NAP, kao i ka podsticanju međusektorske saradnje i razmeni iskustava i dobrih praksa u zemlji i u regionu.

Nakon dve i po godine od donošenja Nacionalnog akcionog plana, Republika Srbija, u pogledu rezultata postignutih u sprovođenju Rezolucije 1325 SB UN, u praksi zauzima vodeće mesto u regionu, sa jasnom rešenošću da ostane otvorena za sve oblike međunarodne saradnje koji treba da doprinesu jačanju poverenja i mira u regionu.

21. oktobar 2013.

OBILAZAK RADOVA NA MOSTU KOD CRVENE REKE NA KORIDORU 10

Direktor inspektorata rada Dragoljub Peurača obišao je deonicu Koridora 10 Crvena reka - Čiflik, tačnije most B kod Crvene Reke i izvršio nadzor iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa. Predstavnici kompanije Aktor koja izvodi radove na ovom potezu i na kojima trenutno radi oko 500 radnika upoznali su Peuraču sa situacijom na terenu.

Direktor Inspektorata rada je istakao da je cilj ovih obilazaka i kontrola da se vidi da li zaposleni primenjuju zakonom propisane mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i da li imaju ugovore o radu. Peurača je pored ostalog rekao da je prevencija jedan od boljih vidova zaštite i da je zadovoljan time što su povrede na radu u Srbiji znatno smanjene.


Pirot Crvena reka, Dragoljub Peurača direktor Inspektorata rada, o razlozima obilaska gradilišta

"Broj smrtnih povreda na radu smanjen je za skoro 36 odsto dok je broj kolektivnih povreda na radu, preventivnim radom inspekcija smanjen za 40 procenata" naglasio je Peurača. On je nakon obilaska deonice Koridora 10 koju gradi grčka firma "Aktor" i koja spada u najteže deonice zbog velikog broja mostova i pojave klizišta, kazao da inspekcije naročitu pažnju obraćaju na kontrolu radova na izgradnji Koridora 10. "Ovde je inspekcija rada izvršila preko 20 nadzora iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa. Desile su se tri lakše povrede. Nije bilo teških, smrtnih niti teških kolektivnih povreda," rekao je Peurača.

Peruača je naglasio da će Inspekcija rada svuda na teritoriji zemlje gde se odvijaju obimni građevinski radovi ili radovi iz oblasti putne privrede, vršiti nadzor i primenjivati zakon u punom kapacitetu bez obzira da li se radi o domaćim ili stranim radnicima tamo gde se uoče nedostaci, uključujući zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Gradjevinski inženjer Zoran Koković, predstavnik grčke firme Aktor, kaže da se izvode vrlo složeni poslove. Radove otežava konfiguracija terena, ali da za sada radovi napreduju planiranom dinamikom.


Pirot Crvena reka, Zoran Koković projekt menadžer, o dinamici radova

Prema najavama, radovi na ovom delu Koridora 10 idu željenom dinamikom i uskoro će početi i postavljanje asfalta na kolovoznim trakama.

21. oktobar 2013.

''ZDRAVA RADNA MESTA''

''U Republici Srbiji svake godine , prema podacima inspektorata za rad, u proseku, oko 40 zaposlenih smrtno strada neposredno na radnom mestu, a preko 1000 zaposlenih pretrpi tešku povredu na radu'', upozorila je državna sekretarka mr Stana Božović na otvaranju Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu koja se ove godine održava od 21.-23.oktobra.

 ZDRAVA RADNA MESTA

Evropska nedelja bezbednosti i zdravlja na radu je sastavni deo kampanje ''Zdrava radna mesta'' koja traje dve godine.Tema kampanje 2012-2013. godine je ''Radimo zajedno na prevenciji rizika'' koju je organizovala Agencija za bezbednost i zdravlje na radu Evropske unije.

 ZDRAVA RADNA MESTA

''Trodnevni Simpozijum posvećen je bezbednosti i zdravlju zdravstvenih radnika , jer se vi, zdravstveni radnici svakodnevno suočavate sa različitim rizicima na radnom mestu koji mogu ugroziti vaše zdravlje'', rekla je državna sekretarka Božović. Pored ovog Simpozijuma u Republici Srbiji Evropska nedelja bezbednosti i zdravlja na radu se obeležava i drugim aktivnostima u koje su uključeni predstavnici ministarstava , poslodavaca i zaposlenih.

 ZDRAVA RADNA MESTA

''Prema procenama Međunarodne organizacije rada , na svetu 2,34 miliona ljudi godišnje smrtno strada na radu, od ovog broja 321.000 se odnosi na povrede na radu, dok je 2.02 miliona smrtnih slučajeva uzrokovano različitim tipovima bolesti u vezi sa radom, što u proseku iznosi više od 5.500 smrtnih slučajeva dnevno'', rekla je državna sekretarka Stana Božović. Ona je upozorila i na podatke da u Evropskoj uniji na svaka 3,5 minuta jedna osoba izgubi život, kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti. Stopa povreda na radu i zdravstaveni problemi u vezi sa radom ima direktan uticaj i na ekonomski rast i na zaposlenost u Evropi. Najmanje 450 miliona radnih dana, kako je navela, je izgubljeno svake godine, procene variraju, ali povrede na radu i troškovi (lečenje, bolovanje, itd....) koštaju ekonomiju EU najmanje 490 milijardi evra.

''Ovi podaci pokazuju da je neophodno preuzeti odgovarajuće mere kako bi se situacija u ovoj oblasti popravila i unapredila, takođe koristim priliku da vas informišem da je uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, u okviru svojih nadležnosti, odnosno da su radne grupe, izradile Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona bezbednosti i zdravlja na radu i Predlog Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine, sa nizom mera za unapređenje ove oblasti'', naglasila je državna sekretarka Božović.

 ZDRAVA RADNA MESTA

Na otvaranju Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu govorili su i pomoćnik Ministra zdravlja prim. Zoran Kovačević , Ataše za rad i socijalna pitanja ambasade Austrije Oliver Hiler kao i predstavnici zdravstvenih institucija u Srbiji. Otvaranju su prisustvovali i gosti iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, SAD, Ugande...

20. oktobar 2013.

69. GODIŠNjICA OSLOBOĐENjA BEOGRADA U DRUGOM SVETSKOM RATU

Predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić predvodio je 20. oktobra 2013. godine u 11.00 časova državnu ceremoniju povodom 69. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu uz pune državne i vojne počasti. U okviru spomen-kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu pored predsednika Vlade vence su položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Grada Beograda, SUBNOR-a Srbije, kao i predstavnici ambasada Ruske Federacije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana u Republici Srbiji.

