Đorđević: Budućnost Srbije u Evropskoj uniji jeste realnost u koju verujemo

Utorak, 06 Novembar 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević otvorio je prvu Regionalnu konferenciju Zapadnog Balkana “Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija” istakavši da je Zapadni Balkan snažno usmeren ka evropskom putu i želi da u što skorijem roku postane deo velike evropske porodice ravnopravnih naroda.

 

Na Regionalnoj konferenciji svečano je potpisana Zajednička Deklaracija o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu.

 

Ministar Đorđević istakao je da je saradnja zemalja Zapadnog Balkana veoma važna i značajna radi održavanja stabilnosti i mira u regionu.

 

„Sve zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa sličnim problemima i zato zajedno moramo uraditi više za naše građane. Proces priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji je strateški cilj naše zemlje i jedan od najvažnijih stubova spoljne politike. Budućnost Srbije u Evropskoj uniji jeste realnost u koju verujemo, i u skladu sa njom, intenzivno radimo na reformama sistema socijalne zaštite“, rekao je Đorđević.

 

Ministar Đorđević zahvalio se nemačkoj humanitarnoj organizaciji ASB i gospodinu Flekenštajnu, Ministarstvu za evropske integracije i Evropskoj uniji na podršci.

 

Ovom prilikom ministar Đorđević održao je govor koji prenosimo u celosti:

„Imam izuzetnu čast da, nakon godinu dana priprema, danas mogu da vas pozdravim u ovako velikom broju. Vaš odaziv, a gotovo smo tri puta premašili planirani broj učesnika, govori o tome da je Zapadni Balkan snažno usmeren ka evropskom putu i da želi da u što skorijem roku postane deo velike evropske porodice ravnopravnih naroda.

 

Rečima velikog Eshila, balkanskog i evropskog dramatičara i jednog od najslavnijih pesnika antike, da nije mudar onaj koji mnogo zna, već onaj čija su znanja korisna, sa velikim zadovoljstvom otvaram regionalnu konferenciju, u nadi da ćemo danas razgovarati o praktičnoj strani naše saradnje, jer budućnost naših građana zavisi od nas, i oni sa pravom od nas očekuju da učinimo onoliko mnogo koliko zaista možemo.

 

Danas ćemo imati priliku da razgovaramo o inicijativi, koja je potekla upravo odavde, par spratova iznad, kada smo gospodin Flekenštajn i ja sa kolegama komentarisali značaj regionalne saradnje, tražeći modalitete da iste unapredimo i da uspostavimo jedinstven regionalni duh u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja, koji će poslati jasnu poruku da se svi na prostoru Zapadnog Balkana suočavamo sa sličnim problemima i da zato zajedno moramo uraditi više za naše građane.

 

Kao što znate, proces priključivanja Republike Srbije Evropskoj uniji je strateški cilj naše zemlje i jedan od najvažnijih stubova spoljne politike. Budućnost Srbije u Evropskoj uniji jeste realnost u koju verujemo, i u skladu sa njom, intenzivno radimo na reformama sistema socijalne zaštite.

 

Ovom prilikom, posebno bih želeo da se zahvalim nemačkoj humanitarnoj organizaciji ASB i gospodinu Flekenštajnu, koji je, svestan važnosti jačanja sistema socijalne zaštite u okviru procesa proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, podržao našu inicijativu da se u Beogradu sastanemo i o tome razgovaramo na svim nivoima, ali ponajviše jer je imao sluha da glasove regiona, koje ćemo danas ovde pokušati da i formalno usaglasimo, prenese svojim kolegama u Briselu i omogući konkretizaciju naših zamisli.

 

Dozvolite mi da ovaj svoj kratki uvodni govor okončam rečima čuvenog nemačkog i evropskog filozofa, Hegela, kojima nas podseća da je sve u zavisnosti od vremena, mesta i uslova, kao i da je ideja suština svega što postoji. Uveren sam da su nam sva ova četiri elementa naklonjena u ovom času, i sa velikim optimizmom otvaram rad današnje konferencije“.


 

  Regionalna inicijativa ministara Zapadnog Balkana

                  Deklaracija o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu

U cilju daljeg jačanja procesa evropskih integracija i održavanja verodostojne perspektive proširenja za Zapadni Balkan, a takođe kroz osmišljavanje bolje socijalne i politike zapošljavanja na Zapadnom Balkanu;

U cilju razvoja delotvornih i efikasnih država blagostanja i promocije inkluzivnog rasta na Zapadnom Balkanu, kroz stvaranje jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, poštenih uslova rada i socijalne zaštite i inkluzije za sve;

Naglašavajući da narodi i ekonomije u regionu imaju zajedničko nasleđe i istoriju i budućnost definisanu zajedničkim mogućnostima i izazovima;

Mi, ministri zaduženi za socijalnu politiku, izražavamo svoju punu posvećenost jačanju socijalne dimenzije u okviru procesa proširenja za Zapadni Balkan. Zajedno sa našim partnerima iz EU, nastojaćemo da ostvarimo veću podršku politikama zapošljavanja i socijalnim politikama na putu evropskih integracija Zapadnog Balkana.

