Saopštenja

27. mart 2014.

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra
podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je konkurs za podnošenje predloga u okviru projekta «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice.» koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU. Grant šema vredna 4,35 miliona evra ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među pripadnicima najugroženijih i najsiromašnijih društvenih grupa.

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, Delegacija EU u Srbiji će održati informativne sesije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu.

 Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

Projekat ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije najugroženijih grupa putem obezbeđivanja održivih socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice; unapređenje položaja Roma kroz inicijative za njihovu aktivnu socijalnu inkluziju; unapređenje efikasne upotrebe sredstava kroz saradnju sa partnerima i drugim akterima uključenim u pružanje podrške ugroženim grupama kao i podsticanje i unapređenje međuopštinske saradnje (putem takozvanog «grupnog pristupa») u pružanju socijalnih usluga.

Ukupan iznos sredstava namenjenih ovom projektu iznosi 4,350.000 evra, a podeljen je u dva dela:

• Prvi deo: Socijalne usluge na nivou lokalnih zajednica

 • Budžet: 2.900.000 evra
 • Iznos grantova: od 100.000 do 300.000 evra
 • Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, lokalne samouprave i javne institucije angažovane u oblasti socijalne zaštite.

Podnosioci prijava bi trebalo da, kroz svoje akcije, doprinesu jačanju postojećih usluga ili uspostavljanju novih, da predlože nove modalitete ili da objedine postojeće, kako bi poboljšali efikasnost i delotvornost..

• Drugi deo: Inicijative posvećene aktivnoj inkluziji Roma

 • Budžet: 1.450.000 evra
 • Iznos grantova: od 60.000 do 500.000 evra
 • Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, javne institucije koje pripadaju sektoru socijalne zaštite, nezavisna vladina tela koja pripadaju relevantnim sektorima, javne institucije iz sektora zdravstva, obrazovanja i kulture, javna preduzeća, lokalne samouprave i međunarodne organizacije.

Podnosioci prijava bi za cilj trebalo da imaju unapređenje ljudskih resursa i zapošljivosti kroz pružanje podrške obrazovanju, povećanje zaposlenosti i jačanje preduzetništva kao i podsticanje lokalnih zajednica ili lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) da igraju aktivniju ulogu u procesu donošenja odluka koje se tiču razvoja lokalne privrede.

Informativne sesije o javnom pozivu za dostavljanje ponuda će biti održane širom Srbije prema sledećem rasporedu:

Grad

Datum i vreme

Mesto održavanja

Adresa

Beograd

1. april 2014.
11:00 - 15:00

Dom omladine Beograda (sala
Amerikana, prvi sprat)

Makedonska 24

Novi Sad

2. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(skupštinska sala)

Žarka
Zrenjanina 2

Niš

3. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(velika sala)

Nikole Pašića 24

Užice

4. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(svečana sala)

Dimitrija Tucovića 52

Potencijalnim podnosiocima prijava koji su zainteresovani da prisustvuju informativnim sesijama se preporučuje da se registruju na sledećem linku: http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

Rok za podnošenje prijava je 19. maj 2014.

Prijavni paket, koji uključuje smernice za podnosioce prijava, dostupan je za preuzimanje na sledećim veb stranicama:

Delegacija EU u Republici Srbiji: www.europa.rs

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

27. mart 2014.

Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

U Briselu je 25. marta 2014. godine održan sastanak bilateralnog skrininga za Poglavlje 2. Ovo poglavlje evropskog prava odnosi se na slobodu kretanja radnika tj. na oblast koja je deo prava na kojima je zasnovana EU. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Martinović, predsednik Pregovaračke grupe 2 i državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike koje je nadležna insitucija za vođenje pregovora u ovoj oblasti.

 Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

Delegaciju Republike Srbije, osim predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, predstavljali su i predstavnici Kancelarije za evropske integracije, pregovaračkog Tima za vođenje pregovora o pristupanju, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Misije Republike Srbije u Briselu. Evropsku uniju predstavljali su eksperti iz Direkorata za zapošljavanje i jednake mogućnosti i Direktorata za proširenje.

 Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

Na sastanku je detaljno predstavljeno stanje u pogledu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa propisima EU u sledećim oblastima: pristup tržistu rada, EURES, kordinaciji sistema socijalnog osiguranja i Evropske zdravstvene kartice.

26. mart 2014.

Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Na sednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije predstavljen je izveštaj Deca u sistemu socijalne zaštite 2013, koji je pripremio Republički zavod za socijalnu zaštitu.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Kroz petogodišnji komparativni pregled, u izveštaju su prikazana osnovna kretanja, stanje i položaj dece u sistemu socijalne zaštite, sa naglaskom na 2013. godinu. U prethodnom periodu, izveštaji u socijalnoj zaštiti su obuhvatali sve korisničke grupe, a ovog puta deca su izdvojena kao poseban segment.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Popis iz 2011. godine pokazao je da se u Srbiji smanjuje broj dece do 18 godina. Bez obzira na ovaj trend, izveštaj pokazuje da se broj dece korisnika usluga centara za socijalni rad povećava, pa je, samo od od 2011. godine do danas, uvećan za oko 14 odsto.

Takođe, podaci pokazuju da je, u poslednjih pet godina, zanemarivanje dece u stalnom porastu, a, na primer, 2009. godine u centrima za socijalni rad evidentirano je ukupno 841 porodica u kojima su deca bila žrtve nasilja. U 2013. godini zabeleženo je 3.637 takvih porodica. Ovo pokazuje, pored ostalog, bolje evidentiranje slučajeva nasilja nad decom, a time i efektivniju zaštitu dece žrtva zlostavljanja i zanemarivanja.Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike

Predsednik Saveta za prava deteta i državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankica Janković, ukazala je na značaj izveštavanja i prakse zasnovane na podacima za unapređenje položaja sve dece u Srbiji. Ovaj izveštaj poslužiće profesionalcima iz sistema socijalne zaštite, kao i zainteresovanoj stručnoj i široj javnosti da unaprede svoj rad, odnosno podignu svest o problemima i položaju dece. Janković je istakla i da će Savet za prava deteta u svom budućem radu koristiti i podatke iz ovog izveštaja za davanje inicijativa Vladi i njenim ključnim institucijama u formulisanju i sprovođenju javnih politika prema deci u našoj zemlji.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Po prvi put, ovaj izveštaj sadrži sintetizovane podatke iz više različitih izvora: centara za socijalni rad, domova za smeštaj, Centara za porodični smeštaj i usvojenje, pružalaca usluga u zajednici, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog zavoda za statistiku, Komesatijata za izbeglice i migracije, vaspitno popravnih domova. U izveštaj su inkorporirani i podaci sudova i tužilaštava, dostupni preko Republičkog zavoda za statistiku.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

26. mart 2014.