 69. GODIŠNjICA OSLOBOĐENjA BEOGRADA U DRUGOM SVETSKOM RATU

U nastavku programa obeležavanja, kraj Spomenika stradalim sovjetskim pilotima koji se nalazi na Avali, u 12.30 časova održana je ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti.

 69. GODIŠNjICA OSLOBOĐENjA BEOGRADA U DRUGOM SVETSKOM RATU

*
*        *

Nakon višednevnih krvavih i teških borbi pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije pomognuti svojim sovjetskim saveznicima oslobodili su 20. oktobra 1944. godine glavni grad Srbije i Jugoslavije i time okončali četvorogodišnji period njegove okupacije tokom koga je stradao veliki broj Beograđana, dok je sam grad pretrpeo devastaciju izuzetno velikog obima.

19. oktobar 2013.

DOM SE DOVODI U RED, PUNA PODRŠKA MINISTARSTVA

Državna sekretarka mr Stana Božović posetila je Dom za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu. Ona je, obilazeći ovu ustanovu, rekla da je potebno uložiti još više napora za poboljšanje života lica koja su smeštena u ovoj i sličnim ustanovama u Srbiji.

„Mi redovno pratimo rad Doma za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu, kao i rad drugih ustanova za socijalnu zaštitu u našoj zemlji. U tom smislu, ministarstvo će u narednom periodu ovom Domu posvetiti posebnu pažnju i pružiti punu podršku", rekla je državna sekretarka mr Stana Božović.

Ona je obišla i izdvojenu radnu jedinicu ove ustanove, koja je smeštena izvan grada, a služi za radno angažovanje štićenika koji su za to sposobni. Mr Stana Božović je takođe obišla i prostorije za smeštaj lica ometenih u razvoju, njihove spavaone, kuhinju i dnevni boravak.

„Moramo biti odgovorni i misliti na one kojima je naša pomoć potrebna. Treba da se maksimalno angažujemo i razumemo potrebe ljudi koji su smešteni ovde. Svi vi koji ste zaposleni u ovom Domu treba da znate da ćete samo takvim odnosom uspeti da ovu ustanovu još više unapredite“, ocenila je mr Stana Božović.

Direktor Doma za lica mentalno ometena u razvoju Ramiz Zećirović, koji je na ovu dužnost imenovan pre tri meseca, rekao je da se poslovanje ustanove postepeno dovodi u red.

''Uporno apelujem na sve radnike da na ovu instituciju gledamo kao na našu drugu kuću“, rekao je Zećirović i posebno se zahvalio na ličnom angažovanju državne sekretarke mr Stane Božović kao i na njenoj poseti Domu.

Dom za lica mentalno ometena u razvoju osnovan je 1957. godine, trenutno je u njemu zaposleno 89 radnika, a na smeštaju ima oko trista štićenika.

19. oktobar 2013.

SRBIJA NE ZABORAVLjA: SEĆANjE NA FRANCUSKE VOJNIKE I OFICIRE STRADALE U SRBIJI U PRVOM SVETSKOM RATU

Povodom obeležavanja godišnjice oslobođenja Zaječara u Prvom svetskom ratu održane su tradicionalne srpsko-francuske komemorativne svečanosti u organizaciji Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je 19. oktobra 2013. godine u 12.00 časova u okviru kompleksa Francuskog vojnog groblja u Zaječaru, a u nastavku i kod Spomenika palim Timočanima u Balkanskim i Prvom svetskom ratu, koji se nalazi u centru tog grada.

 SRBIJA NE ZABORAVLjA: SEĆANjE NA FRANCUSKE VOJNIKE I OFICIRE STRADALE U SRBIJI U PRVOM SVETSKOM RATU

Tom prilikom, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ambasade Republike Francuske u Republici Srbiji, Grada Zaječara i udruženja građana opredeljenih za očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije položili su vence u znak poštovanja prema stradalim saveznicima.

 SRBIJA NE ZABORAVLjA: SEĆANjE NA FRANCUSKE VOJNIKE I OFICIRE STRADALE U SRBIJI U PRVOM SVETSKOM RATU

Spomenik Timočanima stradalim tokom Prvog svetskog rata u Zaječaru svedoči o postradalima tokom završnih vojnih operacija za oslobođenje zemlje 1918. godine kada su pripadnici Srpske vojske, zajedno sa svojim francuskim saveznicima, vodili teške borbe protiv austro-ugarskih, nemačkih i bugarskih trupa.

 SRBIJA NE ZABORAVLjA: SEĆANjE NA FRANCUSKE VOJNIKE I OFICIRE STRADALE U SRBIJI U PRVOM SVETSKOM RATU

Kompleks Francuskog vojnog groblja u Zaječaru predstavlja, posle Francuskog vojnog groblja u Beogradu, drugi po veličini i značaju francuski vojni memorijal na teritoriji Srbije.

18. oktobar 2013.

ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA PITANjA STAROSTI I STARENjA

Sednica - treća po redu - Saveta za pitanja starosti i starenja Vlade Republike Srbije održana je u Vršcu 17. i 18. oktobra . Savet čini 20 članova – predstavnika više različitih resora i organizacija zainteresovanih za položaj starije populacije. Sednicu su vodili predsednica Saveta Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i potpredsednik, dr Miloš Nemanjić.

 ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA PITANjA STAROSTI I STARENjA

Prvog dana sednice, potpredsednik Saveta, dr Miloš Nemanjić, inače čelni čovek Gerontološkog društva Srbije, predočio je članovima ovog savetodavnog Vladinog tela Analizu dosadašnje primene Nacionalne strategije o starenju i najavio održavanje Gerontološkog kongresa. U okviru teme Globalni indeks starenja govorili su Nataša Todorović i dr Milutin Vračević.

Drugog dana sednice, članovi Saveta su, podeljeni u četiri grupe, obradili su isto toliko tema: Siromaštvo (manji obuhvat starijih NSP-om posle donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti; neusklađenosti sistema i sistemskih baza podataka), Dostupnost usluga u svim sistemima (nedostupnost postojećih – po osnovu fizičke dostupnosti i ograničenih kapaciteta pružalaca: teritorijalna pokrivenost, modeli finansiranja; nedostatak novih, naročito integrisanih usluga), Diskriminacija i nasilje (nepostojanje sistemske koordinacije lokalnih aktera; nepostojanje jedinstvene baze podataka; neprepoznavanje fenomena) i Participacija i socijalna inkluzija (međugeneracijska solidarnost i saradnja; pristup obrazovanju; samoorganizovanje).

