Saopštenje za javnost - Ispravka spiska neregistrovanih subjekata i poslodavca kod kojih su zatečena lica na radu „na crno“

Četvrtak, 06 Septembar 2018 |

U toku pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora na gradilištima 1. septembra 2018. godine inspektori rada su zatekli 16 registrovanih poslodavaca koji inspektorima rada nisu stavili na uvid ugovore o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje za lica zatečena na radu.

 

Kako je u skladu sa odredbom člana 35. Zakona o radu, poslodavac dužan da ugovor o radu ili drugi ugovor u skladu sa Zakonom o radu ili njihovu kopiju drži na mestu gde zaposleni radi, u momentu vršenja nadzora nije mogao biti utvrđen radnopravni status svih zatečenih lica, jer za ista inspektorima rada u momentu nadzora nisu stavljeni na uvid ugovori o radu ili drugi ugovori u skladu sa Zakonom o radu ili njihove kopije. Nepostupanje po navedenoj zakonskoj odredbi sankcionisano je odredbom člana 276. stav 1. tačka 1. Zakona o radu.

 

Sa prvobitno objavljenog spiska neregistrovanih subjekata i poslodavaca kod kojih su zatečena lica na radu „na crno“ prilikom vanrednih inspekcijskih nadzora izvršenih na gradilištima u Beogradu dana 1. septembra 2018. godine povučena su tri poslodavca za koje su naknadno inspektori rada utvrdili da su sa zatečenim licima na radu, zaključili ugovore o radu i da su ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje pre izvršenog nadzora. Protiv ovih poslodavca biće podneti zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog nedržanja ugovora o radu ili drugih ugovora u skladu sa Zakonom o radu ili njihovih kopija na mestu rada .

 

U skladu sa navedenim, izvršena je izmena prethodno objavljene liste, jer je  inspekcijskim nadzorima, koji su izvršeni 1. septembra 2018. godine, utvrđeno da je  13 registrovanih poslodavaca radno angažovalo lica na faktičkom radu ("na crno") .

 

Nadzorima na gradilištima utvrđeno je da su na istim izvodili radove i pet neregistrovanih subjekata, od tog broja četiri neregistrovana subjekta koja su imala  radno angažovana lica i jedan neregistrovan subjekat koji je samostalno obavljao delatnost.

 

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljen je korigovan spisak koji će svakog petka biti ažuriran. Ministarstvo će doneti i Pravilnik čime će bliže urediti ažuriranja ove liste.