Zaposleni u Gerontološkom centru Kikinda i zavodu „Male pčelice“
preduzeli sve mere za zaštitu korisnika

Inspektori socijalne zaštite Minitarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, odmah po dobijanju informacije o mogućoj pojavi epidemije gripa u ustanovama socijalne zaštite Gerontološki centar Kikinda i Zavod za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ u Kragujevcu, izvršili su vanredne inspekcijske nadzore u pomenutim ustanovama i tom prilikom utvrdili da su zaposleni preduzeli mere za zaštitu korisnika kao i da nisu utvrđene nepravilnosti po pitanju postupanja po proceduri.

Prvi simptomi pojave u Gerontološkom centru Kikinda primećeni su 13. marta 2014. godine, kada su se ispoljili kod samo par korisnika, kao akutne respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu. Kako su narednih dana simptomi uočeni kod još jednog broja korisnika, ustanova se 16. marta obratila Zavodu za javno zdravlje Kikinda koji je uzeo potrebne uzorke i dan kasnije ustanovi dostavio Predlog mera za sprečavanje respiratornih infekcija, ne kvalifikujući pojavu kao epidemiju virusa gripa, i sa stavom da je ''još uvek aktivnost virusa gripa u očekivanim granicama za posmatrani period''. Kako se, po proceni Zavoda za javno zdravlje, u narednom periodu očekivao dalji porast broja oboljevanja od respiratornih infekcija, data je preporuka za primenu datih mera za sprečavanje širenja ove bolesti.

Ustanova je odmah pristupila sprovođenju predloženih mera. Do dana vršenja inspekcisjkog nadzora, evidentirano je 28 korisnika sa simptomima infekcija. Nema hospitalizovanih lica, niti težih zdravstvenih slika korisnika. Predložene mere se i dalje primenjuju, iz razloga što je preporukama definisana njihova primena do najranije 7 dana od poslednjeg oboljevanja od infekcije.

U Zavodu za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ u Kragujevcu, prvi simptomi sa blago povišenom temperaturom pojavili su se unazad nekoliko dana, ali kao sporadični slučajevi. Na dan vršenja inspekcijskog nadzora evidentirano je 14 korisnika sa ovim simptomom. Institut za javno zdravlje, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Kragujevac je od strane ustanove obavešten o pojavi infekcije 24. marta 2014. godine i telefonom i dopisom br. 01-428 od 24. marta kojim je ujedno zatražena stručna pomoć, jer u Zavodu „Male pčelice“ nema epidemiologa i infektologa.

Institut za javno zdravlje Kragujevac je istog dana dostavio Zavodu „Male pčelice“ svoju informaciju, u kojoj kaže da je 4 korisnika iz Zavoda obolelo od ''ARDS'', (akutni respiratorni sindrom) da su dva korisnika hospitalizovana 22. marta, a druga dva dan kasnije. Po rečima Instituta za javno zdravlje svi pregledani pacijenti su imunodeficijentni sa nekim hroničnim oboljenjem (karcinom, turbekoloza, apces mozga) što je i bio razlog upućivanja na bolničko lečenje.

Od Instituta za javno zdravlje nije dobijeno Upustvo o postupanju vezano za epidemiju gripa, jer epidemija nije proglašena.

O dva preminula korisnika, Institut za javno zdralje navodi da je jedan imao karcinom pluća i on je preminuo u Zavodu, a drugi preminuli je lečen od bronhopneumonije desetak dana ranije i pored oporavka on je dobio naglo gušenje zbog koga je prebačun u Urgentni centar KC Kragujevac, gde je preminuo 23. marta 2014. godine.

O svim hospitalizovanim korisnicima obavešteni su organi starateljstva, odnosno uputni centri za socijalni rad i staratelji.

Po navodima inspektora socijalne zaštite, tokom trajanja inspekcijskog nadzora, prisutnog lekara u ustanovi telefonom je kontaktirala dr Slavica Rakić, zaposlena u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, i usmeno ga izvestila da nema epidemije gripa i da su kod dva hospitalizovana korisnika izolovali virus sezonskog gripa AH3.

Neposredno po završetku inspekcijskog nadzora, direktor Zavoda za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ telefonom je kontaktirao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i obavestio da ga je pomenuta doktorka u ponovnom razgovoru obavestila da je proglašena epidemija gripa, iako nije bilo novoobolelih korisnika, niti nekih drugih okolnosti u odnosu na prethodni dan, koje bi uticale na ovu promenu stava. Institut za javno zdravlje nije dostavio pismeno obaveštenje o proglašenju epidemije, niti uputstvo o postupanju u tim okolnostima.

Ustanova je preduzela sve neophodne mere zaštite korisnika u skladu sa postojećim procedurama.

Zdravstvena inspekcija do ovog momenta nije izvršila ipekcijski pregled u Zavodu „Male pčelice“, a republički sanitarni inspektor nakon inspekcijskog pregleda realizovanog 25.marta 2014. godine nije uočio ni jednu nepravilnost niti je izrekao nalog mera.

24. mart 2014.

Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, saopštava da je povodom obeležavanja 24. marta - Dana sećanja na žrtve NATO agresije, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković položio vence na spomenik deci stradaloj tokom perioda NATO agresije u Tašmajdanskom parku, kao i na spomenik Žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990 do 1999 godine na Savskom trgu u Beogradu.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Ceremonija polaganja venca i odavanja počasti kod spomenika obavljene su u 10 i 12 časova uz prisustvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Grada Beograda, velikog broja udruženja i građana.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji, podigli su beogradski dnevni list ``Večernje novosti`` sa svojim brojnim čitaocima neposredno po okončanju napada NATO snaga na našu zemlju. Spomenik je posvećen uspomeni na 89 mališana stradalih u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

21. mart 2014.

Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim
manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa asocijacijom „Duga“ održala je završnu konferenciju na kojoj su bili predstavnjeni rezultati obuka zaposlenih u Centrima za socijalni rad širom Srbije, za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i članovima njihovih porodica u skladu sa programom „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“, kao i „Preporuke za što adekvatniji odgovor sistema socijalne zaštite na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“.

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Obuke koje je pohađalo 612 osoba iz 131 centra za socijalni rad održane su u Beogradu, Nišu, Čačku, Novom Sadu, Prokuplju, Vranju, Kragujevcu, Požarevcu, Pančevu, Zrenjaninu, Subotici, uz podršku Saveta Evrope ambasade Velike Britanije u Srbiji.