Treća sednica Saveta za pitanja starosti i starenja priređena je s ciljem utvrđivanja prioriteta aktivnosti Saveta u narednom periodu. Savet nastoji da poboljša položaj starijih osoba, da omogući ostvarivanje njihovih ljudskih prava, da razvije međugeneracijsku solidarnost, suzbije diskriminaciju i smanji siromaštvo starih, kao i da unapredi njihovu zdravstvenu i socijalnu zaštitu- Takođe da obezbedi pomoć porodicama koje brinu o svojim ostarelim članovima kao i da omogući što šire kreativno učešće starijih građana Srbije u životu zajednice.

16. oktobar 2013.

OBELEŽENO POLA VEKA SUBOTIČKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Jedan od najstarijih u Vojvodini, Centar za socijalni rad Grada Subotice proslavio je 16. oktobra pedeset godina postojanja i uspešnog rada. Uoči proslave, stručni radnici subotičkog Centra dobili su nultu licencu za rad, koja važi šest godina, a odnosi se na 23 socijalna radnika, 7 psihologa, 5 pedagoga, 3 specijalna pedagoga i 5 pravnika.

 OBELEŽENO POLA VEKA SUBOTIČKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

Centar za socijalni rad Grada Subotice nadležan je za više od 140 hiljada stanovnika u 19 naselja, i to u vreme njihovog intenzivnog demografskog starenja, sa prosečnom starošću od oko 42 godine. Usluge centra trenutno koristi 12.000 građana. Lokalna samouprava je ovoj ustanovi 2009. godine poverila još jednu veoma važnu ulogu – izabrala je Centar za socijalni rad Grada Subotice kao izvođača usluge Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremeđajima u društvenom ponašanju.

Za pedeset godina marljivog rada, subotički CSR razvio je brojne usluge socijalne zaštite. Već prve godine po osnivanju uveo je uslugu Brige o deci bez roditeljskog staranja, i tokom pola veka brinuo o ukupno 1.000 dece. Sada, na čelu sa direktorkom Dijanom Prćić, vodi računa o 240 dece, o 350 odraslih i starih lica pod starateljstvom, kao i o 75 korisnika u hraniteljskim porodicama. Samo u toku prošle godine Centar je obavio 61.226 poslova za oko šest hiljada trista korisnika.

Predstavnici republičkih i pokrajinskih vlasti na proslavi pedesetogodišnjice su ocenili da je subotički Centar za socijalni rad među najboljima u državi. – Subotički Centar – naglasila je Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – postavio je standarde koje treba da slede i druge socijalne ustanove u zemlji.

16. oktobar 2013.

SASTANAK RADNE GRUPE ZA PRIPREMU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU

Danas je održan sastanak Radne grupe za pripremu izmena i dopuna Zakona o radu, koja treba da usaglasi stavove u vezi sa izmenama i dopunama ovog zakona. Pored predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva privrede i Ministarstva finansija, kao i predstavnici socijalnih partnera: Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost i Unije poslodavaca Srbije.

Na sastanku su izneti mogući pravci izmena i dopuna Zakona o radu i razmatrana pojedina rešenja koja treba da budu obuhvaćena tim izmenama. Radna grupa će u najkraćem roku nastaviti rad kako bi došlo do konačnog usaglašavanja stavova o izmenama i dopunama Zakona o radu.

15. oktobar 2013.

POČAST STRADALIMA

Komemorativno okupljanje posvećeno odavanju počasti borcima i civilima stradalim u Drugom svetskom ratu u Požarevcu održano je danas u okviru Spomen-kompleksa „Čačalica . Komemorativno okupljanje počelo je ceremonijom odavanja počasti i polaganja venaca kod Spomen-kosturnice stradalih pripadnika Crvene Armije. Venac u ime Vlade Republike Srbije položio je državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković. Nakon toga, srpski i inostrani zvaničnici, koje je predvodio ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić odali su počast žrtvama kod Spomen-kosturnice rodoljuba stradalih u Drugom svetskom ratu.

 POČAST STRADALIMA

Vence kod obe spomen-kosturnice položili su delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnik i predstavnici Grada Požarevca, diplomatski predstavnici Republike Belorusije, Ruske Federacije i Ukrajine, kao i udruženja i građani opredeljeni za negovanje tradicija oslobodilačih ratova Srbije. Organizator komemorativne svečanosti bio je Odbor Vlade za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

 POČAST STRADALIMA

Ministarstvo rada i socijalne politike 2011. godine u potpunosti je finansiralo projekat Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture-Smederevo, koji je za cilj imao sveobuhvatnu obnovu Spomen-kosturnice stradalih pripadnika Crvene Armije, Spomen-obeležja stradalim Jevrejima i Spomen-kosturnice rodoljuba stradalih u Drugom svetskom ratu u okviru spomen-kompleksa „Čačalica“ kod Požarevca.

 POČAST STRADALIMA

15. oktobar 2013.

SVI SMO JEDNAKI POD KAPOM NEBESKOM

''Želim da vam kažem da će Vlada Republike Srbije uraditi sve da unapredi položaj osoba sa invaliditetom. Mnoge od vas poznajem lično, sa nekima sam sarađivala dvadeset godina. Znate i sami da se država trenutno nalazi u ekonomskoj i moralnoj krizi i da je moguće jedino reformama vratiti ugled Srbiji'', poručila je državna sekretarka mr Stana Božović na donatorskoj izložbi umetničkih dela u Domu za odrasla invalidna lica u Zemunu.

 SVI SMO JEDNAKI POD KAPOM NEBESKOM

Ustanova ''Dom za odrasla invalidna lica'' suočava se trenutno sa velikim problemima i nije u mogućnosti da finansira neophodne građevinske radove pa je cilj izložbe upravo bio prikupljanje novca za rekonstrukciju krova i krečenje zgrade. Krov se inače nalazi u veoma lošem stanju i postoji opasnost od njegovog urušavanja.

 SVI SMO JEDNAKI POD KAPOM NEBESKOM

Državna sekretarka mr Stana Božović , naglasila je da će sa svojim timom i dalje raditi na tome da se poboljša položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji i istakla da je neophodno izmeniti što pre zakonsku regulativu kada je reč o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i njihovoj profesionalnoj rehabilitaciji.

Državna sekretarka Božović pozvala je sve osobe sa invaliditetom da ukoliko imaju ideje kako unaprediti sopstveni položaj u društvu, dođu u ministarstvo i zajedno razmotre predložene aktivnosti.

14. oktobar 2013.

Komemorativno okupljanje na stratištu u Dragincu

U mestu Draginac kod Loznice održana je državna komemorativna svečanost posvećena očuvanju dostojanstvenog sećanja na 2.950 civila brutalno likvidiranih 14. oktobra 1941. godine. Kod spomen kosturnice u Dragincu vence su položili uz državne i vojne počasti visoki predstavnici Vlade Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnik Grada Loznice, predstavnici osnovne škole „14. oktobar“ u Dragincu, kao i predstavnici udruženja opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Posle ceremonije polaganja venaca i protokolarnih obraćanja gradonačelnika Loznice gospodina Vidoja Petrovića i državnog sekretara Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike gospodina Negovana Stankovića, održan je i kraći kulturno umetnički program.

