Група за јавне набавке

недеља, 01 јун 2014 Написао

Група за јавне набавке  обавља послове који се односе на спровођење поступка јавних набавки; припрему облигационо-правних уговора о набавкама за потребе Министарства; израђује и прати реализацију аката везаних за интерне процедуре у области јавних набавки и предлаже мере за унапређење интерних процедура у наведеној области; сарађује са органима у поступку спровођења јавних набавки; води евиденцију о непокретностима и друге послове из делокруга Групе.

Руководилац Групе за јавне набавке: Милица Михаиловић, виши саветник

pdfПравилник о ближем уређивању поступка јавне набавке8.38 MB

docОбразац 163.5 KB

docОбразац 2108.5 KB

docОбразац 328.5 KB

 

Контакт:

Адреса:  Немањина 22-26, крило Ц, спрат II, канцеларија 17

Телефон:   381 11 361 63 69

E-mail:  milica.mihailovic@minrzs.gov.rs

 

Група за интерну ревизију

недеља, 01 јун 2014 Написао

Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса у надлежности Министарства укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу; врши друге послове и задатке из делокруга интерне ревизије.

Контакт:

Адреса: Немањина 22-26, крило Ц, спрат VIII, соба 17

Телефон: + 381 11 361 34 90

E-mail: jasmina.bogavac@minrzs.gov.rs

pdfЕтички кодекс интерне ревизије179.05 KB

pdfПовеља интерне ревизије Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања241.45 KB

International Labour Organisation (ILO)

Међународна организација рада (МОР) је специјализована агенција УН која настоји да промовише социјалну правду и међународна људска и радна права. Основана је 1919. године и једина је преживела међународна организација Версајског уговора коју је прузео систем УН.

МОР је постао прва специјализована агенција УН 1946. године.

МОР формулише међународне стандарде рада у форми конвенција или препорука постављајући минимум стандарда о основним радним правима, попут: слободе удруживања, права организовања, колективног преговарања, укидања принудног рада, једнакости у пружању једнаких шанси и третмана, као и других стандарда који регулишу услове који се односе на читав спектар питања из радног права.

Превасходно пружа техничку подршку у пољима:

 • стручних усавршавања и рехабилитације на раду;
 • политике запошљавања;
 • руковођења;
 • радног права и индустријских односа;
 • услова рада;
 • развоја управљачког кадра;
 • сарадње;
 • социјалне сигурности;
 • радне статистике и професионалне сигурности и здравља.

Промовише развој независних организација послодаваца и радника и обезбеђује тренинг и саветодавне сервисе тим организацијама.

Унутар УН система, МОР има јединствену трипартитну структуру која подразумева партиципацију радника и послодаваца као једнаких партнера у односу на владе земаља чланица и управљачке органе.

Web site: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Савет Европе - Council of Europe (CoE)

недеља, 01 јун 2014 Написао

Савет Европе основан 1949. године, је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру.

Сврха Савета Европе је промоција основних људких права и слобода и промоција демократије.

Најважнији акти:

 1. Европска конвенција о основним људским правима и слободама

  Европски суд за људска права је основан ради пружања правне заштите у примени наведене конвенције. (Протокол бр. 11 Европске конвенције о основним људским правимаи слободама).

 2. Ревидирана европска социјалне повеља – најважнији документ Савета Европе у области заштите радних и социјалних права.

Савет Европе има 47 чланица и 5 земаља посматрача.

Савет Европе функционише кроз своје органе:

 • Комитет министара
 • Парламентарна скупштина
 • Конгрес локалних и регионалних власти Европе
 • Секретеријат у оквиру кога се налази велики број директората за одређене области.

 

Web site: http://hub.coe.int/

У делокруг надлежности Одељења за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте спадају послови из области мултилатералне међународне сарадње везани за испуњавање обавеза које проистичу из чланства Републике Србије у међународним организацијама, чије се поље деловања поклапа са питањима и пословима из делокруга надлежности Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. Ту спада:

 • Припрема извештаја о примени ратификованих и нератификованих конвенција Међународне организације рада, Савета Европе, УН и осталих међународних организација,
 • Припрема платформи за наступање делегације Републике Србије на Међународној конференцији рада,
 • Припрема предлога закона за ратификацију конвенција.

На пољу билатералне сарадње, активности Одељења везане су за припрему нацрта међународних уговора са другим државама, меморандума о разумевању и сарадњи са релевантним министарствима, припрема информација о билатералној сарадњи у области рада и социјалне политике, као и припрема службених посета, како страних делегација, тако и делегација Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

У области сарадње са институцијама ЕУ, послови Одељења везани су за координацију активности хармонизације прописа Републике Србије са правним тековинама ЕУ у области рада, запошљавања и социјалне политике, а они обухватају:

 • Анализу усклађености домаћих прописа са прописима ЕУ,
 • Координација активности везаних за стручну редактуру превода правних прописа ЕУ,
 • Припрему извештаја о спровођењу акционих планова и других докумената значајних за процес придруживања ЕУ,
 • Учествовање у припреми закона и других прописа у поступку усклађивања са правним тековинама ЕУ,
 • Координацију активности везаних за примену програма Европске заједнице у области рада и социјалне политике (програм ПРОГРЕС),
 • Организовање семинара за реализацију стручне помоћи у оквиру ТАЕКС инструмента Европске комисије – програм техничке помоћи за хармонизацију законодавства.

Битна област деловања Одељења везана је за пројектне активности. У циљу постизања пуне ефикасности у програмирању и спровођењу пројеката који се финасирају од стране ЕУ, у оквиру Одељења формиране су две групе:

 1. Група за припрему пројеката финансираних из ЕУ фондова
 2. Група за спровођење и праћење спровођења пројеката финансираних из ЕУ.

Послови из ове области везани су за: утврђивање методологије и унутрашње процедуре за програмирање и спровођење пројеката и њихова контрола и оцена; спровођење мера неопходних за успостављање и одрживост децентрализованог система управљања фондовима ЕУ; организацију спровођења активности од значаја за видљивост пројеката финансираних од стране ЕУ и др.

Телефон Одељења је 011 3616 261.

Страна 1 од 7

Видео галерија

Не насиљу над старијима, не насиљу у породици!  - ПОГЛЕДАЈТЕ ВИДЕО ГАЛЕРИЈУ

Фото галерија

Komemoracija Grdelica 3

Заборави ако можеш...Путнички воз 393...НАТО агресија

ЛИНКОВИ И ОБАВЕШТЕЊА

 

Пријави корупцију