Cilj navedenih obuka namenjenih stručnim radnicima bio je sticanje znanja i veština za adekvatno postupanje prema LGBT osobama i članovima njihovih porodica radi uspešne socijalne inkluzije i unapređivanja njihovog položaja u društvu.

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u partnerstvu sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, je prepoznalo značaj ovog programa, a prisutnima se obratila Državna sekretarka Brankica Janković:

„Izražavam veliko zadovoljstvo što danas imam priliku da se obratim na skupu, koji ima veliki značaj za unapređenje položaja LGBT osoba, uključujući i doprinos sistema socijalne zaštite.“ rekla je Brankica Janković

„Smatramo izuzetno važnim da stručnjaci, zaposleni u centrima za socijalni rad, budu upoznati sa specifičnim problemima i senzibilisani za rad sa LGBT populacijom, kako bi uspešnije mogli da prepoznaju njihove potrebe i postali njihov važan izvor društvene podrške. Verujemo da će se, kroz unapređene stručnih kompetencija zaposlenih, smanjiti nevidljivost ove populacije, kao i olakšati suočavanje se sa velikim brojem problema, koji su direktan rezultat njihove društvene stigmatizacije.“

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Državni sekretar Brankica Janković, na kraju svog obraćanja, je posebno istakla da su sprovedene obuke nesporno doprinele da se osnaže kapaciteti za rad zaposlenih u centrima za socijalni rad, i da je time unapređen kvalitet, ali i efikasnost i efektivnost procesa procene i planiranja usluga u centrima, koje se pružaju osetljivim grupama i grupama u riziku, odnosno LGBT osobama i njihovim porodicama.

„Verujem da će stručnjaci centara za socijalni rad primeniti stečena znanja, da će bolje identifikovati potrebe LGBT osoba i njihovih porodica inicirati uspostavljanje odgovarajućih usluga u zajednici. Jedan od zadataka je i podsticanje uvođenja inovativnih usluga socijalne zaštite, što sve doprinosi uspešnijem uključivanju i poboljšanju pozicije LGBT osoba u našem društvu!“

20. mart 2014.

Dvadeset godina izdavanja naučnog časopisa Socijalna misao

U velikoj sali Skupštine grada Beograda, održana je svečanost povodom izdavanja jubilarnog broja 80/2013 naučnog časopisa Socijalna misao.

Ovom prilikom obeženo je i dvadeset godina od promovisanja prvog broja časopisa. Pored mnogobrojnih članova redakcije i dugogodišnjih saradnika, akademika, kao i istaknutih ličnosti iz sveta književnosti umetnosti, sistema socijalne zaštite, koji su na svečanosti ne samo govorili, već i iznosili svoja kritička zapažanja o časopisu i temama kojima se on bavi, prisutnima se u ime Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike obratila i državna sekretarka u oblasti brige o porodici i socijalane zaštite Brankica Janković.

 Dvadeset godina izdavanja naučnog časopisa Socijalna misao

U svom obraćanju Državna sekretarka Brankica Janković je napomenula da Bez časopisa „Socijalna misao“ u našoj zemlji ne bi ni postojala socijalna misao, i pohvalila višedecenijski trud i rad svih onih koji su na bilo koji način učestvovali u njegovom ne samo stvaranju već i opstanku, uprkos svim problemima sa kojima se suočavalo kompletno naše društvo a samim tim i nauka i naučni časopisi.

„Upornost, rad i trud svih onih koji su zaslužni za to što „Socijalna misao“, ponosno proslavlja svoj dvadeseti rođendan, svakako je izuzetan primer kao i dodatni motiv za sve one koji na bilo kakav način rade i deluju u sistemu socijalne zaštite, da nikada ne odustaju i ne posustanu pred preprekama koje im stoje na putu“ rekla je Brankica Janković.

Na kraju svog obraćanja, Brankica Janković je podsetila sve prisutne na dobro poznati moto kojim se „Socijalna misao“ vodi:

„Ko čita Socijalnu misao ima duboku, jasnu, pravednu, humanu misao!“

20. mart 2014.

Održana Konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika
socijalne zaštite u inter-resornim komisijama

U organizaciji Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci „FAMILIA“ održana je konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama. U okviru projekta The Inclusion of Roma and Children with Disabilities (developmental, emotional and behavioural difficulties), koji finansira Evropska unija, završen je proces osnaživanja predstavnika socijalne zaštite u svim formiranim inter-resornim komisijama sa područja Srbije za procenu potreba dece, a rezultat tog projekta je i štampanje publikacije : DECA SA TEŠKOĆAMA-preporuke za procenu i podršku.

Na konferenciji su govorili predstavnici Evropske unije, Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike i Unicef-a koji su podržali odluku članova inter-resornih komisija, kao i predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Ispred Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike, prisutnima se obratila Državna sekretarka u oblastima briga o porodici i socijalna zaštita Brankica Janković.

 Održana Konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama

„Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u proteklom periodu je, kao prioritetne, sprovodilo brojne aktivnosti usmerene na podršku socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, sprečavanje njihove institucionalizacije, razvoj inkluzivnog hraniteljstva i podrške biološkoj porodici deteta sa smetnjama u razvoju.“ Rekla je Brankica Janković.

“Želim da istaknem da su sprovedene obuke po ROD metodologiji nesporno doprinele da se osnaže kompetencije zaposlenih u centrima za socijalni rad, centrima za hraniteljstvo i usvojenje i u interresornim komisijama u lokalnoj zajednici. Time je unapređen kvalitet, ali i efikasnost i efektivnost procesa procene i planiranja usluga koje se pružaju deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.“

 Održana Konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama

Državna sekretarka Brankica Janković je izrazila veru da će svi do sada obučeni stručnjaci dosledno primenjivati stečena znanja, kao i da će bolje identifikovati potrebe dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica i inicirati uspostavljanje odgovarajućih usluga u zajednici, napomenuvši i da je jedan od osnovnih zadataka podsticanje uvođenja inovativnih usluga socijalne zaštite, što sve doprinosi uspešnijoj inkluziji i poboljšanju položaja ove naročito osetljive grupacije dece.