 Komemorativno okupljanje na stratištu u Dragincu

*
* *

Spomen-kosturnica u selu Draginac kod Loznice svedoči o prvom masovnom zločinu počinjenom nad civilima u razdoblju Drugog svetskog rata na teritoriji tada okupirane Srbije, kada je tokom jednog dana (14. oktobra 1941. godine), izvršena odmazda streljanjem 2.950 civila.

U jesen 1941. godine jedinice Vermahta krenule su u ofanzivu sa ciljem da povrate izgubljene teritorije u zapadnoj Srbiji. Jedna kaznena ekspedicija uputila se ka Krupnju, ali je na mostu preko Jadra kod mesta zvanog Gajića Stena u blizini Draginca zaustavljena i razbijena od strane partizanskih odreda 14. oktobra 1941. godine.

 Komemorativno okupljanje na stratištu u Dragincu

Nemačke okupacione snage su kao odmazdu za ovaj poraz iz Draginca i okoline sakupile i potom na nekoliko mesta u Dragincu streljale ukupno 2.950 lica. Najmlađa žrtva bila je stara svega tri dana. Nakon toga su ih sve zatrpali u zajedničke grobnice.

Grobnice su posle rata uređene i obeležene, a 1961. godine svi posmrtni ostaci preneti su u zajedničku spomen-kosturnicu izvan sela. Spomen-kosturnica je obeležena granitnim spomenikom visine sedam metara, autora Ostoje Gordanića Balkanskog. Na memorijalu su ispisani spomen-tekstovi. Na mestu ranijih grobnica ostale su uređene humke na kojima se nalaze ploče sa stihovima Đorđa Radišića.

Spomen-kosturnica u Dragincu kod Loznice u potpunosti je obnovljena sredstvima resornog Ministarstva rada i socijalne politike 2011. godine.

 Komemorativno okupljanje na stratištu u Dragincu

Zločin u Dragincu, koji je prethodio sličnim tragičnim događajima u Kraljevu i Kragujevcu tokom oktobra iste godine, u prethodnim decenijama postepeno je zaboravljan tako da sedamdeset godina kasnije, u naše vreme, mali broj građana Srbije ima saznanja o zločinu koji je počinjen.

11. oktobar 2013.

Dodeljene godišnje nagrade „Neven“ i „Dobra igračka“

U četvrtak, 10. oktobra, četvrtog dana Dečje nedelje, koju su priredili Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i ,,Prijatelji dece Srbije”, u Skupštini grada Beograda dodeljene su nagrade „Neven“ i „Dobra igračka“.

Nagrada „Neven“ se dugi niz godina dodeljuje za beletristiku, za ilustraciju, i za knjigu iz oblasti popularne nauke, podstičući umetničko stvaralaštvo za decu, a knjige prispele na konkurs, pošto stručni žiri obavi svoj posao, poklanjaju se porodicama sa više dece.

Žiri za beletristiku u sastavu: predsednica Tijana Tropin, Vladimir Andrić, Zorana Opačić, doneo je ODLUKU da se nagrada “Neven“ za 2012. godinu dodeli VLADIMIRU MANOJLOVIĆU za knjigu „MAJMUNOLjUPCI“ u izdanju Radio televizije Srbije.

Žiri za ilustraciju u sastavu: Vesna Moravić Balkanski, predsednica, Vincent Ludvig Gadomski i Slaviša Ljubomirović doneo je ODLUKU da se nagrada “Neven“ za 2012. dodeli MILENKU STEVANOVIĆU za ilustraciju knjige „BEOGRAD ZA DECU“ u izdanju Kreativnog centra iz Beograda.

Žiri za popularnu nauku u sastavu: Vladimir Jelenković, predsednik, Vladimir Andrić, Zorana Opačić, Tijana Tropin, doneo je ODLUKU da se nagrada “Neven“za 2012. godinu dodeli NIKOLI BOŽIĆU za knjigu ASTRONOMIJAu izdanju „Kreativnog centra“, Beograd.

„Dobra igračka“ je priznanje za kvalitet, koje ukazuje na domaće kvalitetne igračke, a kriterijumi kvaliteta su vaspitno-obrazovni, zdravstveni, estetski, tehničko-tehnološki. Sve igračke prispele na konkurs dostavljaju se porodicama sa više dece, u vidu poklona i podrške.

Žiri, u sastavu: Gordana Cvetković, pedagog, Ministarstvo prosvete Srbije, Tatjana Matijaš, pedagog, Prijatelji dece Srbije, Ljiljana Dragutinović, vaspitač, Udruženje vaspitača Beograda, doneo je ODLUKU da priznanje i mogućnost korišćenja znaka Dobre igračke, ove godine pripadne: proizvođaču igračaka „Kockica“, Subotica, za igračke “Nizalica – voće sa kutijom“ i „Igra sa brojevima“ i proizvođaču igračaka „ODDO“, Beograd, za igračku „Tragovi – igra o umetnosti i putovanju“

Dodeli godišnjih nagrada „Neven“ i „Dobra igračka“ prisustvovala je dečja čitalačka publika, nastavnici, vaspitači, predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva kulture i informisanja, kao i brojni stvaraoci za decu.

11. oktobar 2013.

Obrazovanje daje slobodu

''Međunarodni dan devojčica koji su ustanovile Ujedinjene nacije sa ciljem skretanja pažnje na probleme sa kojima se suočavaju devojčice u svetu posebno je važan i za Srbiju. Iako, na sreću, statistika u našoj zemlji nije tako crna kao na svetskom nivou, postoje problemi na koje je neophodno skrenuti pažnju'', rekla je povodom obeležavanja Međunarodnog dana devojčica, državna sekretarka mr Stana Božović.

Ove godine tema je ''Obrazovanje'' i zato je važno istaći da je u Republici Srbiji obavezno i besplatno pohađanje osnovne škole, kao i da je pohađanje srednje škole besplatno, ali ne i obavezno, podsetila je državna sekretarka Božović.

Ona je naglasila i da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2010. godine, kod dece starosti 7 godina koja upisuju i pohađaju osnovnu školu, nešto više devojčica. Međutim, kod dece starosti od 7 do 14 godina, dakle kroz celo osnovnoškolsko obrazovanje, broj devojčica pada i procenat dečaka i devojčica se skoro izjednačava. Na kraju, 48% devojčica i 52% dečaka završava osnovnu školu. ''Ovaj podatak je značajan kada govorimo o devojčicama u obrazovanju, jer možemo zaključiti da devojčice napuštaju osnovnu školu iz različitih razloga. Ti razlozi su višestruki- kulturološki, ekonomski, porodični, zdravstveni i drugi'', rekla je državna sekretarka mr Stana Božović.

