9. међународна научно-стручна конференција / 9th International Scientific Conference

Четвртак, 23 Март 2017 |

9. међународна научно-стручна конференција „Социјални актери пред изазовима информатичких технологија у трагању за новом визијом социјалног мира“


 

docПозив за конференцију307.5 KB

docПрелиминарна агенда272 KB

docУПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА59.5 KB

Свет чији смо савременици, сви актери савременог друштва – друштвена мисао, политика, академска заједница, синдикати, свет рада у целини, менаџери, стручњаци, слажу се у томе да је све у коме живимо суочен са изузетном динамиком промена. Међутим, ове промене се разликују у суштини од промена са којима су се суочавале претходне генерације, а то проистиче из чињенице да ове промене мењају не само начин живота и основне друштвене и личне вредности, већ мењају саму суштину и смисао живота. О томе су већ написани томови страница. Наравно, није тешко сложити се око тога, јер су многе од ових промена већ препознатљиве и видљиве на појавној равни. Зато сагласност о томе јесте важна, али није довољна...

9th International Scientific Conference “SOCIAL ACTORS BEFORE INFORMATION TECHNOLOGIES CHALLENGES IN SEARCH FOR NEW VISION OF SOCIAL PEACE“

docCall for Conference papers and participation306 KB

docPreliminary Conference Agenda272 KB

docINSTRUCTIONS FOR AUTHORS56.5 KB

The world we are contemporary of, all actors of contemporary society - social thinking, politics, academic community, trade unions, the world of work as a whole, managers, experts, they all agree that modern world in which we live in is faced with an extraordinary pace of change. However, these changes differ essentially from the changes faced by previous generations, and it stems from the fact that these changes are changing not only the way of life and basic social and personal values, but they are changing the very essence and meaning of life. Volumes of pages have already been written about it. Of course, it is not difficult to agree with that, because many of these changes are already noticeable and visible. Therefore consensus about that is important but it is not sufficient...