„Na kraju, kada govorimo o onome što nas očekuje u narednom periodu, svakako mislimo na nastavak započetih procesa, posebno onih koji su dali dobre rezultate u unapređenju položaja dece, naročito dece sa smetnjama u razvoju kroz njihovu inkluziju u zajednicu. Takođe, pojačaćemo aktivnosti na uvođenju kvaliteta pruženih usluga, uključujući i uslugu procene, a posebno ćemo se fokusirati na dalje obezbeđivanje obuka za zaposlene, kako bi se ojačale njihove kompetencije u direktnom radu sa decom i njihovim porodicama.“

12. mart 2014.

dr Nevenka Mihajlović u Zrenjaninu najavila otvaranje
Dnevnog centra za osobe s posebnim potrebama

Državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, dr Nevenka Mihajlović, najavila je u Zrenjaninu skori početak rada Dnevnog centra za boravak osoba s posebnim potrebama. Ona je s predstavnicima lokalne samouprave i osnovne i srednje škole "9. maj" posetila tu školu i obišla objekat u gradskom vlasništvu, u naselju "Zeleno polje", u ulici Milentija Popovića, koji će, nakon adaptacije, biti u pomenutoj funkciji i obezbediti dnevni smeštaj za oko 30 lica ometenih u razvoju koja završavaju školovanje u "9. maju". Kao rok za privođenje objekta nameni naveden je kraj aprila, odnosno za oko mesec dana.

 dr Nevenka Mihajlović u Zrenjaninu najavila otvaranje Dnevnog centra za osobe s posebnim potrebama

Domaćini dr Nevenki Mihajlović bili su pomoćnik gradonačelnika, Duško Radišić, poslanica u Skupštini AP Vojvodine, Stojanka Lekić, odbornik u Skupštini grada Zrenjanina, Oliver Mitrović i direktorka škole "9. maj", Snežana Oluški.

 dr Nevenka Mihajlović u Zrenjaninu najavila otvaranje Dnevnog centra za osobe s posebnim potrebama

Pomoćnik gradonačelnika, Duško Radišić, istakao je da za ovakvim objektom odavno postoji potreba, te da je sada konačno pronađeno dugoročno rešenje za dnevni smeštaj lica s posebnim potrebama.

- Grad će obezbediti određena finansijska sredstva za adaptaciju objekta, o tačnim iznosima još uvek ne možemo govoriti. JKP "Gradska toplana" će obezbediti grejanje, a želju da pomognu su izrazili i pojedini preduzetnici. Površina placa od preko jednog hektara omogućiće će i uvođenje dodatnih sadržaja za korisnike Dnevnog centra, pa je u planu sređivanje okolnog prostora i postavljanje plastenika, igrališta, a možda i još nekog objekta za druge aktivnosti i pravu mogućnost za inkluziju, odnosno aktivno uključenje korisnika Centra u neku vrstu proizvodnje ili zanata – navodi Radišić.

 dr Nevenka Mihajlović u Zrenjaninu najavila otvaranje Dnevnog centra za osobe s posebnim potrebama

Državna sekretarka dr Nevenka Mihajlović ocenila je ovu posetu kao podršku konkretnim aktivnostima koje je pokrenula osnovna i srednja škola "9. maj", u korelaciji sa lokalnom samoupravom, koji su prepoznali potrebu i značaj adaptiranja, odnosno rekonstruisanja prostora za namenu Dnevnog centra za boravak dece i omladine ometene u razvoju.

- Smatram da su ovo jako dobri primeri konkretne prakse inkluzije, za koju se ne treba samo deklarativno zalagati, već omogućiti uslove u kojima će korisnici različitih starosnih kategorija i različitog stepena oštećenja imati adekvatno dnevno zbrinjavanje i vaspitno-obrazovni rad, mogućnost medicinske rehabilitacije, društvenog i radnog angažovanja. Time korist stiču i lokalna zajednica i Republika i Ministarstvo koje to podržava, a pre svega, najveća korist i najveći značaj je na samim korisnicima – deci i njihovim roditeljima, jer u svemu ovome se mora prepoznati značaj očuvanja vrednosti same porodice i širenje svesti o tome da svi mi imamo iste potrebe za normalnim životom, samo je mogućnost zadovoljavanja tih potreba različita – istakla je državna sekretarka dr Nevenka Mihajlović i dodala da je upravo na ljudima iz opšte populacije, uključujući i resorno ministarstvo, da doprinesu da ovaj dnevni boravak što pre zaživi i da koristi od toga imaju i deca i roditelji i kompletna lokalna samouprava.

 dr Nevenka Mihajlović u Zrenjaninu najavila otvaranje Dnevnog centra za osobe s posebnim potrebama

12. mart 2014.

Otvoren Dom za decu i omladinu obolelu od autizma

Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković u sredu 12.03.2014.godine otvorila je Dom za decu i omladinu sa autizmom u Šapcu. Novoizgrađeni Dom za decu i omladinu sa autizmom je organizaciona jedinica Centra za socijalni rad Šabac i raspolaže kapacitetom od 40 mesta za korisnike u koje spadaju deca sa autizmom, a u okviru doma se nalazi i Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji raspolaže kapacitetom od 30 mesta.

 Otvoren Dom za decu i omladinu obolelu od autizma

Izgradnja domskog smeštaja za decu i omladinu sa autizmom, jednim delom je finansirana iz sredstava nacionalnog investicionog plana, a drugim delom sredstvima iz redovnog budžeta Republike Srbije.

Podsećamo da se uskoro, 2. aprila, obeležava Dan osoba sa autizmom.

 Otvoren Dom za decu i omladinu obolelu od autizma

Po nekim procenama, u Evropi živi oko pet miliona ljudi sa autizmom, ili oko 0,6 odsto ukupne populacije. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije na svako 150 rođeno dete – jedno je sa autizmom. Precizni podaci u Srbiji o broju osoba sa autizmom ne postoje zato što ne postoji jedinstvena baza podataka koja bi povezivala sve, pre svega referentne zdravstvene ustanove, za dijagnostiku autizma. Rana dijagnostika, medicinsko-psihološki tretman i uključivanje u obrazovni proces od ključne je važnosti za decu sa autizmom.

Po podacima Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, u Srbiji živi oko 3.000 osoba sa autizmom, a u Beogradu ih je oko 800.

 Otvoren Dom za decu i omladinu obolelu od autizma

Državna sekretarka Brankica Janković je izjavila da, otvaranjem ovog dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike nastavlja sa aktivnostima na stvarnju održivih uslova za život u zajednici i prevenciju instutucionalizacije dece. Ona je naglasila da, unapređenje položaja i inkluzija u zajednicu dece i odraslih sa autizmom i uopšte dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, treba da se rešava sistemskim merama, pa je jedan od ciljeva ovog ministarstva unapređivanje međuresorne saradnje i to posebno sistema zdravstva i obrazovanja u procesu inkluzije ovih osoba u zajednicu.

12. mart 2014.