 Obrazovanje daje slobodu

''Kada je u pitanju obrazovanje, posebno su pogođene devojčice iz višestruko diskriminisanih grupa našeg društva. Tu govorimo o Romkinjama, devojčicama ometenim u razvoju ili sa posebnim potrebama, devojčicama iz ruralnih oblasti'', istakla je državna sekretarka.

- Devojčice Romkinje su posebno ugrožene jer u najvećem broju slučajeva nemaju pristup obrazovanju ili su prinuđene da ga napuste tokom osnovne škole, one ne odlučuju samostalno o nastavku školovanja i ranije stupaju u brak i sl. Zbog nepostojanja celovite evidencije, procene koje su nam dostupne govore o tome da devojčice obično završe oko četiri razreda osnovne škole.

- Devojčice sa posebnim potrebama suočavaju se sa brojnim preprekama koje se ogledaju u nepostojanju sistemskih rešenja za njihovo školovanje. Škole za specijalno obrazovanje su neretko slabo dostupne ili imaju ograničen broj mesta. Devojčice koje koriste kolica ili druga pomagala ograničene su na pohađanje samo onih škola koje imaju adekvatnu infrastrukturu odnosno prilaz prostorijama za učenje, a nemaju sve škole te uslove.

- Devojčice iz ruralnih krajeva naše zemlje prinuđene su da prelaze kilometre do škole, angažovane su na brojnim poslovima u domaćinstvu i zbog toga često odustaju od obrazovanja. U ruralnim područjima naše zemlje još uvek je prisutno i jako patrijarhalno vaspitanje, koje ne predviđa obrazovanje za žensku decu.

Državna sekretarka je posebno naglasila da se Republika Srbija u okviru Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike osim svoje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena u unapređivanje rodne ravnopravnosti bavi i položajem devojčica i žena u procesu obrazovanja.

U tom smislu smo, naglasila je, kao cilj predvideli Ravnopravan pristup obrazovanju, ujednačavanje zastupljenosti oba pola na svim nivoima obrazovanja. Poštujući specifičnosti žena iz višestruko diskriminisanih grupa predvideli smo:

-sprovođenje istraživanja o uzrocima prevremenog prestanka školovanja,

-preduzimanje mera posebne akcije za prevazilaženje nejednakosti u pristupu obrazovanju i primenu posebnih programa dopunskog obrazovanja,

-uklanjanje rodne nejednakosti te iskorenjivanje nepismenosti u Srbiji.

 Obrazovanje daje slobodu

''Nadamo se da ćemo nakon sprovođenja temeljnog istraživanja koje je neophodno uraditi u saradnji sa drugim akterima sprovesti i adekvatne aktivnosti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je jedan od aktera, ali je neophodna multisektorska saradnja pri obezbeđivanju boljih uslova za obrazovanje za devojčice u našoj zemlji'', rekla je državna sekretarka.

''Osim stvaranja adekvatnih uslova poput onih fizičkih kao npr. obezbeđivanje prevoza do škole ili rampi za kolica devojčice kojima je potreban taj vid uslova, neophodno je raditi i na promeni svesti roditelja koji su ponekad prepreka za školovanje devojčica'', zaključila je državna sekretarka Stana Božović.

Pored državne sekretarke mr Stane Božović , na konferenciji povodom međunarodnog dana devojčica govorile su i ambasadorka Australije dr Helena Studdert, zamenica šefice UNICEF-a Lesley Miller i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.

9. oktobar 2013.

79. godišnjica smrti kralja Aleksandra Prvog

Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike gospodin Negovan Stanković predvodio je državnu ceremoniju povodom obeležavanja 79. godišnjice smrti kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.

Ceremonija je održana 9. oktobra 2013. godine u 11.30 časova u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. Organizator centralne državne komemorativne svečanosti bio je Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije Vlade Republike Srbije.

Tom prilikom, lovorove vence na sarkofag kralja takođe su položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, opštine Topola, kao i udruženja građana opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

9. oktobar 2013.

Otvorena vrata Palate Srbija

Trećeg dana Dečije nedelje 2013, koju je priredilo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike skupa sa Prijateljima dece Srbije, u sredu, 9. oktobra, održan je, u Palati «Srbija» u Beogradu, «Dan otvorenih vrata» – prijem porodica sa decom u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.Ovaj prijem je tradicionalan; njegov cilj je susret dece, njihovih porodica i prijatelja dece sa predstavnicima Vlade Republike Srbije koji svojim radom doprinose stvaranju pozitivne klime za rađanje i pružaju podršku odgovornom roditeljstvu.

U goste Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike prispele su porodice sa više dece, među njima i hraniteljske i usvojiteljske.

Državni sekretar Brankica Janković poželela je dobrodošlicu gostima i kazala da je – što se tiče nadležnih službi u Ministarstvu, Dan otvorenih vrata – svaki dan.

 Otvorena vrata Palate Srbija

– Poznato vam je da je Srbija jedna od demografski najstarijih država u Evropi – rekla je državna sekretarka Janković. – Naša demografska struktura mora da se popravlja, zato je važno da neprekidno pružamo podršku odgovornom roditeljstvu u porodicama sa više dece. Takođe, hraniteljstvo i usvojenje su od velikog značaja, kao najadekvatniji oblik zaštite dece bez roditelja, jer je život u porodici nezamenjiv.

U ulozi ambasadora roditeljstva, Minja Subota i Leontina, skupa sa decom i roditeljima otpevali su nekoliko popularnih dečjih pesama.

Predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike uručili su deci prigodne poklone.
Pogledajte Foto galeriju Pogledajte Video galeriju

7. oktobar 2013.

Otvorena Dečija nedelja

 Otvorena Dečija nedelja

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, skupa sa Prijateljima dece Srbije, priredilo je Dečiju nedelju 2013, koja je svečano otvorena 7. oktobra u Domu omladine u Beogradu, pod sloganom "Slušajte, mama i tata, želim sestru il´ brata".

Dečiju nedelju otvorila je državna sekretarka Brankica Janković, a na svečanosti su govorili i pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, predstavnica Kancelarije Unicefa u Beogradu Jadranka Milanović, i predsednik Prijatelja dece Srbije, pesnik Ljubivoje Ršumović.

