ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД ЗА 2017. годину

Уторак, 24 Јануар 2017 |

Инспекторат за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања врши надзор над применом закона и других прописа у области радних односа и области безбедности и здравља на раду. План рада Инспектората за рад у 2017. години усмерен је ка остварењу стратешких циљева инспекције рада, као што су:


• сузбијање рада ''на црно'' и смањење броја повреда радно-правних института из области радних односа утврђених законом, колективним уговором и уговором о раду;
• смањивање броја повреда на раду и професионалних обољења путем минимизирања ризика везаних за радна места у складу са законима и праксом;
• сузбијање сиве економије превођењем нерегистрованих субјеката у легалне токове пословања;
• утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за област безбедности и здравља на раду и област радних односа за категорије посебно осетљивих група запослених – питања везана за женску радну снагу (материнска заштита – труднице и породиље), дечији рад, рад особа са инвалидитетом, рад волонтера, рад страних држављана итд;
• промоција културе превенције у области безбедности и здравља на раду и области радних односа (подизање свести и информисање јавности) са посебним освртом на сектор малих и средњих предузећа и високоризичне делатности (грађевинарство, хемијска индустрија, пољопривреда и сл.).

Планом рада Инспектората за рад за 2017.. годину активности инспекције рада се усмеравају првенствено ка производним делатностима, као и делатностима са повећаним ризиком по живот и здравље запослених, односно оним у којима је констатован већи број повреда на раду и професионалних обољења у претходној години и оних у којима се не поштују радно-правни институти и у којима је заступљен рад „на црно“. Наведени план се сачињава на основу планова рада одељења, одсека и групе инспекције рада у управним окрузима и граду Београду.

Свака унутрашња организациона јединица планира извршавање инспекцијских надзора код послодаваца у свим делатностима, а нарочито код послодаваца и у делатностима код којих у претходном периоду није вршен надзор и то тако да се оствари сврха надзора, односно да се побољша стање у датој области.

docПЛАН  ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА174 KB