Održana Konferencija o korporativnom volontiranju

U sredu, 12. marta 2014.godine, u hotelu Metropol (Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra, sala Lavander) sa početkom u 10 časova održana je druga Konferencija o korporativnom volontiranju. Pored predstavnika institucija kompanija i nevladinog sektora učesnicima su se obratitlii mnogi ugledni srpski stručnjaci iz oblasti odnosa sa javnošću i komunikacija, a konferenciji su prisustvovali i predstavnici oko stotinu domaćih i stranih kompanija koje posluju u Srbiji.

Cilj konferencije o korporativnom volontiranju jeste edukacija o značaju volontiranja za zaposlene i same kompanije, lokalnu zajednicu i društvo u celini, kao i upoznavanje sa osnovnim smernicama za organizovanje volonterskih klubova i akcija unutar kompanija.

Ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike prisutnima se obratila Brankica Janković, državni sekretar.

 Održana Konferencija o korporativnom volontiranju

„Društveno odgovorno poslovanje u Republici Srbiji danas je uglavnom shvaćeno kao deo marketinških aktivnosti, odnosno kao način da se podigne ugled u društvu, kod medija i vlasti, ali iznad svega kod poslovnih partnera i kupaca. U koncept i poimanje društveno odgovornog poslovanja još uvek nisu značajnije uključene teme kao što su podizanje kvaliteta i uslova rada, prava i standard zaposlenih, stručno usavršavanje, odnos i saradnja sa potrošačima, dobavljačima, sindikatima i slično.“

Državni sekretar Brankica Janković, takođe je napomenula, da bi svi akteri zainteresovani za koncept društveno odgovornog poslovanja trebalo da podrže spremnost kompanija da se pozabave ovim konceptom kroz obrazovanje i da u tom pravcu razvijaju kvalitetne edukativne programe, kao i činjenicu da je na njima takođe, obaveza da popularišu ovaj koncept i da, kao aktivni partneri, pomognu kompanijama da razvijaju društveno odgovornu praksu koja će biti javno verifikovana i efektivna.

„Sve nas zajedno očekuju novi koraci koji podrazumevaju uključivanje ovog koncepta u poslovnu strategiju, razvoj tehnika i institucija koje će širiti društveno odgovorne aktivnosti, podsticanje zaposlenih na odgovorno ponašanje, izveštavanje i ocenjivanje postignutih rezultata,“ istakla je Brankica Janković na kraju svog obraćanja.

Organizatori konferencije Balkan media tim doo I Centar za tranziciju i ljudska prava „Spektar“ pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

10. mart 2014.

Doneti zaključci i preporuke konferencije
„Žene i ekonomija“

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u okviru Uprave za rodnu ravnopravnost organizovalo je nacionalnu konferenciju „Žene i ekonomija“. Konferenciji su prisustvovali/e visoki zvaničnici/ce institucija Republike Srbije, predstavnici/ce diplomatskog kora, organizacija civilnog društva, univerziteta, kao i predstavnici/ce medijskih kuća.

 Doneti zaključci i preporuke konferencije „Žene i ekonomija“

Konferencija je bila podeljena u nekoliko celina, koje su se bavile različitim problemima u datoj oblasti. Nakon svečanog otvaranja kojem su prisustvovali najviši zvaničnici/ce, usledila su dva radna panela, nakon kojih su doneti zaključci i preporuke za dalje delovanje.

Nakon svečanog otvaranja konferencije usledio je prvi panel, koji je za cilj imao davanje pregleda aktivnosti institucija u Republici Srbiji u oblasti ekonomskog osnaživanja žena. Dr Jasmina Mitrović Marić, savetnica predsednika Republike govorila je o društvenoj ulozi žene u savremenom društvu u oblasti kulture i o kulturi kao tržištu, istakavši da su se vrednosti značajno promenile i da žene ispaštaju zbog datih okolnosti.

 Doneti zaključci i preporuke konferencije „Žene i ekonomija“

U nastavku je gđa. Stanislava Pak, savetnica predsednika Republike takođe govorila o položaju žena u medijima i njihovoj participaciji u kreiranju informacija. Naglasila je da žene ređe zauzimaju urednička mesta u oblasti medija. „Pristup informacijama žena u nerazvijenim sredinama je zanemarljiv i to je ono što zabrinjava.“

Gđa. Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana u oblasti rodne ravnopravnosti govorila je o povredama prava na rad i prava iz radnog odnosa žena. Naglasila je da institucija iz koje dolazi prima najviše pritužbi zbog povrede prava na nadoknadu zarade zbog porodiljskog ili odsustva radi nege deteta. Navela je da se u praksi događa da se radni odnos prekida ili se ne produžava ugovor ženama koje ostanu u drugom stanju.

Gđa. Jadranka Joksimović, narodna poslanica istakla je da je ona pristalica meritokratskog principa kojim se uvažava i vrednuje znanje i sposobnost svake osobe, nezavisno od pola. Navela je da smatra da naše društvo ne poštuje ovaj princip, jer iako su jednako sposobne, žene nisu adekvatno nagrađene za svoje kvalitete. Sa prisutnima je podelila i zanimljivu statistiku o učešću žena u institucijama – MUP ima 20% zaposlenih žena, BIA 30%, dok je u pravosuđu 70% žena sudija.

Gđa. Ljiljana Džuver, pomoćnica ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike u oblasti zapošljavanja navela je da je imperativ naše zemlje ekonomsko osnaživanje žena u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za poboljšanje položljaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti. Posebno zabrinjava činjenica da su žene na tržištu rada sa višim kvalifikacijama od muškaraca, što ukazuje na to da su slabije obrazovane žene neaktivne u traženju zaposlenja.

Gđa. Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu istakla je da Uprava iz koje dolazi trenutno radi na usklađivanju direktiva iz oblasti rada i da se tom prilikom vodi računa o tome da se uvaže potrebe žena, kao i da se nada da će te izmene biti usvojene u predloženoj formi.

 Doneti zaključci i preporuke konferencije „Žene i ekonomija“

Prof. dr Aleksandra Tomić, narodna poslanica, iznela je alarmantan podatak da u svetu jaz u platama između muškaraca i žena iznosi i odo 30%, kao i da kod nas samo 15% žena poseduje nekretninu na svoje ime. Govorila je da u parlamentu postoji inicijativa da se formira tzv. rodna statistika koja bi omogućila efikasnije praćenje mnogih segmenata u oblasti ekonomskog osnaživanja žene.

Ovaj panel zatvoren je izlaganjem gospođe Vesne Marković, narodne poslanice koja je navela da u našoj zemlji ne postoji dobro praćenje aktivnosti preduzetnica, kao i da preduzetnicama moramo obezbediti podršku u domenu usklađivanja privatnog i poslovnog života.