Državna sekretarka Janković kazala je da je Dečija nedelja prilika da podvučemo značaj najmlađeg naraštaja, jer je Srbija jedna od demografski najstarijih država u Evropi, a glavni uzrok tome je niska stopa nataliteta.- Činjenica je da negativan trend nataliteta postoji i u visokorazvijenim državama, uprkos tamošnjim solidnim merama populacione politike, što nama nije za utehu, ali ne treba ni da nas obeshrabri. Naše je da ne posustajemo, nego da se svim silama borimo za masovnije potomstvo. Najbolji lek u starosti su - deca. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, na čelu sa dr Jovanom Krkobabićem, potpredsednikom Vlade Srbije, neprekidno daje podršku porodici i odgovornom roditeljstvu, zagovarajući međugeneracijsku solidarnost. Nastojaćemo da – pre svega razvijanjem različitih servisa, ali i iznalaženjem još boljih sistemskih rešenja, u skladu sa finansijskim i drugim mogućnostima, pomažemo i porodice koje imaju decu sa smetnjama u razvoju - naglasila je Brankica Janković.

Pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, pozvao je decu da budu uporna sa zahtevom da imaju sestru i brata i istakao koliko je važno da svi skupa stvaramo uslove da nam se rađa više dece. Gospodin Antonijević naveo je podatak da je ove godine u školu upisano gotovo 8.000 učenika manje nego prošle.

Gospođa Jadranka Milanović, predstavnica Kancelarije Unicefa u Beogradu, kazala je da deca do osamnaest godina starosti čine nešto manje od 18 procenata populacije, odnosno da je jedno dete okruženo sa četiri starije osobe, o kojima će jednoga dana morati da brine.

- Valja stvarati zdravo i stimulativno okruženje za rađanje - rekla je gospođa Milanović. - Dosta toga je u Srbiji već učinjeno, rezultati su vidljivi, ali predstoji još mnogo obaveza.Predsednik Prijatelja dece Srbije Ljubivoje Ršumović, pročitao je svoj "Vapaj":

Ako naučimo decu da misle, imaćemo pametan narod.
Ako naučimo decu da rade, imaćemo vredan narod.
Ako ih naučimo da čitaju knjige, imaćemo mudar narod.
Ako ih naučimo da se igraju, imaćemo kreativan narod.
Ako ih naučimo da vole, imaćemo dobar narod.
Ako naučimo decu da žive, imaćemo srećan narod.
AVAJ!
Da bismo imali koga da učimo, MORAMO RAĐATI DECU!

Na kraju svečanosti uručeno je priznanje za dobročinstvo deci - "Maslačak". Ovogodišnja dobitnica Mila Alioski, babica-fizioterapeut, zaslužila je "Maslačak" tako što je uz njenu pomoć do sada na svet došlo više od sto hiljada beba!

- Četrdeset godina sam - kazala je gospođa Alioski - radila u velikoj ginekološko-akušerskoj klinici i pripremila oko sto hiljada žena za porođaj. Moj moto je bio: "Porođaj bez straha".

Kao podsticaj rađanju i odgovornom roditeljstvu, u Domu omladine je - saopštio je direktor Marko Stojanović - otvorena i Škola za tata-mate.

Nakon svečanog otvaranja Dečje nedelje 2013, održana je javna debata "Podrška rađanju između mogućnosti i prepreka“.

 Otvorena Dečija nedelja


Pogledajte Foto galeriju Pogledajte Video galeriju

5. oktobar 2013.

Komemorativno okupljanje na stratištu u Jajincima

Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić predvodio je 5. oktobra 2013. godine u 11.00 časova na strelištu u Jajincima u Beogradu državnu komemorativnu svečanost posvećenu očuvanju dostojanstvenog sećanja na više desetina hiljada brutalno likvidiranih na tom mestu stradanja u Drugom svetskom ratu.Državnoj ceremoniji prisustvovali su predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Nebojša Stefanović, predsednik Vlade Republike Srbije, ministri u Vladi Srbije, izaslanici Njegove svetosti patrijarha srpskog Gospodina Irinea, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, zvaničnici Grada Beograda, Opštine Voždovac, diplomatski i vojno-diplomatski predstavnici više od četrdeset država, predstavnici Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, veliki broj ratnih veterana, nosioci najviših vojnih odlikovanja, nekadašnji zatočenici logora smrti u okupiranoj Evropi tokom Drugog svetskog rata, potomci stradalih, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti i brojnih ustanova kulture, nauke, obrazovanja i umetnosti, učenici beogradskih osnovnih i srednjih škola, kao i veliki broj građana Beograda i čitavog niza gradova i mesta u Srbiji.

 Komemorativno okupljanje na stratištu u Jajincima

Nakon ceremonije polaganja venaca, koja se odvijala uz najviše državne i vojne počasti, velikom broju srpskih i inostranih zvaničnika, kao i okupljenim građanima obratili su predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i bivši zatočenik banjičkog logora Ljubomir Zečević.

Posle obraćanja usledio je prigodan umetnički program pod nazivom „Besede o životu i smrti“ na kome su učestvovali : dramski umetnici Vujadin Milošević, Miloš Tanasković, Branko Jerinić, Miloš Petrović, Milan Pajić i Andrijana Gavrilović, hor AKUD „Lola“, baletska trupa klasičnog baleta, dirigent Milovan Pančić, voditelj programa Vladimir Jelić i scenario i režija Nikola Matić.

Po svom značaju, državna komemorativna svečanost na strelištu u Jajincima predstavlja najveće okupljanje takve vrste u Srbiji u 2013. godini.

Radio televizija Srbije je direktno prenosila državnu komemorativnu ceremoniju.

Državna komemorativna svečanost na strelištu u Jajincima nije samo događaj koji za cilj ima očuvanje dostojanstvenog sećanja na sve nevino postradale tokom Drugog svetskog rata, već i istinska prilika da se sa najvećeg mesta stradanja u državi pošalje jedinstvena poruka privrženosti antifašizmu, nenasilju, razumevanju, toleranciji i saradnji.

 Komemorativno okupljanje na stratištu u Jajincima


Pogledajte Foto galeriju Pogledajte Video galeriju

4. oktobar 2013.

Razgovor sa delegacijom MMF

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, Jovan Krkobabić, primio je danas delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda koja se nalazi u višednevnoj poseti Srbiji. Razgovor s predstavnicima MMF-a bio je posvećen strukturnim reformama koje očekuju Srbiju posebno u domenu tržišta rada i PIO sistema.

