Ministar Đorđević na skupu Komore ovlašćenih revizora

Nedelja, 04 Novembar 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, na poziv Ministarstva finansija, održao je predavanje na skupu Komore ovlašćenih revizora, na temu finansijskog upravljanja i kontrole gde je istakao da mu je veliko zadovoljstvo da govori na ovu temu s obzirom da se dugi niz godina bavio finansijama, kao i da je u prethodnom periodu, u vreme kada je bio ministar odbrane, intenzivno radio na uspostavljanju kontrolinga u sistemu odbrane. 

 

Kako je na samom početku rekao, činjenica je da se u periodima ekonomskih kriza javlja potreba za ulaganjem dodatnih napora za rešavanjem određenih poteškoća u poslovanju koje su uslovljene eksternim ili internim  faktorima.

 

„Kako je svrha kontrolinga upravo usmerena na postizanje što veće efikasnosti poslovanja, on postaje nezaobilazan činilac poslovanja većine preduzeća. I budžetski korisnici nisu imuni na efekte ekonomske krize, a takođe i moraju pružiti poreskim obveznicima „vrednost“ za novac odnosno uveriti ih da se javna sredstva troše na odgovarajući način i da se kroz njih ostvaruje vrednost“, rekao je ministar i dodao da je upravo je sa tim ciljem Evropska komisija razvila termin i koncept Interna finansijska kontrola u javnom sektoru sa ciljem da pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i efikasnih sistema interne kontrole u procesu pridruživanja EU.  

 

Ministar je istakao da je najznačajniji element interne finansijske kontrole u javnom sektoru finansijsko upravljanje i kontrola koje obuhvata celokupan sistem finansijskih i drugih kontrola, uključujući i organizacionu strukturu, metode, procedure i internu reviziju, koje uspostavlja rukovodstvo organizacije radi podržavanja ostvarenja korporativnih ciljeva i koji je osmišljen da poboljša performanse organizacije i vodi ostvarivanju ciljeva organizacije.  

 

Iznoseći dilemu o tome da li kontroling ima svoje mesto i ulogu kod budžetskih korisnika, ministar Đorđević je zaključio da ima, jer svaki budžetskih korisnik ima svoju svrhu postojanja, viziju, misiju i svoj cilj ka kojem se kreće. A kada imamo cilj, onda imamo i odstupanje od tog cilja, a samim tim i merenje, preduzimanje određenih akcija i sl.  To mu je, kako ističe ministar, uvek pomagalo da organizacija kojom rukovodi ostvari što bolje rezultate.  

 

Kako navodi ministar, interna finansijska kontrola u javnom sektoru je sveobuhvatni sistem mera za upravljanje i kontrolu javnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza, koji uspostavlja Vlada kroz organizacije javnog sektora sa ciljem da su upravljanje i kontrola javnih sredstava, uključujući i strane fondove, u skladu sa propisima, budžetom, i principima dobrog finansijskog upravljanja, odnosno efikasnosti, efektivnosti, ekonomičnosti i otvorenosti.

 

„Prioritet na potunom uspostavljanju ovog sistema započela je Vlada Republika Srbija 2014 dok je na njenom čelu bio Aleksandar Vučić. Važnost uspostavljanja finansijske kontrole i upravljanja u oranizacionim jedinicama je od ključnog značaja. Postoje dva uslova odnosno, potreban i dovoljan uslov. Potreban uslov jeste da je uspostavljeno finansijsko uravljanje i kontrola, kao prvi činilac Interne finansijske kontrole u javnom sektoru, a dovoljan uslov je da postoji funkcionalno nezavisna, decentralizovana interna revizija, kao drugi činilac. Ispunjenje oba uslova je neophodno za kvalitetan rad“, rekao je Đorđević.

 

Ministar Đorđević istakao je da je finansijsko upravljanje i kontrola sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac organizacije, a kojim se, upravljajući rizicima, obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi organizacije ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.

 

„Korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima, kroz realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja, ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava, kao i kroz zaštitu sredstava i podataka“, naglasio je ministar.

 

Đorđević je takođe naglasio da, kada je u pitanju potreba postojanja kontrolinga i kod budžestkih korisnika, to se ne dovodi u pitanje, niti njegova uloga, a što se tiče mesta tu postoje različiti pristupi.

 

„Prema jednom gledištu on se može interno organizaciono učvrstiti ili ispunjavati delimične funkcije.  Iz pozitivnih iskustava koje sam imao u proteklom periodu  u sistemu odbrane i sada kada sam ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u početnom periodu je najbolje tu funkciju pozicionirati u finansijskoj službi, koja takođe mora pretrpeti određene promene u svom funkcionisanju i umesto da fokus ima na prošlosti i izveštavanju, da usmeri svoje aktivnosti ka budućnosti i upravljačkim akcijama“, rekao je ministar Đorđević.  

 

Na kraju izlaganja Đorđević je ukazao da kontroling ima značajnu i nezaobilaznu ulogu na proces finansijskog upravljanja i kontrole budžetskih korisnika i da se upravo kroz implementaciju kontrolinga kod budžetskih korisnika ostvaruju i ciljevi finansijskog upravljanja i kontrole.