U drugom panelu su položaju žena u biznisu u Srbiji, perspektivama za pokretanje sopstvenog biznisa u našoj zemlji i preprekama sa kojima se suočavaju preduzetnice u Srbiji govorile istaknute preduzetnice iz naše zemlje. Među njima su bile Mirjana Đurđević i Mirjana Lilić iz Udruženja privrednica i preduzetnica Srbije, kao i Olivera Popović, potpredsednica Udruženja poslovnih žena. O svojim iskustvima u preduzetništvu su govorile Mila Litvinjenko, vlasnica i direktorka kompanije Aura, dr Jasmina Knežević, osnivačica bolnice Bel Medic, Vladanka Celić, konstruktorka, dizajnerka modela i vlasnica d.o.o. Sreća, Maruška Topalović, vlasnica preduzeća Studio Maruška i Sanja Knežević, izvršna direktorka, Etno selo Latkovac.

 Doneti zaključci i preporuke konferencije „Žene i ekonomija“

Održana konferencija dovela je do različitih zaključaka i preporuka, koje su panelistkinje formulisale tokom svojih izlaganja. Ove preporuke su od izuzetnog značaja za sve aktere koji deluju u datoj oblasti i biće primenjene kroz saradnju različitih institucija u narednom periodu.

 • Neophodno je voditi računa o dostupnosti socijalnih servisa za brigu o deci i starijim osobama, kako bi radno sposobne žene bile u prilici da zahvaljujući ovim uslovima usklade profesionalni i porodični život. Predstavnice Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike ocenile su da je podrška države neophodna kako bi se ovaj uslov ispunio.
 • Potrebno je u narednom periodu intenzivno raditi na formulisanju nove nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena, budući da aktuelna ističe 2015. godine, naglasio je Mišel Sent Lot, vršilac dužnosti stalnog koordinatora UN-a i predstavnik UNICEF-a u Republici Srbiji.
 • Trebalo bi u svakodnevnom životu primeniti meritokratske principe, tj. principe po kojima svako biva nagrađen u skladu sa onim koliko je vredan. Budući da su žene u našem društvu jednako vredne kao i muškarci, potrebno je uvažiti njihove kapacitete, rekla je Jadranka Joksimović.
 • Neophodno je voditi rodno osetljivu statistiku kako bismo u svakom trenutku imali egzaktne podatke o broju žena preduzetnica, zaradi žena i njihovim potrebama, navela je prof. dr Aleksandra Tomić.
 • Potrebno je uvesti principe rodnog budžetiranja na nacionalnom nivou i sa tim u vezi pomagati preduzetnicama, dodala je dr Aleksandra Tomić.
 • Neophodno je uvažavati kapacitete preduzetnica i raditi na povećanju njihove vidljivosti, predložila je Mirjana Lilić.
 • Jačati lične i profesionalne kapacitete preduzetnica kroz izgradnju samopouzdanja, istrajnosti, stalnog usavršavanja, istakla je Mila Litvinjenko.
 • Neophodno je da se u porodičnom okruženju prepoznaju kvaliteti i potencijali žena koje se bave biznisom, jer je podrška porodice veoma važna, kazale su Vladanka Celić i Olivera Popović.
 • Veoma je važno uključivati mlade žene u biznis okruženje, stipendirati najbolje studentkinje i vršiti mentorski rad, navela je Maruška Topalović.
 • Podsticati žene iz ruralnih oblasti da se bave preduzetništvom, sa posebnim osvrtom na starije žene, rekla je Sanja Knežević.

7. mart 2014.

Žena u Srbiji – Stub porodice, učešće u odlučivanju
i ekonomsko osnaživanje

U velikoj sali Gradske kuće u Somboru, 06. marta 2014. godine, građankama i građanima Sombora, kao i predstavnicima organizacija civilnog društva sa lokalnog nivoa prezentovana je mogućnost konkurisanja za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena.

Aktivno učešće na skupu imale su prof. dr Nevenka Mihajlović - državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Stojanka Lekić - pokrajinska poslanica i predsednica Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini AP Vojvodine i mr Zlata Đerić, narodna poslanica.

 Žena u Srbiji – Stub porodice, učešće u odlučivanju i ekonomsko osnaživanje

Skup je otvorila Tamara Savović, koordinatorka ženske odborničke mreže i odbornica u Skupštini grada Sombora. Obrativši se prisutnima, naglasila je da je potrebno da se žene aktivno uključe u procese donošenja odluka od Mesnih zajednica do Skupštine Srbije. Jedino će aktivizam dovesti do poboljšanja položaja u društvu, a što bi trebalo da bude praćeno adekvatnim usavršavanjima u različitim obalstima kako obrazovnog, tako i ekonomskog sektora.

„Potrebno je da žene preuzmu odgovornost za svoju budućnost, jer su one garant da će je biti. Ogroman pomak u poslednjih nekoliko godina u političkom i ekonomskom životu Srbije učinjen je u Parlamentu, gde su se žene izborile za kvote. S obzirom na to da je u Srbiji 51% žena, mora biti znatno veće učešće žena i u sferi ekonomskog odlučivanja što će svakako doprineti kvalitetnijem životu u Srbiji“- reči su kojima se prisutnima obratila mr Zlata Đerić, narodna poslaniva.

Stojanka Lekić, pokrajinska poslanica, naglasila je značaj formiranog Odbora za rodnu ravnopravnost u Skupštini AP Vojvodine i navela niz konkretnih primera kojima je unapređen položaj žena kroz segmente adekvatne zdravstvene zaštite, obrazovanja, političkog i ekonomskog osnaživanja žena.

 Žena u Srbiji – Stub porodice, učešće u odlučivanju i ekonomsko osnaživanje

Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, prof.dr Nevenka Mihajlović je govorila o šest segmenata Nacionalne strategije kada je poboljšanje položaja žena u pitanju. Takođe, naglasila je mogućnost konkurisanja i dodele značajnih bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva sa lokalnog nivoa, a koje će se ticati upravo ekonomskog osnaživanja žena kao prioritetne oblasti implementacije Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti za period 2010 - 2015. godine. Zahvaljujući ovim sredstvima, lokalne organizavije biće u prilici da implementiraju neke od aktivnosti lokalnih akcionih polanova ili će u lokalnim samopupravama u kojima ovi planovi ne postoje, zahvaljujući ovom programu oni biti izrađeni.

„Prioritet u našem daljem radu je da ekonomske i ostale nejednakosti između muškarac i žena bude što manje, a krajnji cilj je da ih uopšte ne bude. Ekonomski ostvarena i osnažena žena daje stabilnost, harmoniju i snagu porodici, a samo zdrava porodica uslov je opstanka i napretka svakog društva“ – naglasila je na kraju državna sekretarka prof. dr Nevenka Mihajlović.