 Razgovor sa delegacijom MMF

Jovan Krkobabić i Zuzana Murgasova, koja predvodi misiju MMF-a, zajednički su konstatovali da treba ohrabritit svaki potez koji doprinosi stvaranju ambijenta za novo zapošljavanje. Krkobabić je delagaciji MMF-a predočio da je pripremljena radna verzija Zakona o radu i da očekuje da i drugi partneri ulože maskimalan napor na neophodnom usaglašavanju kako bi došli do prihvatljvog teksta zakona. Očekuje se da će taj deo posla biti završen do kraja godine.

 Razgovor sa delegacijom MMF

U delu razgovora koji se odnosio na stanje sistema PIO razmatrana su eventualna unapređenja u daljem funkcionisanju ovog velikog sistema. Potpredsednik Vlade Srbije predočio je i sve efekte reformi PIO iz 2011. godine kao i stepen ušteda koje su do sada dale rezultate. Zuzana Murgasova je, na kraju razgovora, izrazila zadovoljstvo spemnošću za dijalog kao i zahvalnost na precizno predočenoj slici poteza koji se tiču reformi u ovim domenima.

 Razgovor sa delegacijom MMF

4. oktobar 2013.

Dečija nedelja braće i sestara

Otvaranje Dečije nedelje 2013. i medijska promocija ove manifestacije održaće se u ponedeljak, 7. oktobra 2013, od 11 do 13.30 sati, u Domu omladine (Makedonska 22).

Ove godine Dečija nedelja posebnu pažnju posvećuje doprinosu stvaranja pozitivne klime za rađanje i pružanje podrške razvoju modela odgovornog roditeljstva, a odvijaće se pod motom:

Slušajte mama i tata,
želim sestru il’ brata!

Aktivnosti definisane Programom za 2013. godinu, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike realizovaće u saradnji sa organizacijom ,,Prijatelji dece Srbije”. (Program dečije nedelje 2013)

U svečanosti otvaranja Dečije nedelje, 7. oktobra u 11 časova, učestvuju: Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vesna Rakonjac, član Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, Ljubiša Antonijević, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Judita Rajhenberg, direktorka Unicefa za Republiku Srbiju, Ljubivoje Ršumović, predsednik Prijatelja dece Srbije, kao i brojni predstavnici udruženja/OCD, vladinih, kulturnih i humanitarnih organizacija i institucija.

U nastavku otvaranja manifestacije, nakon dodele priznanja za dobročinstvo deci „Maslačak“, biće održana javna debata „Podrška rađanju – između mogućnosti i prepreka”, u kojoj će učestvovati: prof. dr Mirjana Rašević, direktorka Instituta društvenih nauka, Mirjana Sovilj, direktorka Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora ,,Đorđe Kostić”, Zoran Stanković, ginekolog, Institut za majku i dete, Vera Sitarica, serija „Vreme je za bebe”, producentska kuća NIRA, Vesna Moravić Balkanski, akademski slikar, majka više dece.

1. oktobar 2013.

Potrebna nam je solidarnost

Pančevo je juče povodom ''Dečije nedelje'' ugostilo državnu sekretarku Stanu Božović koja se rado odazvala pozivu jer kako je sama rekla, njena obaveza kao državnog sekretara i predsednika Nacionalnog saveta za brigu o deci i populaciji je da uvek bude tamo gde su najmlađi i najugroženiji.

 Potrebna nam je solidarnost

Ona je najpre posetila Dom za decu bez roditeljakog staranja ''Spomenak'' i upoznala se sa problemima sa kojima se ova ustanova suočava. Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" iz Pančeva je ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač AP Vojvodina, dok se sredstva za finansiranje osnovnog oblika rada – domskog smeštaja, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Funkcija Doma je zbrinjavanje dece i omladine bez roditeljskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju, do obezbeđivanja uslova za povratak u sopstvenu, ili zbrinjavanja u nekoj drugoj porodici (srodničkoj, hraniteljskoj, starateljskoj), odnosno do osposobljavanja za samostalan život. Smeštajni kapacitet Doma je 48 mesta i još 48 za dodatne usluge a kroz ovaj Dom prošlo je do sada 1.300 a trenutno u Domu boravi 33 dece.

Državna sekretarka Stana Božović je rekla da ''Spomenak'' predstavlja reprezentativnu ustanovu takvog tipa i da će Ministarstvo zajedno sa ustanovom sastaviti listu prioriteta za unapređenje uslova u Domu. Ona je pozvala direktorku Doma Zdenku Radojković da dođe u Ministarstvo i da zajedno vide šta su prioriteti na koji način može da se pomogne toj ustanovi. Jedan od njih je i teretana koja je prepuna vlage i potrebno je što pre rešiti taj problem. Državna sekretarka obišla je novu kotlarnicu kao i vešernicu gde je bila u prilici da vidi i nove mašine ze veš. Ona je pohvalila žene koje brinu o tom delu ustanove gde je higijena na visokom nivou.

 Potrebna nam je solidarnost

Posebnu pažnju državnoj sekretarki privukla je dečija keramička radionica i mladi majstori koji svoju kreativnost iskazuju praveći minđuše, keramičke figurice i venecijanske maske. Ona je tom prilikom savetovala talentovane štićenike Doma da nastave sa učenjem i radom jer imati zanat u rukama je nešto dragoceno. Državna sekretarka je rekla i da će vrlo rado povezati Dom sa nadležnima za socijalno predzetništvo da bi se obezbedila prodaja dečijih radova što bi im omogućilo dalje usavršavanje.

Državna sekretarka Stana Božović obišla je i sobe gde su deca bez roditeljskog staranja smeštena i sa svima se pozdravila i porazgovarala, pitala ih šta im nedostaje i kako im je u Domu. Činjenica da deca nisu sedam godina išla na more veoma je rastužila državnu sekretarku koja stalno ističe i apeluje da je solidarnost nešto što nam nedostaje kao društvu. Ona je rekla i da grad mora naći način da pomogne Domu. Sa druge strane i pored problema koje je zatekla ona je zadovoljna kako se vaspitači ophode prema deci kao i organizacijom. Na kraju druženja poklonila je deci predškolskog uzrasta školski pribor i igračke.

 Potrebna nam je solidarnost

U gradskoj upravi Pančevo državna sekretarka Božović bila je učesnik tribine na temu ''Populaciona politika u Srbiji'' i to je bila prilika da još jednom podseti javnost i prisutne da su deca veoma važna i da su ona budućnost svake zemlje a kada je reč o Srbiji, pomenula je zastrašujuće rezultate popisa koji pokazuju da nas je sve manje i da su prošle školske godine 53 škole imale od 1-5 đaka a 4.800 odeljenja sa manje od 14 đaka. Ona je iznela i podatak da je 14.000 prosvetnih radnika trebalo da ostane bez posla jer su višak. Državna sekretarka je upozorila na činjenicu da svake godine izgubimo po jedan grad i zbog toga je vrlo važno raditi na Populacinoj politici.