Obavezujemo se da udružimo napore u borbi protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, u promovisanju socijalne pravde i zaštite, povećanju jednakosti između muškaraca i žena i podsticanju solidarnosti između generacija i zaštite prava deteta.

Verujemo da proces evropskih integracija predstavlja jedinstvenu mogućnost za sveobuhvatno unapređenje socijalne politike na Zapadnom Balkanu. U tom smislu, udružujemo svoje napore kako bismo maksimalizovali efekte procesa pregovora o članstvu u EU, pratećih pregovaračkih poglavlja i pravnih tekovina EU.

Smatramo da bi razvoj Programa ekonomskih reformi za svaku od naših ekonomija trebao biti ključni instrument za poboljšanje ekonomskog upravljanja i modernizaciju naših ekonomija, ali i za osiguranje socijalne dimenzije procesa evropskih integracija. Mi ćemo zajednički delovati kako bi se u našim programima ekonomskih reformi prioritetizovale mere za rešavanje društvenih izazova i strukturne nezaposlenosti.

Verujemo da novi Evropski stub socijalnih prava odražava principe i prava koja su od suštinskog značaja za pravična tržišta rada i sisteme socijalne zaštite koji dobro funkcionišu. Vodićemo se Evropskim stubom  socijalih prava u cilju daljeg promovisanja reformi u socijalnim sektorima, u cilju usklađivanja naših tržišta rada i sistema socijalne zaštite sa EU.

Zajedno sa našim partnerima iz EU, zajednički ćemo delovati kako bi predpristupna sredstva EU bila još bolje prilagođena specifičnim potrebama svake od naših ekonomija i društava i kako bi  se pojedine ključne reforme ojačale radi ubrzavanja transformacija ka pravednijim i inkluzivnim društvima .

Svesni smo da će članstvo u EU značajno povećati finansijska sredstva od EU za socijalnu politiku putem Evropskog socijalnog fonda (ESF) i drugih instrumenata. Mi ćemo ubrzati napore u prilagođavanju naših zakonodavstava i struktura kako bismo mogli uspešno upravljati, kontrolisati i revidirati mere ESF. Administrativni kapaciteti svih uključenih organa, uglavnom državnih organa, ali i opština i socijalnih partnera, će biti ojačani.    

Želimo da zajednički delujemo na poboljšanju upravljanja u socijalnim sektorima i jačanju institucionalnih kapaciteta kao preduslova za efikasne i delotvorne socijalne politike. Pored toga, kontinuirano ćemo raditi na unapređenju sistema praćenja i procene koji bi pružili dovoljno dokaza za unapređene politike socijalne zaštite.

Udvostručićemo svoje napore u pogledu vitalnih reformi u oblastima socijalne zaštite, a tako što će se uključiti sve zainteresovane strane iz čitavog političkog spektra i iz civilnog društva. Mi ćemo podsticati odgovarajuće uključivanje svih nivoa vlasti, uključujući lokalne samouprave, koje su najbliže građanima, ali i socijalnih partnera i civilnog društva.

Pozivamo EU da nastavi da povećava saradnju sa našim regionom u oblasti socijalne politike kroz, između ostalog, povećano učešće Zapadnog Balkana na sastancima Saveta i radnim telima Evropske komisije, kako je naznačeno u najnovijoj Komunikaciji o proširenju Evropske unije. Tako ćemo biti uključeni u oblikovanje evropske i naših budućih politika.

Sa naše strane, redovno ćemo organizovati godišnje ministarske sastanke između EU i Zapadnog Balkana o socijalnim pitanjima i pitanjima zapošljavanja i aktivno ćemo učestvovati u razmeni mišljenja, a takođe ćemo promovisati i podsticati razmene između administracija, stručnjaka i civilnog društva u regionu.

Mi, ministri zaduženi za socijalnu politiku na Zapadnom Balkanu, danas smo se složili da zajednički delujemo kako bismo obezbedili postepeno približavanje kvaliteta svakodnevnog života građana Zapadnog Balkana kvalitetu života građana u Evropskoj uniji, ravnomerni rast u regionu i da niko ne bude zapostavljen.