7. mart 2014.

Održana Javna debata “Perspektive održivosti finansiranja
podrške deci i ranjivim grupama korisnicima usluga
socijalne zaštite”

Neophodno je uvećati finansijsku podršku koja se izdavaja za najranjivije grupe, a posebno za decu, osobe sa invaliditetom i višestruko ranjive kategorije, zaključeno je danas na održanoj Javnoj debati u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojoj su prisustvovali Predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović, šef misije UNICEF Mišel Sen Lo, predstavnici stručnr javnosti i civilnog sektora, a Ministarstvo rada zapošljavanja i socijane politike predstavljala je Državna sekretarka Brankica Janković.

 Održana Javna debata “Perspektive održivosti finansiranja podrške deci i ranjivim grupama korisnicima usluga socijalne zaštite”

“U proteklih deset godina značajna sredstva su investirana u dostizanje višeg stepena uključenosti osetljivih grupa. Ova sredstva potiču, kako iz budžetskih izvora tako i iz međunarodne saradnje a pre svega Evropske unije. Kako se radi o veoma složenim aktivnostima koja podrazumevaju saradnju brojnih aktera u društvu, usled nedostaka kordinacije ulaganjem ovih sredstava, postignuta je niža efikasnost i efektivnost od očekivane. Pored visokog iznosa sredstava koji je plasiran sa ciljem dostizanja višeg stepena uključenosti, brojne osetljive grupe (roditelji teško obolele dece, stari u ruralnim područijima, osobe sa mentalnim, senzornim i intelektualnim teškoćama, siromašni....) ostale su bez potrebne podrške.“ istakla je Državna sekretarka Brankica Janković.

Takođe je napomenuto da bi se Osnivanjem fonda za socijalno uključivanje čijim radom bi kordiniralo Ministarstvo rada zapošljavanja i socijalne politike uz neminovno učešće ostalih ministarstava i drugih relevantnih organa, postigla veća efektivnost na polju socijalne inkluzije kroz bolje povezivanje svih aktera i jasno usmeravanje odgovornosti .

 Održana Javna debata “Perspektive održivosti finansiranja podrške deci i ranjivim grupama korisnicima usluga socijalne zaštite”

Državna sekretarka Brankica Janković takođe je napomenula:

“Na ovaj način, posebna efikasnost bi mogla biti ostvarena kroz praćenje, kordinaciju plasmana i evaluaciju efekata aktivnosti finansiranih iz međunarodnih fondova u cilju bolje socijalne zaštite i veće uključenosti.“

Na skupu su otvorena pitanja problema finansiranja usluga socijalne zaštite u uslovima ekonomske krize, kao i mogućnosti za delotvorniju potrošnju i efikasniju kontrolu raspodele budžetskih sredstava, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Predstavnici nevladinih organizacija, stručne javnosti i donosioci odluka saglasili su se da je neophodno uspostaviti novi instutucional mehanizma u vidu Fonda za socijalno uključivanje, koji bi omogućio da se finansijska sredstva za podršku korisnicima socijalne efikasnije raspoređuju.

Javna debata je deo projekta pod nazivom Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva koji finansira Evropska Unija.

7. mart 2014.

Nacionalna konferencija „Žene i ekonomija“

Uprkos činjenici da na univerzitetima u Srbiji diplomira više žena nego muškaraca, statistika pokazuje da su plate muškaraca 15 odsto više nego plate žena na istim pozicijama. Istovremeno, svaku petu direktorsku poziciju zauzima žena (20% direktorki su žene), dok je u upravnim odborima tek 14 odsto žena, što praktično znači - svaka sedma fotelja. Sa ovakvom, neslavnom, statistikom Srbija dočekuje Međunarodni dan žena, 8. mart. Konferencija „Žene i ekonomija“ imala je za cilj da ukaže na položaj žena, pomogne im da se ekonomski osnaže, ali i da slavi njihove uspehe.

 Nacionalna konferencija „Žene i ekonomija“

“Dan žena odlična je prilika da skrenemo pažnju na probleme sa kojima se žene u Srbiji, ali i šire susreću. Većina problema u vezi sa ovom temom nije lokalnog karaktera , nego su to teme koje su aktuelne u najvećem delu Evrope”, istakla je prof. dr Nevenka Mihajlović, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike na otvaranju konferencije Žene i ekonomija u organizaciji Uprave za rodnu ravnopravnost.Beograd, Nevenka Mihajlović državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o cilju konferencije “Žene i ekonomija”

O važnosti zapošljavanja, ali i pružanja odgovarajućih socijalnih usluga govorila je Brankica JAnković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike: „Oblast zapošljavanja je svakako jedna od najznačajnijih za osnaživanje žena, a za zaposlene žene ključna je odgovarajuća podrška u usklađivanju porodičnog i profesionalnog života. To se, pored ostalog, ostvaruje kroz izgradnju resursa za porodice, naročito porodice sa decom, adekvatne usluge u zajednici i, što je najznačajnije, njihovu dostupnost i raspoloživost“.Beograd, Brankica Janković državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o problemima sa kojima se suočavaju žene u društvu

Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, prof. Dr Zorana Mihajlović, naglasila je da država i društvo moraju da učine više da žene uključe u politički i ekonomski život zemlje.''Žena u ekonomiji se uvek setimo pred 8.mart , kako su tretirane u politici tako su tretirane u u ekonomiji, trebalo bi da ih bude više i u jednoj i u drugoj oblasti i da mislimo o njima tokom cele godine a ne samo za praznike'' poručila Mihajlović.Beograd, Zorana Mihajlović ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine, o ukljucenju žena u ekonomiji

Prilikom svečanog otvaranja prisutnima su se obratili Nj.E. gdin. Krister Asp, ambasador Švedske u Srbiji i gdin. Mišel Sent-Lot, vršilac dužnosti stalnog koordinatora UN-a i predstavnik UNICEF-a u Republici Srbiji.

 Nacionalna konferencija „Žene i ekonomija“

Na konferencije je, između ostalog, istaknuto da je situacija znatno nepovoljnija za žene koje žive u ruralnim krajevima, samohrane majke, domaćice, Romkinje, izbeglice, neobrazovane i žene bez zaposlenja, žene sa invaliditetom i žrtve nasilja, koje su iz dvostruko ili višestruko diskriminisanih grupa i koje najčešće ili nemaju prihode ili su ti prihodi znatno ispod proseka. Poslednjih godina javlja se izraz „feminizacija siromaštva“ koji jasno upućuje na to da u periodima kriza, nesigurnosti ili društvenih previranja, žene u ekonomskom smislu prve „stradaju“.

Na delu je i „feminizacija radne snage“, budući da žene postaju dominantna radna snaga u pojedinim profesijama, poput zdravstva ili socijalnog sektora u kojem radi oko 78% žena, te prosvete u kojoj radi oko 70% žena. Ove oblasti društva ne važe za one koje su dobro plaćene.

Žene mnogo češće od muškaraca napuštaju posao radi brige o porodici (80% odsto), dok među osobama koja su neaktivne u traženju posla zbog brige o porodici ili nege starijih lica ima čak 97% žena.

"Žene se suočavaju sa velikim izazovima da usklade poslovne obaveze sa privatnim i porodičnim. Istraživanja pokazuju da provode više vremena na neplaćenim kućnim poslovima poput kuvanja, peglanja ili spremanja kuće, dok muškarci više vremena provode na plaćenom poslu. U tom smislu je potrebno raditi na obezbeđivanju što boljih socijalnih servisa poput dužeg radnog vremena dečijih vrtića ili produženog boravka u osnovnim školama, kao i na unapređivanju servisa za brigu o starim i nemoćnim licima", objasnila je državna sekretarka Nevenka Mihajlović

Na konferenciji su, kao primer dobre prakse, govorile i uspešne preduzetnice iz naše zemlje poput vlasnice kompanije Aura, Mile Litvinjenko, zatim vlasnica bolnice Bel Medic dr Jasmina Knežević, te Maruška Topalović, vlasnica preduzeća Studio Maruška i mnoge druge.

"Sve sto želimo možemo da ostvarimo, uz dosta odricanja. Kada se kreće u privatni biznis, mora da se zaboravi na vikende i na radno vreme, a pri tom je i vrlo važna podrška porodice", navela je Maruška Topalović koja je svoj talenat za slikanje unovčila kroz tekstilni privatni biznis.

Konferencija predstavlja deo aktivnosti implementacije Nacionalnog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji, koji finansijski podržava Švedska. Osim ekonomskog osnaživanja žena, projektom su obuhvaćeni i povećanje broja žena u procesima donošenja odluka, kao i promena medijske slike o ženama.

Pogledajte Foto galeriju

 

6. mart 2014.

Konstituisan Savet za prava deteta

Danas je, sa početkom u 12. časova, u Istorijskoj sali Vlade Republike Srbije održana konstitutivna sednica Saveta za prava deteta, koji je obrazovan februara ove godine.

 Konstituisan Savet za prava deteta

Sednicom je, u svojstvu predsednika Saveta, predsedavala Brankica Janković, državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a u radu su, pored članica i članova Saveta, kao gosti, učestvovali i narodni poslanici, članovi Odbora za prava deteta Narodne Skupštine i direktor kancelarije UNICEFa u Beogradu, g-din Mišel San Lo sa saradnicima.

 Konstituisan Savet za prava deteta

U skladu sa Odlukom Vlade o njegovom obrazovanju, zadaci Saveta su da podnosi Vladi inicijative, predloge, mišljenja i analize koje se odnose na ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji, da prati primenu propisa u oblasti ostvarivanja prava deteta i daje inicijative za njihove izmene, kao i da prati primenu Nacionalnog plana akcije za decu, prikuplja podatke od nadležnih ministarstava, organizacija i ustanova o njegovoj realizaciji i prati usklađenost drugih strateških dokumenata sa ovim planom. Takođe, Savet će pružati podršku razvoju i širenju mreže Lokalnih planova akcije za decu i sarađivaće sa organima jedinica lokalne samouprave u toj oblasti. Veoma važna ovlast rada Saveta u narednom periodu biće i unapređenje međuresornog i multidisciplinarnog pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta i vođenje baze podataka u toj oblasti. Ovo telo će sarađivati sa naučnim ustanovama, stručnim i drugim udruženjima i pribavljati mišljenja o problemima u ostvarivanju prava deteta.

Jedna od ključnih uloga Saveta je svakako i praćenje primene preuzetih međunarodnih obaveza u oblasti prava deteta i saradnja sa Odborom za prava deteta Narodne skupštine kao i odgovarajućim Vladinim telom za praćenje preporuka UN tela.

Sve aktivnosti Saveta biće dostupne stručnoj i široj javnosti, a u njegovom budućem radu aktivno učešće će uzeti i deca, odnosno njihovi zastupnici.

Predsednica Saveta Brankica janković je na sednici istakla da će jedna od najznačajnijih oblasti rada Saveta biti uspostavljanje i kreiranje multisektorske saradnje u oblasti ostvarenja prava deteta u Srbiji, naročito između ključnih ministarstvava, čiji predstavnici su delegirani u ovo telo. To je oblast u kojoj Savet za prava deteta planira da ostvari veoma značajne pomake i rezultate.

Takođe, saradnja sa organizacijama civilnog društva i saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave ostvarenjem prava deteta je značajna tema u okviru koje će se graditi partnerstva u cilju pune implementacije prava deteta u Republici Srbiji, proklamovana Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija.

 Konstituisan Savet za prava deteta

U cilju nesmetanog rada Sveta, predsednica Saveta je najavila da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike opredelilo je prostor za potrebe sekretarijata Saveta za prava deteta, čime je potvrđena ozbiljna posvećenost države da se bavi pitanjima prava deteta u Srbiji.

Na sednici su razmatrani planovi i ključni prioriteti u budućem radu Saveta, u koje svakako spada i izrada novih politika vezanih za ostvarenje prava deteta - izrada Nacionalnog plana akcije za decu na period nakon 2015. godine.

Sednica je ocenjena kao veoma uspešna, a Savet je najavio da će, formiranjem operatvnih tela u svom sastavu, omogućiti da se obezbedi bolja vidljivost dece i njihova participacija u kreiranju politika Vlade koje se na njih odnose.

U radu Saveta za prava deteta, u svojstvu članova, učestvuju predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva finansija, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva pravde i državne uprave, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva kulture i informisanja, Republičkog zavoda za statistiku, Fakulteta političkih nauka, Pravnog fakulteta i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Centra za prava deteta i Saveza društava za pomoć MNRO, Beograd, kao i eminentni stručnjaci za oblast prava deteta u Srbiji.

Video galerija

Ne nasilju nad starijima, ne nasilju u porodici!  - POGLEDAJTE VIDEO GALERIJU

Foto galerija

Komemoracija Grdelica 3Zaboravi ako možeš...Putnički voz 393...NATO agresija

LINKOVI I OBAVEŠTENJA

Prijavi korupciju