''Strategija Populacione politike i akcioni planovi u Srbiji nažalost , prethodnih godina nisu se primenjivali i samo su bili mrtvo slovo na papiru'', rekla je državna sekretarka i naglasila da mi još uvek kada je reč o ovoj oblasti nemamo dobru i jasnu Strategiju. Takođe, rekla je da će ova Vlada raditi na stvaranju ambijenta da se ljudi zaposle, jer nezaposlenost je jedan od najvećih problema u Srbiji. ''Milion ljudi je bez posla, imamo pad morala, krizu braka i porodice, porast nasilja, sve su to patološke pojave u društvu koje je potrebno što pre iskoreniti''. Ona je ukazala i na to da deca čiji roditelji nemaju posao ne mogu biti srećna jer nemaju uslove za normalan život. Upozorila je i na to da su mnoga deca u Srbiji žrtve nasilja u porodici i da kasnije i sama postaju nasilnici. ''Naša obaveza je da se izborimo sa nasiljem, na početku jesenjeg zasedanja Narodne skupštine naćiće se i Istanbulska konvencija koja će obuhvatiti sve segmente u borbi protiv nasilja '' najavila je državna sekretarka i rekla da očekuje za dvadeset dana njenu ratifikaciju.

 Potrebna nam je solidarnost

Državna sekretarka je još jednom ponovila da je u teškim vremenima u Srbiji kada je kriza svuda oko nas , solidarnost najvažnija i da bi nam svima život bio mnogo lakši kada bi lokalne samouprave i ljudi dovre volje zajedno krenuli u rešavanje problema koji muče najugroženije građane.

Svoju posetu Pančevu državna sekretarka je završila gosotvanjem na RTV Pančevo u emisiji ''Jedan na jedan'' koju ćete uskoro moći da pogledate.

1. oktobar 2013.

Krkobabić: neprihvatljivo smanjenje penzijaPovodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra, Gerontološko društvo Srbije i Crveni krst Srbije, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, priredili su, u Domu sindikata u Beogradu, manifestaciju „Budućnost kakvu želimo – ono što starije osobe govore, dugovečnost i razvoj: prilike i izazovi“.

"Ima onih koji misle da je ta penzija velika i da bi je trebalo smanjiti na 43 odsto od prosečne zarade. To bi moglo, kada bi se smanjila na 43 odsto nemačke zarade, ali kad bi se smanjila na 43 odsto srpske zarade, onda bi penzionere doveli u poziciju da žive ispod granice siromaštva", rekao je Krkobabić na obeležavanju Dana starih.

Potpredsednik je skrenuo pažnju da bi se tako "otvorio jedan proces nepravednog i ubrzanog umiranja ove kategorije građana i da se to ne može dozvoliti", jer su penzioneri stvaraoci ove zemlje.

 Krkobabić: neprihvatljivo smanjenje penzija

Krkobabić je najavio je da će srpska strana u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom razmotriti sve predloge penzijske reforme i da neće dozvoliti improvizacije. "Tek ćemo razgovarati o tim problemima i oceniti da li u ovom trenutku postoje uslovi za neku dodatnu reformu. Ne znam kakvih sve ima predloga, ali sve što stigne na sto razmotrićemo, videćemo, pa ćemo o tome razgovarati", rekao je novinarima.

Kako je istakao Krkobabić, to su suviše ozbiljne stvari i srpska strana će tome posvetiti punu pažnju. "Nećemo dozvoliti da se nikakva improvizacija u tom pravcu sprovede", rekao je potpredsednik.

1. oktobar 2013.

Praznik starih

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra, Gerontološko društvo Srbije i Crveni krst Srbije, uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, priredili su, u Domu sindikata u Beogradu, manifestaciju „Budućnost kakvu želimo – ono što starije osobe govore, dugovečnost i razvoj: prilike i izazovi“.Na svečanosti otvaranja ovog programa govorio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, dr Jovan Krkobabić, dr Miloš Nemanjić, predsednik Gerontološkog društva Srbije, prof. dr Dragan Radovanović, predsednik Crvenog krsta Srbije, i Nataša Todorović iz Mreže HumanaS. Program su pesmom začinili dečji hor „Čarolija“, sa dirigentom Leontinom Vukomanović, i „Raspevana Šumadija“, hor Gerontološkog centra Beograd, klub u Mladenovcu.

Potpredsednik Jovan Krkobabić je, na otvaranju manifestacije "Budućnost kakvu želimo-ono što starije osobe govore, dugovečnost i razvoj: prilike i izazovi", napomenuo da se ulažu napori kako bi penzioneri imali redovna primanja. "Penzija je tolika, kolika je, ali je sigurna", rekao je Krkobabić i naglasio da će ministarstvo koje on vodi i Vlada Srbije uložiti napore da ova populacija živi normalno i u ovako teškim uslovima.

"Sigurno ne mogu da vam obećam nikakvo vanredno i veliko povećanje standarda tako brzo, ali to i ne zavisi od volje čoveka, već koliko stvaramo. Ukoliko bude radila privreda, ukoliko se bude više investiralo, zapošljavalo, u tom meri će bolje živeti i penzioneri", rekao je Krkobabić.

On je pozvao i na međugeneracijsku solidarnost, jer, kako kaže, svi će jednog dana biti stari.

 Praznik starih     Praznik starih

Predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović podsetio je da je Crveni krst Srbije najstarija humanitarna organizacija i da se posebna pažnja posvećuje najstarijim, ugroženim sugrađanima. On je ukazao da ova organizacija već sprovodi nekoliko akcija, a to su podela higijenskih paketa ugroženima, zatim pomoć da stari i ugroženi građani dobiju zdravstvenu zaštitu, kao i program Narodnih kuhinja.

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike ističe da se položaj starijih u Srbiji danas nikako ne može nazvati dobrim i povoljnim jer je najviše siromašnih među najstarijom populacijom, što je problem na kome treba da se radi u narednom periodu. Ona je navela da će politika vlade i dalje biti podsticanje aktivnog starenja i prvenstveno, razvoj servisa i usluga koji su neophodni starima i u skladu sa njihovim potrebama.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija se nalazi u poodmakloj fazi demografskog starenja jer je prema popisu iz 2011. godine, od 7.186.862 građanina Srbije, starijih od 65 godina bilo 1.177.766. Starijih od 85 godina ima 81.550, što je dobar trend koji pokazuje da dolazi do produženja životnog veka. Prema poslednjem popisu, 528.414 građana je imalo između 60 i 64 godine.

 Praznik starih     Praznik starih


Pogledajte Foto galeriju

Video galerija

Ne nasilju nad starijima, ne nasilju u porodici!  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju